Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu RAM KINGSTON

Được đăng lên bởi Truyen BK Pro
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DE
A
GR

UP

XC

S

SD

RD

IT Y
AC
AP
HC

N

P
HA
E
F
LI

H IG

C

K

CA

SH

I
NS
E
P

GY
LO

FLA

SH
LA
F
A

NO

S
RD
CA
E

UR

TH

I
IT W

ON
ST
G
IN

SDHC UltimateXX
UHS-I
SDXC

SE

XC
SD
CU

RE

E

DIG

L
ITA

	

S

T
AP

CH

E
NC
MA

AD
GR
UP

E

H lưu trữ M
S
Bộ
lớn,
A

FL

MO

TAL
I
G
DI

TE

R
FO

RY
MO
ME
ST

RE

U
EC

SAGE Y
D
R OR R

CA

flash

R
PE

C
X
SD

tốc độ khó tin.

Tiêu chuẩn SD là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng với khả năng
tương tác đáng tin cậy và định dạng dễ sử dụng. Là thế hệ tiếp theo của
Thẻ nhớ SD, định dạng SDXC (Dung lượng Mở rộng Kỹ thuật số An toàn)
sẽ cải thiện đáng kể lối sống kỹ thuật số bằng cách kết hợp băng thông
cao và bộ lưu trữ di động cần thiết để lưu trữ các ứng dụng có nội dung
phong phú như video độ nét cao, các bộ sưu tập hình ảnh và âm nhạc.
Tiêu chuẩn thẻ nhớ SDXC mới cung cấp bộ lưu trữ tối đa 2 terabyte và
tốc độ đọc/ghi giao diện SD nâng cao tới tốc độ truyền tối đa 104MB/
giây hiện nay và 300MB/giây trong tương lai. Với dung lượng lưu trữ mở
rộng và tốc độ giao diện được cải thiện, SDXC có thể giúp phát huy hết
tiềm năng của máy ảnh kỹ thuật số và máy quay phim với khả năng chụp
liên tiếp và ghi phim có độ phân giải cao hơn. Điều này cũng sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu với tốc độ cao vào và ra thẻ.
Thẻ SDXC của Kingston® được dựa trên Tiêu chuẩn Thẻ nhớ của SDA
(Hiệp hội Kỹ thuật số An toàn) và tuân thủ theo bus Tốc độ Siêu cao
(UHS-1). Bus UHS-1 kiểm soát các chức năng đọc/ghi siêu nhanh. Mức
xếp hạng Class 6 đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 6MB/giây để
đáp ứng các nhu cầu ghi dữ liệu tới thẻ SDXC cho các ứng dụng như ghi
video, trong đó việc ghi dữ liệu không bị gián đoạn là rất quan trọng.
Nổi bật với dung lượng lớn 64GB và tốc độ ghi tối đa 15MB/giây, thẻ này
lý tưởng để lưu trữ và ghi video HD độ nét cao, ảnh có độ phân giải cao
hoặc ảnh tĩnh RAW bằng thiết bị chủ có hỗ trợ SDXC.†
The SDXC UHS-1 Class 6 có chế độ bảo hành trọn đời và độ tin cậy nổi
tiếng của Kingston.

Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

K I N G S T O N . C O M / f l a sh

XC
SD

RY

MO
ME

S

MO
ME

CL

RY

>>Hiệu suất — 100X – tối đa 15MB/giây ghi
>>Tương thích — với các thiết bị chủ SDXC; không tương thích
với SDHC và các đầu...
SDHC UltimateXX UHS-I
SDXC
MEMORY
LIFE HAPPENS IN A FLASH
STORAGE
MEMORY
CARDS
UPGRADE
SECURE DIGITAL
FLASH
CARDS
TECHNOLOGY
SECURE DIGITAL
CAPTURE IT WITH KINGSTON
CARDS
FLASH
HIGH CAPACITY
SDXC
UPGRADE
PERFORMANCE
S DXC
FLASH
Xem đặc điểm/thông số k thut  mặt sau >>
B lưu tr ln,
tc đ khó tin.
Tiêu chun SD là s la chn hàng đu ca ngưi tiêu dùng vi kh năng
tương tác đáng tin cy và đnh dng d s dng. Là th h tip theo ca
Th nh SD, đnh dng SDXC (Dung lưng M rng K thut số An toàn)
s ci thin đáng kể lối sống k thut số bng cách kt hp băng thông
cao và b lưu tr di đng cn thit để lưu tr các ng dng có ni dung
phong phú như video đ nét cao, các b sưu tp hình nh và âm nhc.
Tiêu chun th nh SDXC mi cung cp b lưu tr tối đa 2 terabyte và
tốc đ đc/ghi giao din SD nâng cao ti tốc đ truyn tối đa 104MB/
giây hin nay và 300MB/giây trong tương lai. Vi dung lưng lưu tr m
rng và tốc đ giao din đưc ci thin, SDXC có thể giúp phát huy ht
tim năng ca máy nh k thut số và máy quay phim vi kh năng chp
liên tip và ghi phim có đ phân gii cao hơn. Điu này cũng s to điu
kin thun li cho vic truyn d liu vi tốc đ cao vào và ra th.
Th SDXC ca Kingston® đưc da trên Tiêu chun Th nh ca SDA
(Hip hi K thut số An toàn) và tuân th theo bus Tốc đ Siêu cao
(UHS-1). Bus UHS-1 kiểm soát các chc năng đc/ghi siêu nhanh. Mc
xp hng Class 6 đm bo tốc đ truyn d liu tối thiểu 6MB/giây để
đáp ng các nhu cu ghi d liu ti th SDXC cho các ng dng như ghi
video, trong đó vic ghi d liu không b gián đon là rt quan trng.
Ni bt vi dung lưng ln 64GB và tốc đ ghi tối đa 15MB/giây, th này
lý tưng để lưu tr và ghi video HD đ nét cao, nh có đ phân gii cao
hoặc nh tĩnh RAW bng thit b ch có h tr SDXC.
The SDXC UHS-1 Class 6 có ch đ bo hành trn đi và đ tin cy ni
ting ca Kingston.
KINGSTON.COM/FLASH
SDXC
Tìm hiểu RAM KINGSTON - Trang 2
Tìm hiểu RAM KINGSTON - Người đăng: Truyen BK Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tìm hiểu RAM KINGSTON 9 10 273