Ktl-icon-tai-lieu

tính toán động đất bằng etabs

Được đăng lên bởi phongtran86-xd
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Etabs - Các phương
pháp khai báo tải
trọng Động đất
Nội dung
1.

2.

1 3 Phương pháp khai bảo tải trọng động đất trong Etabs
1.

1.1 Phương pháp 1: Tải trọng động đất được tính toán tự động hoàn toàn trong Etabs

2.

1.2 Phương pháp 2: Tải trọng động đất được tính toán bán tự động trong Etabs

3.

1.3 Phương pháp 3: Người dùng tự tính toán tải trọng động đất và khai báo vào Etabs như các tải trọng thông thường
2 Khai báo khối lượng tham gia dao động

Hiện nay, việc tính toán tải trọng động đất cho kết cấu công trình được tiến hành theo tiêu chuẩn
TCXDVN 375-2006. Tiêu chuẩn 375-2006 là bản dịch của EuroCode 8, qua đó, thay vì khái niệm cấp
động đất như trước đây, nguy cơ và sức mạnh của động đất đươc đánh giá thông qua giá trị Đỉnh gia tốc
nền. Với một loạt các quy định ngặt nghèo về cách thức áp dụng và quy định về cấu tạo, TCXDVN 3752006 đang gây ra không ít khó khăn cho người thiết kế khi xác định tải trọng của động đât tác dụng lên
công trình. Bài viết này nêu ra các phương pháp khai báo tải trọng động đất trong Etabs.

3 Phương pháp khai bảo tải trọng động đất trong Etabs
Phương pháp 1: Tải trọng động đất được tính toán tự động hoàn toàn
trong Etabs
Do TCXDVN 375-2006 được biên dịch từ EuroCode 8, nên ta có thể sử dụng phương pháp khai báo tải
trọng động đất theo tiêu chuẩn EuroCode 8 để Etabs tính toán tải trọng động đất một cách tự động hoàn
toàn (các phiên bản cũ như 9.2 không sử dụng được phương pháp này).
Trong phương pháp này, chúng ta phải khai báo giá trị của đỉnh gia tốc nền, loại đất nền, hệ số ứng xử
của kết cấu
Các bước tiến hành:
Lựa chọn tiêu chuẩn EuroCode 8 cho việc tính toán tải trọng động đất

Khai báo các thông số

Trong form trên.
- Mục Direction and Eccentricity dùng để khai báo phương của lực và độ lệch tâm ngẫu nhiên. Ví dụ
trong trường hợp tải trong động đất theo phương X, ta chọn X Dir + Eccen Y với ý nghĩa rằng tải trọng
theo phương X, và kể đến độ lệch tâm ngẫu nhiên. Giá trị của độ lệch tâm được khai trong: Ecc. Ratio,
giá trị này áp dụng chung cho tất cả các tầng. Đối với trường hợp độ lệch tâm giữa các tầng là khác
nhau, ta khai báo trong phần Override Diaph. Eccen.
- Mục Time Period dùng để khai báo chu kỳ dao động của hệ kết cấu. Lựa chọn Approxomate áp dụng

cho trường hợp tính toán gần đúng chu ký dao động, giá trị khai báo là chiều cao của công trình. Lựa
chọn Program Calc có nghĩa là Etabs sẽ tính toán chu kỳ dao động của kết cấu. Lựa chọn User
Defined dùng cho trường hợp người dùng nhập trực tiếp giá trị chu kỳ d...
Etabs - Các ph ng ươ
pháp khai báo t i
tr ng ng t Độ đấ
Nội dung
1. 1 3 Phương pháp khai bảo tải trọng động đất trong Etabs
1. 1.1 Phương pháp 1: Tải trọng động đất được tính toán tự động hoàn toàn trong Etabs
2. 1.2 Phương pháp 2: Tải trọng động đất được tính toán bán tự động trong Etabs
3. 1.3 Phương pháp 3: Người dùng tự tính toán tải trọng động đất và khai báo vào Etabs như các tải trọng thông thường
2. 2 Khai báo khối lượng tham gia dao động
Hiện nay, việc tính toán tải trọng động đất cho kết cấu công trình được tiến hành theo tiêu chuẩn
TCXDVN 375-2006. Tiêu chuẩn 375-2006 là bản dịch của EuroCode 8, qua đó, thay vì khái niệm cấp
động đất như trước đây, nguy cơ và sức mạnh của động đất đươc đánh giá thông qua giá trị Đỉnh gia tốc
nền. Với một loạt các quy định ngặt nghèo về cách thức áp dụng và quy định về cấu tạo, TCXDVN 375-
2006 đang gây ra không ít khó khăn cho người thiết kế khi xác định tải trọng của động đât tác dụng lên
công trình. Bài viết này nêu ra các phương pháp khai báo tải trọng động đất trong Etabs.
3 Phương pháp khai bảo tải trọng động đất trong Etabs
Phương pháp 1: Tải trọng động đất được tính toán tự động hoàn toàn
trong Etabs
Do TCXDVN 375-2006 được biên dịch từ EuroCode 8, nên ta có thể sử dụng phương pháp khai báo tải
trọng động đất theo tiêu chuẩn EuroCode 8 để Etabs tính toán tải trọng động đất một cách tự động hoàn
toàn (các phiên bản cũ như 9.2 không sử dụng được phương pháp này).
Trong phương pháp này, chúng ta phải khai báo giá trị của đỉnh gia tốc nền, loại đất nền, hệ số ứng xử
của kết cấu
Các bước tiến hành:
Lựa chọn tiêu chuẩn EuroCode 8 cho việc tính toán tải trọng động đất
tính toán động đất bằng etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán động đất bằng etabs - Người đăng: phongtran86-xd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tính toán động đất bằng etabs 9 10 754