Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Wincc

Được đăng lên bởi mr-anhvanvu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PLC cho Tự động hoá

Bài 32. Lập trình Wincc
Nội dung :
 Lập trình màn hình điều khiển WinCC, Điều khiển Khởi động động
cơ
 Lập trình LAD trên SIMATIC Manager
 Đổ chương trình xuống PLC=SIM
 Chạy mô phỏng đồng thời WinCC-Simatic Manager-PLC Sim

1
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8.1 Lập trình WinCC
1.Khởi đông Wincc:

Chọn New Prọect -> Single Use Prọect -> OK

2
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

3
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

4
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

5
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

6
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

7
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

9
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

10
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

11
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

12
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

13
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

14
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

15
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

16
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

17
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

18
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

19
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

20
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

21
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

22
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

23
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

24
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

25
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

26
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

27
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

28
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8.2 Lập trình PLC
Các bước tương tự phần lập trình PLC-S7-300 gồm :
 Khai báo trạm làm việc
 Cấu hình phần cứng cho trạm ( vi dụ sử dụng CPU314C-2DP )
 Lập trình LAD cho khối OB1
 Khởi động chương trình mô phỏng PLC-SIM
 Đổ chương trình xuống PLC-SIM,
 Chạy mô phỏng đồng thời WinCC & PLC Program & PLC SIM
8.2.1 Lập trình PLC

29
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8.2.2 Đổ chương trình xuỗng PLC SIM và chạy mô phỏng

Đưa tín hiệu vào PLC SIm và xem kết quả trên chương trình và trên PLC
Sim.

30
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8.3 Chạy mô phỏng WinCC có kết nối với PLC & PLC Sim
8.3.1Khởi động Wincc và chương trình Vidu1 vưa lập và chạy đồng thời
:

 Khởi động WinCC và chọn Project Vidu1
 Nhắp nut Run chạy chương trình

31
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

8.3.2 Chạy mô phỏng
Chạy mô phỏng đồng thời WinCC& PLC – Program & PLC SIM

Nhắp nut START; STOP trên màn hình điều khiển Wincc; Hoặc nhắp
I0.0; I0.1 trên PLC Sim, xem kết quả trên chương trình và trên PLC Sim
Kết thuc bài học ghi lại chương trình và nhận xét.

32
Ha Tat Thang

PLC cho Tự động hoá

Bà...
PLC cho T động hoá
Ha Tat Thang
1
Bài 32. Lập trình Wincc
Ni dung :
Lập trình mànnh điều khiển WinCC, Điều khiển Khởi động động
Lập trình LAD trên SIMATIC Manager
Đổ chương trình xuống PLC=SIM
Chy phỏng đồng thời WinCC-Simatic Manager-PLC Sim
Tìm hiểu về Wincc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Wincc - Người đăng: mr-anhvanvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tìm hiểu về Wincc 9 10 801