Ktl-icon-tai-lieu

Tính dầm

Được đăng lên bởi tienductran
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trêng ®¹i häc

trung t©m nc tv vµ tn c«ng tr×nh

Ngµy

Giê

giao th«ng vËn t¶i

hå s¬ thiÕt kÕ dÇm b¶n rçng l =15 m

10/03/14

7:40

Ngêi lËp: Ngêi tÝnh:

b¶n tÝnh dÇm b¶n rçng dù øng lùc l = 15 m - tiªu chuÈn 22 tcn 272-01

NVT

NVT

c«ng tr×nh : XXX
§Þa ®iÓm : XXXX
1. Sè liÖu chung
ChiÒu dµi toµn bé
ChiÒu dµi dÇm
KhÈu ®é nhÞp
BÒ réng lµm viÖc cÇu
Gãc xiªn
Kho¶ng c¸ch dÇm
Sè lµn thiÕt kÕ:
Líp phñ mÆt cÇu

Lb
Lg
Ls
Wbe
deg
Sg

=
=
=
=
=
=
=

15.00
14.80
14.40
10.00
90.00
1000
2

m
m
m
m
deg.
mm

Asphalt

has

=

72 mm

T¹o ph¼ng

hpv

=

40

11000
10000

500

500

Asphalt has=72 mm
T¹o ph¼ng hpv=40 mm

11 x 1000
MÆt c¾t ngang cÇu
2. VËt liÖu

2.1 Bª t«ng
2.1.1

2.1.2

DÇm BTCT ®óc s½n:
Cêng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngµy
Cêng ®é bª t«ng khi c¾t thÐp
Tû träng bª t«ng (khi tÝnh Ec)
(Khi tÝnh tÜnh t¶i)
M« ®un ®µn håi
M« ®un chèng c¾t
HÖ sè Poisson
b¶n bª t«ng ®æ sau
cêng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngµy

M« ®un ®µn håi
M« ®un chèng c¾t
• Tû sè m«®un ®µn håi cña dÇm/ b¶n

f'ci
f'ci
gc

=
=
=
=
=
=
=

35
30
2400
2500
29910
3.73
0.2

f'c
Ec = 0.043yc1.5 Öf'c
fr = 0.63 Öf'c

=
=
=

30 MPa
27691 MPa
3.45 MPa

nr

=

Es

=
240 Mpa
=
420 MPa
= 200000 MPa

Ec = 0.043yc1.5 Öf'c
fr = 0.63 Öf'c

MPa
MPa
kg/m3
kg/m3
MPa
MPa

1.08

2.2 Cèt thÐp thêng
Giíi h¹n ch¶y tÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp kh¸c
Giíi h¹n ch¶y thÐp däc chñ
M« ®un ®µn håi

1

trêng ®¹i häc

trung t©m nc tv vµ tn c«ng tr×nh

Ngµy

Giê

giao th«ng vËn t¶i

hå s¬ thiÕt kÕ dÇm b¶n rçng l =15 m

10/03/14

7:40

Ngêi lËp: Ngêi tÝnh:

b¶n tÝnh dÇm b¶n rçng dù øng lùc l = 15 m - tiªu chuÈn 22 tcn 272-01

NVT

NVT

2.3 ThÐp øng suÊt tríc
Sö dông tao thÐp 7 sîi, ®êng kÝnh danh ®Þnh 12.7mm lo¹i ®é tù trïng thÊp
theo tiªu chuÈn AASHTO M-203 (ASTM A416-85)
Cêng ®é cùc h¹n
fpu
=
1860 MPa
Giíi h¹n ch¶y
fpy =
0.9fpu
=
1674 MPa
Modul ®µn håi
Ep
= 197000 MPa

