Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG

Được đăng lên bởi Bill Goldberg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2554 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU 1: THẾ NÀO LÀ TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG? Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT?
Khái niệm:
Đổi lẫn( Lắp lẫn) là tính chất của chi tiết có khả năng thay thế bằng các chi tiết cùng loại mà không cần phải lựa
chọn và sửa chữa gì mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Gồm có: Đổi lẫn hoàn toàn và đổi lẫn không hoàn toàn
Đổi lẫn hoàn toàn: trong 1 loạt chi tiết cùng loại nếu tất cả các chi tiết có thể thay thế với nhau, đổi lẫn hoàn toàn
phải có độ chính xác gia công cao nên giá thành cao.
Đổi lẫn không hoàn toàn: nếu chỉ có 1 chi tiết trong loạt chi tiết đó không có tính chất lắp lẫn. Lắp lẫn không đòi hỏi
chính xác cao nên giá thành hạ hơn.
Ý nghĩa:
Đổi lẫn chức năng có vai trò quan trọng trong:
Sản xuất
- Thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế các CTM
- Tạo Dk thuận lợi cho việc sản xuất dự trữ CTM để thay thế
- Hop tac va Chuyên môn hóa sản xuất
- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
- Hạ giá thành sản phẩm
- Khong phụ thuộc vào địa điểm sx
CÂU 2: PHÂN BIỆT KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA, KÍCH THƯỚC THỰC, KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN?
CHO VÍ DỤ?
TL:
Kích thước danh nghĩa (dDN, DDN ): là kích thước được tính toán xuất phát từ chức năng làm việc của CTM, sau đó
quy tròn với giá trị gần đúng nhất với dãy kích thước tiêu chuẩn.VD: sau khi tính toán ra kích thước của chi tiết là
39.875 mm sau đó quy chuẩn với giá trị tiêu chuẩn thì có được kích thước danh nghĩa là 40mm.
Kích thước thực(dth, Dth ): là các kích thước được đo trực tiếp trên CTM với dụng cụ đo và sai số cho phép của
thước. VD: khi gia công được 1 CTM và lấy thước đo được kết quả là 25.85mm thì đó chính là kích thước thực của
CTM.
Kích thước giới hạn: khi gia công CTM nào đó cần phải qui đinh phạm vi cho phép của sai số chế tạo cho kích
thước CTM đó. Phạm vi ấy gọi là được giới hạn bởi 2 kích thước: Kích thước giới hạn lớn nhất(dmax, Dmax ) và Kích
thước giới hạn nhỏ nhất(dmin, Dmin ) VD: cho Ф40+0.03 mm kích thước giới hạn lớn nhất là 40.03mm, kích thước giới
hạn nhỏ nhất là 40mm
3) tai sao phải quy định kích thước giới hạn và dung sai? Điều kiện đánh giá kích thước của chi tiết chế tạo là
đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu.
Chi tiết đạt yêu cầu khi kích thước thực thỏa
mãn điều kiện sau:

CÂU 4: KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP? THẾ NÀO LÀ LẮP GHÉP CÓ ĐỘ HỞ? CHẶT VÀ TRUNG GIAN?
CHO VÍ DỤ?
TL:
Khái niệm về lắp ghép: 2 hay một số chi tiết phối hợp với nhau một cách cố định hoặc di động thì tạo thành 1 mối
lắp ghép. Những bề mặt mà dựa theo chúng các chi tiết phối hợp với nhau gọi là bề mặt lắp ghép. Bề mặt lắp ghép
thường là bề mặt b...
CÂU 1: THẾ NÀO LÀ TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG? Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT?
Khái niệm:
Đổi lẫn( Lắp lẫn) là tính chất của chi tiết có khả năng thay thế bằng các chi tiết cùng loại mà không cần phải lựa
chọn và sửa chữa gì mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Gồm có: Đổi lẫn hoàn toàn và đổi lẫn không hoàn toàn
Đổi lẫn hoàn toàn: trong 1 loạt chi tiết cùng loại nếu tất cả các chi tiết có thể thay thế với nhau, đổi lẫn hoàn toàn
phải có độ chính xác gia công cao nên giá thành cao.
