Ktl-icon-tai-lieu

Tính chọn ổ lăn

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỰA CHỌN Ổ LĂN
Trình tự lựa chọn ổ lăn
Thông số biết trước:
1. Sơ đồ tính toán với giá trị và hướng tải trọng tác dụng (biết được từ phần tính trục)
2. Số vòng quay ổ
3. Đường kính vòng trong d
4. Điều kiện làm việc và kết cấu
5. Thời gian làm việc của ổ Lh
Khi tính toán cần chú ý rằng nếu trên trục lắp hai ổ giống nhau thì ta chọn theo ổ chịu tải
trọng lớn nhất.
Ta tiến hành chọn ổ lăn có số vòng quay n > 1 vg / ph theo trình tự sau:
- Chọn loại ổ lăn theo tải trọng hoặc kết cấu
- Chọn cỡ ổ theo trình tự sau:
1. Xác định phản lực Fr tổng cộng tác động lên ổ theo công thức Fr =

Frx2 + Fry2

Đối với ổ có lực dọc trục Fa = 0
2. Chọn các hệ số Kσ , K t ,V (bảng 11.2 [1]) theo điều kiện làm việc. Bởi vì không có
lực dọc trục thì hệ số X = 1 và Y = 0 . Tính tải trọng quy ước tác dụng lên ổ Q. Đối với ổ đỡ
và ổ đỡ chặn thì Q là tải trọng hướng tâm không đổi Qr . Đối với ổ chặn và ổ chặn đỡ là tải
trọng dọc trục không đổi

Qa . Giá trị Qr

và

Qa

xác định theo công thức:

Q = Qr = ( XVFr + YFa ) K σ K t
Q = Qa = ( XFr + YFa ) K σ K t
trong đó: Fr , Fa - tổng các lực hướng tâm và dọc trục tác động lên ổ.
Nếu chế độ tải trọng thay đổi theo bậc thì tải trọng quy ước Q xác định theo tải trọng quy
ước Qi bậc thứ i.

QE =

3

∑ (Q L )
∑L
3
i i
i

trong đó Li là số triệu vòng quay làm việc ở chế độ thứ i với tải trong Q.
Nếu tải trọng thay đổi liên tục thì tuổi thọ tương đương được xác định theo công
thức: LhE = K HE LhΣ
với LhΣ =

∑t

i

- tổng số giờ làm việc; K HE - hệ số chế độ tải trọng (bảng 6.14 [1]).

3. Xác định tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay L theo công thức:

L=

60nLh
106

Xác định khả năng tải động tính toán của ổ Ctt theo công thức:

Ctt = QL1/ m
trong đó m = mH / 3 - chỉ số mũ: m = 3 đối với ổ bi và m = 10 / 3 đối với ổ đũa.
4. Chọn cỡ ổ theo điều kiện Ctt < C và n < ngh (giá trị C tra trong [2]). Nếu không
chọn được cỡ ổ thì chia thời gian làm việc Lh của ổ cho 2, 3 hoặc 4... hoặc thay loại ổ, sử
dụng hai ổ trên một gối đỡ... cho đến lúc thỏa điều kiện trên.
Đối với ổ có lực dọc trục Fa ≠ 0
•

Đối với ổ đũa côn:

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2
1. Theo bảng 11.3 [1], hệ số tải trọng dọc trục: e = 1,5tg α
2. Thành phần lục dọc trục phụ sinh ra do lực hướng tâm gây nên:

Si = 0,83eFri
Theo bảng 11.5 [1] ta chọn tải trọng dọc trục tác dụng lên ổ.
3. Chọn các hệ số Kσ , K t , V (bảng 11.2 [1]) theo điều kiện làm việc.
4. Tnh tỷ số Fa /(VFr ) và so sánh với e, ta chọn được các hệ số X và Y theo bảng 11.3
[1].
5. Xác địn...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
LA CHN LĂN
Trình t la chn lăn
Thông s biết trước:
1. Sơ đồ tính toán vi giá tr và hướng ti trng tác dng (biết được t phn tính trc)
2. S vòng quay
3. Đường kính vòng trong d
4. Điu kin làm vic và kết cu
5. Thi gian làm vic ca
h
L
Khi tính toán cn chú ý rng nếu trên trc lp hai ging nhau thì ta chn theo chu ti
trng ln nht.
Ta tiến hành chn lăn có s vòng quay
1 /
>
n vg ph
theo trình t sau:
- Chn loi lăn theo ti trng hoc kết cu
- Chn c theo trình t sau:
1. Xác định phn lc
r
F
tng cng tác động lên theo công thc
2 2
r rx ry
F F F
= +
Đối vi có lc dc trc
a
F
=
2. Chn các h s
, ,
t
K K V
σ
(bng 11.2 [1]) theo điu kin làm vic. Bi không
lc dc trc thì h s
X
=
0
Y
=
. Tính ti trng quy ước tác dng lên Q. Đối vi đỡ
đ chn thì Q ti trng hướng tâm không đổi
r
Q
. Đối vi chn chn đỡ ti
trng dc trc không đổi
a
Q
. Giá tr
r
Q
a
Q
xác định theo công thc:
(
)
r r a t
Q Q XVF YF K K
σ
= = +
(
)
a r a t
Q Q XF YF K K
σ
= = +
trong đó:
,
r a
F F
- tng các lc hướng tâm và dc trc tác động lên .
Nếu chế độ ti trng thay đi theo bc thì ti trng quy ước Q xác đnh theo ti trng quy
ước
i
Q
bc th i.
3
3
( )
i i
E
i
Q L
Q
L
=
trong đó
i
L
là s triu vòng quay làm vic chế độ th i vi ti trong Q.
Nếu ti trng thay đổi liên tc thì tui th tương đương được xác định theo công
thc:
hE HE h
L K L
Σ
=
vi
h i
L t
Σ
=
- tng s gi làm vic;
HE
K
- h s chế độ ti trng (bng 6.14 [1]).
3. Xác định tui th tính bng triu vòng quay L theo công thc:
6
60
10
h
nL
L =
Xác định kh năng ti động tính toán ca
tt
C
theo công thc:
1/
tt
C QL
=
trong đó
/ 3
H
m m
=
- ch s mũ:
3
m
=
đối vi bi và
10 / 3
m
=
đối vi đũa.
4. Chn c theo điu kin
tt
C C
<
gh
n n
<
(giá tr C tra trong [2]). Nếu không
chn được c thì chia thi gian làm vic
h
L
ca cho 2, 3 hoc 4... hoc thay loi , s
dng hai trên mt gi đỡ... cho đến lúc tha điu kin trên.
Đối vi có lc dc trc
0
a
F
Đối vi đũa côn:
Tính chọn ổ lăn - Trang 2
Tính chọn ổ lăn - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tính chọn ổ lăn 9 10 611