3. Yªu cÇu kü thuËt dÇm BTCT øng suÊt tríc

3.1 ChØ tiªu ®é vâng
§é vâng giíi h¹n cña t¶i träng xe t¶i lµ 1/1000 khÈu ®é tÝnh to¸n

3.2 ChØ tiªu vÒ tû sè gi÷a chiÒu cao / khÈu ®é nhÞp
§èi víi dÇm bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tríc
chiÒu cao tèi thiÓu (kÓ c¶ b¶n liªn hîp) nh sau:
ChiÒu cao dÇm tèi thiÓu = 0.03L
(cho nhÞp gi¶n ®¬n),
Chän chiÒu cao dÇm =
750 mm ( kÓ c¶ b¶n liªn hîp )

3.3 BÒ dµy bª t«ng b¶o vÖ
BÒ dµy tèi thiÓu líp bª t«ng b¶o vÒ cèt thÐp chñ ph¶i theo ®iÒu kiÖn sau:
Thí trªn
50 mm
Thí díi
25 mm
Khi cã líp c¸ch níc vµ t¹o ph¼ng th× bÒ dµy bª t«ng tèi thiÓu cã thÓ gi¶m xuèng lµ 35mm.

2

trêng ®¹i häc

trung t©m nc tv vµ tn c«ng tr×nh

Ngµy

Giê

giao th«ng vËn t¶i

hå s¬ thiÕt...
1
trung t©m nc tv vµ tn c«ng tr×nh
Ngµy Giê
giao th«ng vËn t¶i
hå s¬ thiÕt kÕ dÇm b¶n rçng l =15 m
10/03/14
7:40
b¶n tÝnh dÇm b¶n rçng dù øng lùc l = 15 m - tiªu chuÈn 22 tcn 272-01
NVT NVT
c«ng tr×nh : XXX
§Þa ®iÓm : XXXX
1. Sè liÖu chung
ChiÒu dµi toµn bé
Lb = 15.00 m
ChiÒu dµi dÇm
Lg = 14.80 m
KhÈu ®é nhÞp
Ls = 14.40 m
BÒ réng lµm viÖc cÇu
Wbe = 10.00 m
Gãc xiªn
deg = 90.00 deg.
Kho¶ng c¸ch dÇm
Sg = 1000 mm
Sè lµn thiÕt kÕ:
= 2
Líp phñ mÆt cÇu
Asphalt
= 72 mm
T¹o ph¼ng
= 40
11000
10000
Asphalt has=72 mm
T¹o ph¼ng hpv=40 mm
11 x 1000
MÆt c¾t ngang cÇu
2. VËt liÖu
2.1 Bª t«ng
2.1.1 DÇm BTCT ®óc s½n:
f'ci
= 35 MPa
f'ci
= 30 MPa
Tû träng bª t«ng (khi tÝnh Ec)
= 2400
(Khi tÝnh tÜnh t¶i)
= 2500
M« ®un ®µn håi
= 29910 MPa
M« ®un chèng c¾t
= 3.73 MPa
HÖ sè Poisson
= 0.2
2.1.2 b¶n bª t«ng ®æ sau
f'c = 30 MPa
M« ®un ®µn håi
= 27691 MPa
M« ®un chèng c¾t
= 3.45 MPa
• Tû sè m«®un ®µn håi cña dÇm/ b¶n
= 1.08
Giíi h¹n ch¶y tÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp kh¸c
= 240 Mpa
Giíi h¹n ch¶y thÐp däc chñ
= 420 MPa
M« ®un ®µn håi
E s
= 200000 MPa
tr êng ®¹i häc
Ng êi lËp:
Ng êi tÝnh:
h
as
h
pv
C êng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngµy
C êng ®é bª t«ng khi c¾t thÐp
gc
kg/m
3
kg/m
3
Ec = 0.043yc
1.5
Öf'c
fr = 0.63 Öf'c
c êng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngµy
Ec = 0.043yc
1.5
Öf'c
fr = 0.63 Öf'c
n
r
2.2 Cèt thÐp th êng
500
500
Tính dầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính dầm - Người đăng: tienductran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tính dầm 9 10 672