Đổi lẫn không hoàn toàn: nếu chỉ có 1 chi tiết trong loạt chi tiết đó không có tính chất lắp lẫn. Lắp lẫn không đòi hỏi
chính xác cao nên giá thành hạ hơn.
Ý nghĩa:
Đổi lẫn chức năng có vai trò quan trọng trong:
Sản xuất
- Thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế các CTM
- Tạo Dk thuận lợi cho việc sản xuất dự trữ CTM để thay thế
- Hop tac va Chuyên môn hóa sản xuất
- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
- Hạ giá thành sản phẩm
- Khong phụ thuộc vào địa điểm sx
CÂU 2: PHÂN BIỆT KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA, KÍCH THƯỚC THỰC, KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN?
CHO VÍ DỤ?
TL:
Kích thước danh nghĩa (d
DN
, D
DN
): là kích thước được tính toán xuất phát từ chức năng làm việc của CTM, sau đó
quy tròn với giá trị gần đúng nhất với dãy kích thước tiêu chuẩn.VD: sau khi tính toán ra kích thước của chi tiết là
39.875 mm sau đó quy chuẩn với giá trị tiêu chuẩn thì có được kích thước danh nghĩa là 40mm.
Kích thước thực(d
th
, D
th
): là các kích thước được đo trực tiếp trên CTM với dụng cụ đo và sai số cho phép của
thước. VD: khi gia công được 1 CTM và lấy thước đo được kết quả là 25.85mm thì đó chính là kích thước thực của
CTM.
Kích thước giới hạn: khi gia công CTM nào đó cần phải qui đinh phạm vi cho phép của sai số chế tạo cho kích
thước CTM đó. Phạm vi ấy gọi là được giới hạn bởi 2 kích thước: Kích thước giới hạn lớn nhất(d
max
, D
max
) và Kích
thước giới hạn nhỏ nhất(d
min
, D
min
) VD: cho Ф40
+0.03
mm kích thước giới hạn lớn nhất là 40.03mm, kích thước giới
hạn nhỏ nhất là 40mm
3) tai sao phải quy định kích thước giới hạn và dung sai? Điều kiện đánh giá kích thước của chi tiết chế tạo là
đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu.
Chi tiết đạt yêu cầu khi kích thước thực thỏa
mãn điều kiện sau:
CÂU 4: KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP? THẾ NÀO LÀ LẮP GHÉP CÓ ĐỘ HỞ? CHẶT VÀ TRUNG GIAN?
CHO VÍ DỤ?
TL:
Khái niệm về lắp ghép: 2 hay một số chi tiết phối hợp với nhau một cách cố định hoặc di động thì tạo thành 1 mối
lắp ghép. Những bề mặt mà dựa theo chúng các chi tiết phối hợp với nhau gọi là bề mặt lắp ghép. Bề mặt lắp ghép
thường là bề mặt bao bên ngoài và bề mặt bị bao bên trong. Kích thước bề mặt bao KH là D, kích thước bề mặt bị
bao là d. kích thước danh nghĩa của lắp ghép là chung cô cả beef mặt bao và bị bao: D
N
= d
n
.
Các loại lắp ghép thường được sử dụng là: Lắp ghép bề mặt trơn; lắp ghép côn trơn; lắp ghép ren; lắp ghép truyền
động bánh răng.
Nhóm lắp lỏng: Kích thước bề mặt bao luôn lớn hơn bề mặt bị bao. KH là S và được tính như sau: S = D – d
Độ hở lớn nhất: S
max
= D
max
- d
min
= ES - ei
Độ hở nhỏ nhất: S
min
= D
min
- d
max
= EI - es
Độ hở trung bình: S
m
= ( S
max
+ S
min
) / 2
Dung sai độ hở: T
S
= T
D
+ T
d
TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG - Trang 2
TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG - Người đăng: Bill Goldberg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG 9 10 294