Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG – VỊ TRÍ – NHÁM BỀ MẶT

Phần 2: Công thức cần nhớ
1. Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 10-85) quy định 16 cấp chính xác hình dạng
và vị trí bề mặt, ký hiệu theo mức chính xác giảm dần là 1, 2, 3, …..,16.
2. Chọn cấp chính xác bề mặt và vị trí bề mặt khi thiết kế các chi tiết thường
dựa vào tài liệu thực nghiệp (bảng 10.1).
Đối với bề mặt trụ trơn thì chọn CCX hình dạng dựa vào quan hệ giữa CCX
hình dạng và kích thước (bảng 3.3 – giáo trình)
3. Dung sai hình dạng và vị trí chọn theo bẳng 6 đến bẳng 10, phụ lục 2
4. Để đánh giá nhám bề mặt người ta dùng các thông số chiều cao nhám: Ra,
Rz , Rmax.
5. Thông số nhám Ra được ưu tiên sử dụng và thường đơn vị độ nhám trung
bình.
6. Đối với nhám thô và rất tinh thì đánh giá theo Rz.
Phần 3: Câu hỏi ôn tập
1. Có 2 dạng sai lệch hình trụ: sai lệch hình dạng bề mặt trụ và sai lệch hình dạng
phẳng.
a. Sai lệch hình dạng bề mặt trụ: được xét theo 2 phương:
- Sai lệch profin theo phương ngang (mặt cắt ngang)
- Sai lệch profin theo mặt cắt dọc
b. Sai lệch hình dạng phẳng bao gồm:
- Sai lệch về độ phẳng
Ký hiệu:
- Sai lệch về độ thẳng
Ký hiệu:
Có 9 loại sai lệch vị trí bề mặt
-

Sai lệch về độ song song của mặt phẳng
Sai lệch về độ song song các đường tâm
Sai lệch về độ vuông góc các mặt phẳng
Sai lệch về độ vuông góc của mặt phẳng hoặc đường tâm đối với đường
tâm

- Sai lệch về độ đồng tâm đối với đường tâm bề mặt chuẩn
- Sai lệch về độ đối xứng đối với phần tử chuẩn
- Sai lệch về độ giao nhau của các đường tâm
- Độ đảo hướng kính
- Độ đảo mặt mút
2. Phương pháp xác định dung sai hình dạng và vị trí bề mặt khi thiết kế
Theo (TCVN 384-93) thì dung sai hình dạng và vị trí bề mặt được quy định
tùy thuộc vào cấp chính xác của chúng. Tiêu chuẩn quy định 16 cấp chính xác
hình dạng và vị trí bề mặt và kí hiệu theo mức chính xác giảm dần là: 1, 2,
3….16. Giá trị dung sai ứng với các cấp chính xác khác nhau được chỉ dẫn
trong các bảng của phụ lục 2. Muốn xác định dung sai hình dạng và vị trí bề
mặt khi thiết kế các chi tiết, trước hết phải chọn cấp chính xác hình dạng và vị
trí bề mặt của chi tiết. Cấp chính xác hình dạng và vị trí thường được chọn dựa
vào phương pháp gia công bề mặt. Sau khi đã xác đinh được cấp chính xác ,
dựa vào kích thước danh nghĩa tra dung sai hình dạng và vị trí bề mặt theo các
bảng tiêu chuẩn ( bảng 8, 9, 10 và 11 ; phụ lục 2)
Đối với mặt trụ thì việc xác định cấp chính xác hình dạng có thể dựa vào
quan hệ giữa cấp chính xác hình dạng với cấp chính xác kích thước và độ chính
xác hình...
Chương 3: DUNG SAI HÌNH DNG V TRÍ NHÁM B MT
Phn 2:ng thc cn nh
1. Tiêu chun Vit Nam (TCVN 10-85) quy đnh 16 cp chính c hình dng
và v trí b mt, ký hiu theo mc cnh xác gim dần là 1, 2, 3, …..,16.
2. Chn cp chính xác b mt và v t b mt khi thiết kế các chi tiết thưng
da vào i liu thc nghip (bng 10.1).
Đối vi b mt tr trơn thì chọn CCX hình dng da vào quan h gia CCX
hình dạng và kích thước (bng 3.3 giáo trình)
3. Dung sai hình dng và v trí chn theo bng 6 đến bng 10, ph lc 2
4. Để đánh giá nhám b mt người ta dùng các thông s chiu cao nhám: R
a
,
R
z
, R
max
.
5. Thông s nhám Ra được ưu tiên s dụng và thường đơn vị độ nhám trung
bình.
6. Đối vi nhám thô rất tinh thì đánh giá theo Rz.
Phn 3:u hi ôn tp
1. 2 dng sai lch hình tr: sai lch hình dng b mt tr và sai lch nh dng
phng.
a. Sai lch hình dng b mt tr: được xét theo 2 phương:
- Sai lch profin theo pơng ngang (mt ct ngang)
- Sai lch profin theo mt ct dc
b. Sai lch hình dng phng bao gm:
- Sai lch v đ phng
Ký hiu:
- Sai lch v đ thng
Ký hiu:
9 loi sai lch v trí b mt
- Sai lch v đ song song ca mt phng
- Sai lch v đ song song các đườngm
- Sai lch v đ vuông góc các mt phng
- Sai lch v đ vuông góc ca mt phng hoc đường tâm đi với đường
m
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP - Trang 2
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP 9 10 499