Ktl-icon-tai-lieu

tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH DAO ĐỘNG XOẮN HỆ TRỤC TÀU THỦY
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
CALCULATE TORSIONAL VIBRATION OF MARINE
PROPULSION SYSTEM BY FINITE ELEMENT METHOD
Ts. Lê Đình Tuân*, Ks. Nguyễn Trí Dũng†, Ths. Nguyễn Anh Quâna
Khoa Kỹ thuật Giao thông, Đại học Bách khoa Tp.HCM, Việt Nam
C.ty tư vấn Tân Bách Khoa – TT ứng dụng công nghệ xây dựng REATEC, TP.HCM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(a)

TÓM TẮT
Hệ thống động lực tàu thuỷ bao gồm máy chính – hệ trục – chân vịt, phát ra năng lượng vận
hành tàu và các thiết bị trên tàu, làm việc trong điều kiện tải trọng cao và biến đổi theo thời gian. Từ
đó sinh ra dao động dọc, dao động ngang và dao động xoắn. Trong đó dao động xoắn là nguy hiểm
nhất. Các dao động này làm hư hỏng các chi tiết trong hệ trục thậm chí gãy trục, rung động tàu và gây
thiệt hại về kinh tế trong đóng mới và vận tải. Bảng tính dao động xoắn là yêu cầu bắt buộc của các cơ
quan đăng kiểm. Tại Việt Nam, các bảng tính thường được mua từ nước ngoài hoặc được thực hiện
bằng phương pháp giải tích. Phương pháp giải tích bị hạn chế về số bậc tự do và sử dụng nhiều công
thức kinh nghiệm. Do đó, việc xây dựng chương trình tính toán dao động hệ trục tàu thủy bằng
phương pháp phần tử hữu hạn cho các công ty thiết kế và đóng mới tại Việt Nam nhằm tránh các nguy
hiểm nêu trên, giảm bớt chi phí mua thiết kế từ nước ngoài và dần làm chủ được các công việc thiết kế
tàu là một nhu cầu cấp bách góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam.
Từ khóa: dao động xoắn, dao động hệ trục tàu thủy, rung động tàu
ABSTRACT
Marine propulsion system, including main machinery – shaft – propeller, creating power to
operate the ship and equipments, works in high and variable load. Therefore, the lateral, axial and
torsional vibrations occur. Among of them, torsional vibration is the most dangerous. That these kinds
of vibration can result in damage to components in the shafting system, even fracture of shafts, cause
ship vibration and make economic harm in ship building and transportation. Torsional vibration
calculations are asked obligingly by registers. In Vietnam, the calculations are often bought from
foreign countries or carried out by analysis method. This method has restriction of degree of freedom
and uses many experimental formulars. Thus, establishing a calculating torsional vibration program of
marine propulsion system by finite element method for design and shipbuilding c...
1
TÍNH DAO ĐỘNG XON H TRC TÀU THY
BNG PHƯƠNG PHÁP PHN T HU HN
CALCULATE TORSIONAL VIBRATION OF MARINE
PROPULSION SYSTEM BY FINITE ELEMENT METHOD
Ts. Lê Đình Tuân
*
, Ks. Nguyn Trí Dũng
, Ths. Nguyn Anh Quân
a
Khoa K thut Giao thông, Đại hc Bách khoa Tp.HCM, Vit Nam
(a)
C.ty tư vn Tân Bách Khoa – TT ng dng công ngh xây dng REATEC, TP.HCM
------------ ----------------------- ----------------------- ------------------------ ----------------------- -----------------
TÓM TT
H thng động lc tàu thu bao gm máy chính – h trc – chân vt, phát ra năng lượng vn
hành tàu và các thiết b trên tàu, làm vic trong điu kin ti trng cao và biến đổi theo thi gian. T
đó sinh ra dao động dc, dao động ngang và dao động xon. Trong đó dao động xon là nguy him
nht. Các dao động này làm hư hng các chi tiết trong h
trc thm chí gãy trc, rung động tàu và gây
thit hi v kinh tế trong đóng mi và vn ti. Bng tính dao động xon là yêu cu bt buc ca các cơ
quan đăng kim. Ti Vit Nam, các bng tính thường được mua t nước ngoài hoc được thc hin
bng phương pháp gii tích. Phương pháp gii tích b hn chế v s bc t do và s dng nhiu công
th
c kinh nghim. Do đó, vic xây dng chương trình tính toán dao động h trc tàu thy bng
phương pháp phn t hu hn cho các công ty thiết kếđóng mi ti Vit Nam nhm tránh các nguy
him nêu trên, gim bt chi phí mua thiết kế t nước ngoài và dn làm ch được các công vic thiết kế
tàu là mt nhu cu cp bách góp phn phát trin ngành công nghip đóng tàu ca Vit Nam.
T khóa: dao động xon, dao độ
ng h trc tàu thy, rung động tàu
ABSTRACT
Marine propulsion system, including main machinery – shaft – propeller, creating power to
operate the ship and equipments, works in high and variable load. Therefore, the lateral, axial and
torsional vibrations occur. Among of them, torsional vibration is the most dangerous. That these kinds
of vibration can result in damage to components in the shafting system, even fracture of shafts, cause
ship vibration and make economic harm in ship building and transportation. Torsional vibration
calculations are asked obligingly by registers. In Vietnam, the calculations are often bought from
foreign countries or carried out by analysis method. This method has restriction of degree of freedom
and uses many experimental formulars. Thus, establishing a calculating torsional vibration program of
marine propulsion system by finite element method for design and shipbuilding companies to avoid
above damage, reduce cost of buying foreign designs and master the design works is necessary
requirement to contribute to development of Vietnam shipbuilding industry.
Keywords: torsional vibration, vibration of marine propulsion system, ship vibration
*
E-mail liên lc: Tuan-Ledinh@hcmut.edu.vn
Dung-nguyentri@hcmut.edu.vn
1. GII THIU H TRC TÀU THU
H trc tàu thu có nhim v truyn mômen
xon t động cơ đến chân vt tàu thu và nhn
lc đẩy t chân vt truyn li cho v tàu làm
cho tàu tiến hoc lùi. H trc tàu thu gm
nhiu đon trc ni lin nhau và được đặt trên
mt đường thng. Tùy thuc vào công dng và
tính n
ăng ca tng loi tàu mà tàu có th
mt hoc nhiu đường trc.
H trc làm vic trong điu kin rt phc tp,
mt đầu h trc ni lin vi máy chính, chu
tác động trc tiếp ca momen xon t máy
chính, đầu kia mang chân vt, chu tác động
trc tiếp momen cn ca chân vt trong nước.
Ngoài ra h trc còn chu tác động b
i lc đẩy
tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy 9 10 232