Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về thiêt bị điện tử

Được đăng lên bởi do thin 1988
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hµ néi
Trêng thbc kinh tÕ – kü thuËt b¾c th¨ng long

B¸o c¸o thùc tËp nhËn thøc
Chuyªn ®Ò: t×m hiÓu mét sè thiÕt bÞ ®iÖn tö øng
dông cho chuyªn ngµnh

Gi¸o viªn híng dÉn: ®Æng vò hång
Sinh viªn thùc tËp

:tr¬ng xu©n trêng

Líp

: §T06 A2

Ngµnh: §iÖn tö d©n dông vµ c«ng nghiÖp
Kho¸ häc

:2007 – 2009

Hµ Néi, Th¸ng 07 N¨m 2008

Lêi nãi ®Çu
Tèc ®é ph¸t triÓn nh vò b·o cña ngµnh ®iÖn tö trong thÕ kØ 20 ®·
thay ®æi c¶ ®êi sèng x· héi loµi ngêi . Ngµy nay trong thêi ®¹i c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× ®iÖn tö ®· chi phèi vµo mäi lÜnh vùc hoÆt
®éng cña con ngêi, tõ sinh hoÆt c¸ nh©n ®Õn sinh hoÆt cao cÊp. Trong
c«ng nghiÖp nguån ®iÖn ®ãng vai trß rÊt quan träng, ®Æc biÖt ®èi víi
ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö th× kh«ng thÓ thiÕu ®îc nguån ®iÖn mét
chiÒu. HiÖn nay ®a phÇn c¸c m¹ch ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng ®îc
®Òu nhê n¨ng lîng cña nguån mét chiÒu cung cÊp.v× thÕ nguån ®iÖn
mét chiÒu ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö.
Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng, ®Æc biÖt lµ qua thêi gian thùc tËp
nhËn thøc t¹i c¬ së thùc tËp, chóng em ®îc thÇy híng dÉn giao ®Ò tµi
vÒ nguån mét chiÒu hiÓn thÞ sè, chóng em ®· hiÓu ®îc thªm rÊt nhiÒu
vÒ tÇm quan träng cña bé nguån trong c«ng nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ
qua thêi gian thùc tËp nhËn thøc chóng em ®· n©ng cao ®îc kiÕn thøc
cña m×nh ®Ó mai sau cã thÓ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÔn
cuéc sèng.
TËp b¸o c¸o nµy nã nh lµ mét quyÓn sæ tay quyÓn nhËt ký ghi l¹i
c¶ qu¸ tr×nh thùc tËp nhËn thøc cña em t¹i c¬ së thùc tËp. §ã lµ nh÷ng
néi dung nh÷ng kiÕn thøc mµ em thu thËp ®îc trong 4 tuÇn em ®I thùc
tËp nhËn thøc .

Lêi c¶m ¬n
KÓ tõ khi bíc ch©n vµo trêng víi biÕt bao bì ngì , c¸i g× còng thËt l¹
lÉm còng thËt míi mÎ m¸i trêng, thÇy c«, b¹n bÌ. Nhng sau 1n¨m häc
víi sù b¶o ban , d¹y dç ©n c©n cña thÇy c« . Sù g¾n bã s¸t c¸nh bªn
nhau cïng v¬n lªn trong häc tËp vµ trong cuéc sèng cu¶ ban bÌ. Th×
®èi víi em m¸i trêng nh mét gia ®×nh thø hai cña em vËy. Mét gia
®×nh mµ trong ®ã thÇy c« nh bè mÑ , b¹n bÌ nh anh em .
C¶m ¬n nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em võa cã thÓ häc hµnh
võa cã thÓ lµm thªm trong c¸c c«ng ty ®Ó trang tr¶i ch¨m lo cuéc sèng
cho b¶n th©n vµ gióp ®ì gia ®×nh . Vµ ®Æc biÖt l¹i t¹o c¬ héi, thêi gian
cho chóng em ®îc ®i thùc tËp nhËn thøc t¹i c¸c c¬ së thùc tËp sau 1
n¨m häc ë trêng .
C¶m ¬n thÇy c« ®· chØ b¶o ®· truyÒn ®¹t cho em biÕt bao lµ kiÕn thøc
trong häc tËp vµ trong cuéc sèng . ThÇy c« lµ ngêi ®· v¹ch ®êng chØ
nèi ®· t¹o cho chóng em mét nÒn t¶ng kiÕn thøc v÷ng ...
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hµ néi
Trêng thbc kinh tÕ kü thuËt b¾c th¨ng long
B¸o c¸o thùc tËp nhËn thøc
Chuyªn ®Ò: t×m hiÓu mét sè thiÕt bÞ ®iÖn tö øng
dông cho chuyªn ngµnh
®Æng vò hång
:tr¬ng xu©n trêng

 !"
#$%&'
()*%+,-
Tìm hiểu về thiêt bị điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về thiêt bị điện tử - Người đăng: do thin 1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tìm hiểu về thiêt bị điện tử 9 10 845