Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 44 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội Nghị Khoa Học & Công Nghệ lần 9

Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học

TÌM HIỂU THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA THỊT THỎ
STUDY OF COMPOSITION OF RABBIT MEAT
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Hoá Học, Đại học Bách Khoa,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẢN TÓM TẮT
Thịt là thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hằng ngày của con người. Những năm gần
đây, ngoài thịt heo, bò, gà, trên thị trường còn có thịt thỏ, nó được xem như một loại “Thực phẩm mỹ
dung tuyệt hảo”.
Chúng tôi đã tiến hành xác định tỉ lệ sử dụng của tỉ lệ thịt thỏ, thành phần hoá học chính của thịt
thỏ và giá trị dinh dưỡng của thịt thỏ.
ABSTRACT
In recent years, rabbit meat has been consumed widely all over the world. In Viet Nam, especially
in Ho Chi Minh city, it has become popular gradually. Rabbit meat is more expensive when comparing
with pork and beef meat. Rabbit meat is a heathy nutrient food. The rabbit meat composition includes
high protein component (20%), low liquid component (2,1%), low cholesterol component (57mg%),
and enough 8 irreplaceable amino acids. In addition, rabbit meat has a lot of vitamins, minerals, and
unsaturated fatty acids. Rabbit meat will be one of the main sources of animal protein in next few
years.
1. GIỚI THIỆU
Đối với các loại thực phẩm đóng hộp, đặc
biệt là thịt chế biến đóng hộp hiện nay rất đa
dạng, nhưng được chế biến chủ yếu từ các loại
thịt heo, thịt bò, thịt gà. Xu thế hiện nay là tìm
kiếm những loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ
người tiêu dùng và thịt thỏ là một trong những
thực phẩm như vậy. Những năm gần đây, thịt
thỏ trở nên đắt giá và bán rất chạy trên thị
trường thế giới. Qua quá trình khảo sát và tìm
hiểu thị trường trong phạm vi khu vực Thành
phố Hồ Chí Minh, thịt thỏ được bán chủ yếu tại
Metro An Phú, các quán ăn và nhà hàng. Nguồn
cung cấp thịt thỏ cho các nơi này là các trại chăn
nuôi ở huyện Bình Chánh (Thành Phố Hồ Chí
Minh), Dầu Dây (Đồng Nai), đây là những hộ
nuôi cá thể, không tập trung. Giống thỏ chủ yếu
là thỏ dé, thỏ đen, thỏ xám và đen, thỏ Tân Tây
Lan trắng. Giá thành của thịt thỏ hơi đắt (so với
thịt heo, thịt bò), có lẽ do thịt thỏ chưa được sử

dụng phổ biến, vì vậy thỏ chưa được nuôi theo
qui mô công nghiệp.
Theo các tài liệu đã được công bố, hiệu quả
giết mổ thịt thỏ, thành phần dinh dưỡng của thịt
thỏ phụ thuộc vào giống thỏ và chế độ dinh
dưỡng.
Vì vậy,chúng tôi tiến hành các nghiên cứu
về thịt thỏ được nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh
với mong muốn làm phong phú hơn nguồn
...
Hi Ngh Khoa Hc & Công Ngh ln 9 Phân ban Công ngh Thc phm – Sinh hc
TÌM HIU THÀNH PHN DINH DƯỠNG CA THT TH
STUDY OF COMPOSITION OF RABBIT MEAT
Nguyn Th Hin, Nguyn Th Thanh Tho
B môn Công ngh Thc phm, Khoa Công ngh Hoá Hc, Đại hc Bách Khoa,
Tp. H Chí Minh, Vit Nam
BN TÓM TT
Tht là thành phn không th thiếu trong khu phn ăn hng ngày ca con người. Nhng năm gn
đây, ngoài tht heo, bò, gà, trên th trường còn có tht th, nó được xem như mt loi “Thc phm m
dung tuyt ho”.
Chúng tôi đã tiến hành xác định t l s dng ca t l tht th, thành phn hoá hc chính ca tht
th và giá tr dinh dưỡng ca tht th.
ABSTRACT
In recent years, rabbit meat has been consumed widely all over the world. In Viet Nam, especially
in Ho Chi Minh city, it has become popular gradually. Rabbit meat is more expensive when comparing
with pork and beef meat. Rabbit meat is a heathy nutrient food. The rabbit meat composition includes
high protein component (20%), low liquid component (2,1%), low cholesterol component (57mg%),
and enough 8 irreplaceable amino acids. In addition, rabbit meat has a lot of vitamins, minerals, and
unsaturated fatty acids. Rabbit meat will be one of the main sources of animal protein in next few
years.
1. GII THIU
Đối vi các loi thc phm đóng hp, đặc
bit là tht chế biến đóng hp hin nay rt đa
dng, nhưng được chế biến ch yếu t các loi
tht heo, tht bò, tht gà. Xu thế hin nay là tìm
kiếm nhng loi thc phm có li cho sc kho
người tiêu dùng và tht th là mt trong nhng
thc phm như vy. Nhng năm gn đây, tht
th tr nên đắt giá và bán rt chy trên th
trường thế gii. Qua quá trình kho sát và tìm
hiu th trường trong phm vi khu vc Thành
ph H Chí Minh, tht th được bán ch yếu ti
Metro An Phú, các quán ăn và nhà hàng. Ngun
cung cp tht th cho các nơi này là các tri chăn
nuôi huyn Bình Chánh (Thành Ph H Chí
Minh), Du Dây (Đồng Nai), đây là nhng h
nuôi cá th, không tp trung. Ging th ch yếu
là th dé, th đen, th xám và đen, th Tân Tây
Lan trng. Giá thành ca tht th hơi đắt (so vi
tht heo, tht bò), có l do tht th chưa được s
dng ph biến, vì vy th chưa được nuôi theo
qui mô công nghip.
Theo các tài liu đã được công b, hiu qu
giết m tht th, thành phn dinh dưỡng ca tht
th ph thuc vào ging th và chế độ dinh
dưỡng.
Vì vy,chúng tôi tiến hành các nghiên cu
v tht th được nuôi ti thành ph H Chí Minh
vi mong mun làm phong phú hơn ngun
nguyên liu tht s dng trong thc phm, đồng
thi gii thiu vi người tiêu dùng mt loi thc
phm có giá tr dinh dưỡng cao.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU
2.1 Nguyên liu
Nguyên liu là nhng con th không b bnh
có khi lượng t 1,5kg đến 2,5kg.
Trang
1
tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ - Trang 2
tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ 9 10 541