Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 2

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2: HỆ THỐNG DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC BỀ MẶT TRƠN
Phần 2: Công thức cần nhớ
1. i – là đơn vị dung sai, xác định bằng thực nghiệm và phụ thuộc vào
khoảng kích thước danh nghĩa.
Công thức tính trị số dung sai: T= a * I (bảng 2.1)
i     D  D
i    D  

đối với kích thước từ 1


đối với kích thước từ 500




500 mm
3150 mm, với

D

D D




Là trung bình nhân kích thước biên của khoảng KTDN
a-hệ số cấp chính xác, kích thước gia công càng chính xác thì hệ số a
càng nhỏ.
2. Hệ thống miền dung sai tiêu chuẩn; tiêu chuẩn quy định dãy SLCB
cho trục và lỗ ký hiệu bằng chữ:
Trục ký hiệu bằng chữ thường : a, b, c,….z, za, zb, zc.
Lỗ ký hiệu bằng chữ hoa: A, B, C,….Z, ZA, ZB, ZC.
Vị trí miền dung sai được xác định theo bảng 2.4 (cho lỗ) và 2.5 (cho
trục).
3. Hệ thống lắp ghép: tiêu chuẩn quy định 2 hệ thống lắp ghép
Hệ thống lỗ cơ bản (lỗ H). chọn lắp ghép tiêu chẩn theo bảng 2.6
Hệ thống trục cơ bản (trục h). chọn lắp ghép tiêu chuẩn theo bảng 2.7
4. Các bảng tiêu chuẩn:
Bảng 2.3: TRỊ SỐ DUNG SAI TIÊU CHUẨN
Bảng 1- Phụ lục 1: SLGH kích thước lỗ đến 500 mm
Bảng 2- Phụ lục 2: SLGH kích thước trục đến 500 mm
Bảng 4- Bảng 4- Bảng 5 Phụ lục 1: Lawpf ghép theo tiêu chuẩn của đô
hở, đọ dôi giới hạn.
Phần 3: Câu hỏi ôn tập
1. TCVN 2244-99 qui định bao nhiêu cấp chính xác ? ký hiệu như
thế nào ?
Theo TCVN 2244-99 qui định 20 cấp chính xác. Ký hiệu là IT01,
IT0, IT1, IT2,…. IT18.
2. Thế nào là hệ thống lỗ cơ bản và trục cơ bản ? Đặc điểm của
chúng ?

 Hệ thống lỗ cơ bản là tập hợp các mối ghép mà ở đó khi có cùng
một cấp chính xác và cùng một kích thước danh nghĩa các mối
ghép chỉ khác nhau ở kích thước giới hạn của trục còn kích thước
giới hạn của lỗ không đổi. Tiêu chuẩn qui định chọn lỗ có miền
dung sai H là lỗ cơ sở. Nó có đặc điểm cơ bản là có sai lệch dưới
luôn bằng 0. (EI = 0).
 Hệ thống trục cơ bản là tập hợp các mối ghép mà ở đó khi có cùng
một cấp chính xác và cùng một kích thước danh nghĩa các mối
ghép chỉ khác nhau ở kích thước giới hạn của lỗ còn kích thước
giới hạn của trục là không đổi.
Tiêu chuẩn qui định chọn trục có miền dung sai h là trục cơ sở. Nó
có đặc điểm cơ bản là có sai lệch trên luôn bằng 0. (es = 0).
3. SLCB là gì ? Có bao nhiêu dãy SLCB theo qui định của TCVN
2244-99 ? Ký hiệu của MDS trong dãy như thế nào?
 Sai lệch cơ bản: là một trong hai sai lệch dùng làm căn cứ
để xác định vị trí của trường dung sai so với đường không
(0). Trong TCVN quy định sai lệch cơ bản là một trong hai
sai lệch nằm gần đường không nhất...
Chương 2: HỆ THỐNG DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC BỀ MẶT TRƠN
Phần 2: Công thức cần nhớ
1. i – là đơn vị dung sai, xác định bằng thực nghiệm và phụ thuộc vào
khoảng kích thước danh nghĩa.
Công thức tính trị số dung sai: T= a * I (bảng 2.1)
i D D
 
đối với kích thước từ 1
500 mm
i D  
đối với kích thước từ
500
3150 mm, với
D
D D
Là trung bình nhân kích thước biên của khoảng KTDN
a-hệ số cấp chính xác, kích thước gia công càng chính xác thì hệ số a
càng nhỏ.
2. Hệ thống miền dung sai tiêu chuẩn; tiêu chuẩn quy định dãy SLCB
cho trục và lỗ ký hiệu bằng chữ:
Trục ký hiệu bằng chữ thường : a, b, c,….z, za, zb, zc.
Lỗ ký hiệu bằng chữ hoa: A, B, C,….Z, ZA, ZB, ZC.
Vị trí miền dung sai được xác định theo bảng 2.4 (cho lỗ) và 2.5 (cho
trục).
3. Hệ thống lắp ghép: tiêu chuẩn quy định 2 hệ thống lắp ghép
Hệ thống lỗ cơ bản (lỗ H). chọn lắp ghép tiêu chẩn theo bảng 2.6
Hệ thống trục cơ bản (trục h). chọn lắp ghép tiêu chuẩn theo bảng 2.7
4. Các bảng tiêu chuẩn:
Bảng 2.3: TRỊ SỐ DUNG SAI TIÊU CHUẨN
Bảng 1- Phụ lục 1: SLGH kích thước lỗ đến 500 mm
Bảng 2- Phụ lục 2: SLGH kích thước trục đến 500 mm
Bảng 4- Bảng 4- Bảng 5 Phụ lục 1: Lawpf ghép theo tiêu chuẩn của đô
hở, đọ dôi giới hạn.
Phần 3: Câu hỏi ôn tập
1. TCVN 2244-99 qui định bao nhiêu cấp chính xác ? ký hiệu như
thế nào ?
Theo TCVN 2244-99 qui định 20 cấp chính xác. Ký hiệu là IT01,
IT0, IT1, IT2,…. IT18.
2. Thế nào là hệ thống lỗ cơ bản và trục cơ bản ? Đặc điểm của
chúng ?
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 2 - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 2 9 10 722