Ktl-icon-tai-lieu

tinh toán cầu thang

Được đăng lên bởi Vươn Lên
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ-THÀNH PHỐ HUẾ

CHƯƠNG II:
TÍNH CẦU THANG TRỤC B
Cầu thang 2 vế, bản thang thuộc bản loại dầm bằng bêtông cốt thép đổ toàn khối,
bậc xây gạch.
2.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.
1. Mặt bằng cầu thang :

DCN2

2500

ô2

3500

6000

DCN1

ô1

1600

ô1

300

1600

3500

2. Sơ bộ chọn kích thước:
- Kích thước bậc thang: bxh=150x280 (mm).
 góc nghiêng  của bản thang so với phương ngang là:
tg 

h 15

 0,537  cos = 0,88
b 28

- Chiều dày sàn chiếu nghỉ 80 mm
- Chon chiều dày bản thang hs=80 (mm)
- Chọn sơ bộ kích thước các dầm thang (bxh):
+ Dầm chiếu nghỉ chọn kích thước (200 x 300) mm

3. Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu thang:
SVTH: BÙI ĐẠI DƯƠNG - LỚP K13XDD3

Trang 25

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ-THÀNH PHỐ HUẾ

- Ô1 của bản thang liên kết khớp ở 3 cạnh: Tường, dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới.
- Ô2 của bản chiếu nghỉ liên kết ở 4 cạnh gối lên tường, dầm chiếu nghỉ DCN1,2 và 1
cạnh ngàm vào vách cứng cầu thang máy.
- Dầm chiếu nghỉ DCN1, liên kết 1 đầu ngàm vào vách cứng và một đầu gối lên tường.
- Dầm chiếu nghỉ DCN2,lien kết 1 đầu ngàm vào vách thang máy và một đầu ngàm
vào cột
- Dầm chiếu tới DCT1, DCT2 là dầm phụ.
2.2. Tính bản thang và sàn chiếu nghỉ:
1. Tải trọng tác dụng:
1.1 Bản thang ô1
a. Tĩnh tải:
- Lớp đá Granit dày 20mm:
g1 n...

bh
2

b h

2

1,3.20000.0,02.

0,3  0,15
2

0,3  0,15

2

697,7( N / m 2 )

- Lớp vữa lót dày 20mm:
g 2 n...

bh
2

b h

2

1,3.16000.0,02.

0,3  0,15
2

0,3  0,15

2

558,1( N / m 2 )

- Bậc gạch:
1
b.h
1
0, 28.0,15
g3  n. . .
 1,1. .18000.
 1300,9( N / m 2 )
2
2
2
2
2
2
b h
0, 28  0,15

- Lớp vữa lót (xây gạch) dày 20mm:
g 4 n 1,3.16000.0,02 416( N / m 2 )

-Lớp bản BTCT dày 80mm:
g 5 n 1,1.25000.0,08 2200( N / m 2 )

- Lớp vữa trát dày 15mm:
g 6 n 1,3.16000.0,015 312( N / m 2 )

Tổng cộng tĩnh tải:
g g1  g 2  g 3  g 4  g 5  g 6

g= 697,7+558,1+1300,9+416+2200+312 = 5484,7 (N/m2 )
b. Hoạt tải:
Hoạt tải được lấy theo TCVN 2737-1995 cho cầu thang là ptc = 3000 N/m2, hệ số
vượt tải lấy bằng 1.2:
p = n.ptc = 1,2 . 3000 = 3600 (N/m2)
Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố trên 1m2 bản :
qb = g + p.cos =5484,7+3600.0,88 = 8652,7(N/m2).
1.2 Bản chiếu nghỉ ô2:
a. Tĩnh tải:
SVTH: BÙI ĐẠI DƯƠNG - LỚP K13XDD3

Trang 26

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ-THÀNH PHỐ HUẾ

- Lớp đá Granit dày 20mm:
g1 n 1,3.20000.0,02 520( N / m 2 )

- Lớp vữa lót dày 20mm:
g 2 n 1,3.16000.0,02 416( N / m 2 )

-Bản BTCT...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ-THÀNH PHỐ HUẾ
CHƯƠNG II:
TÍNH CẦU THANG TRỤC B
Cầu thang 2 vế, bản thang thuộc bản loại dầm bằng bêtông cốt thép đổ toàn khối,
bậc xây gạch.
2.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN.
1. Mặt bằng cầu thang :
1600
3500
1600
300
2500
6000
3500
DCN2
DCN1
ô1
ô2
ô1
2. Sơ bộ chọn kích thước:
- Kích thước bậc thang: bxh=150x280 (mm).
góc nghiêng của bản thang so với phương ngang là:
15
0,537
28
h
tg
b
cos = 0,88
- Chiều dày sàn chiếu nghỉ 80 mm
- Chon chiều dày bản thang h
s
=80 (mm)
- Chọn sơ bộ kích thước các dầm thang (bxh):
+ Dầm chiếu nghỉ chọn kích thước (200 x 300) mm
3. Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu thang:
SVTH: BÙI ĐẠI DƯƠNG - LỚP K13XDD3 Trang 25
tinh toán cầu thang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tinh toán cầu thang - Người đăng: Vươn Lên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tinh toán cầu thang 9 10 899