Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁNG

Được đăng lên bởi doansy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁNG
Kiểm tra khả năng chống lật cho 1 trụ mỏng:
Trụ mỏng nguy hiểm nhất trong trường hợp nước lũ chảy ngập đỉnh mỏng, khi đú mụ 
men gõy lật trụ  mỏng là do ỏp lực thủy động của nước tỏc dụng lờn thành trụ  và  ống mỏng  
cũn mụ men chống lật là trọng lượng bản thõn của trụ mỏng, ống mỏng và ỏp lực đất bị động 
ở chõn múng trụ. Điểm lật là điểm A (Như hỡnh vẽ dưới).
M cl
> Fs
M gl

Điều kiện để trụ mỏng đảm bảo khả năng chống lật: 
Trong đú:

M cl
: Mụ men chống lật
M gl
: Mụ men gõy lật
Fs
: Hệ số an toàn lấy bằng 1,5

  

Sơ đồ tớnh:
Hướng dòng nước

Fn1

P2
30

70

30

315

Fn2

P3
A
200

                                                   
1. Tớnh toỏn mụ men gõy lật:

200

P1

Áp lực thủy động do dũng nước cú vận tốc v gõy ra được tớnh theo cụng thức:
Pd = k .n.

v2
.γ .F
2g

Trong đú:
-

k là hệ số động lực lấy bằng 1,3

-

n là hệ số kinh nghiệm lấy bằng 1,2

-

v là vận tốc dũng nước lấy bằng 1,5m/s

-

F là diện tớch bề mặt vật cản mà dũng nước tỏc dụng lờn

Áp lực thủy động do dũng nước tỏc dụng lờn ống mỏng:
Fn1 = k .n.

v2
1,52
.γ .F = 1,3.1, 2.
.10.0, 7.12 = 14, 74 KN
2g
2.10

Áp lực thủy động do dũng nước tỏc dụng lờn thành trụ mỏng:
Fn 2 = k .n.

v2
1, 52
.γ .F = 1,3.1, 2.
.10.3,15.0,3 = 1, 66 KN
2g
2.10

Giỏ trị mụ men gõy lật :
M gl = 14, 74.(2 + 3,15) + 1, 66.(2 + 3,15 / 2) = 81,84 KN .m
2. Tớnh toỏn mụ men chống lật:

Trọng lượng mỏng sắt:
P = 6, 28.0,38.12.47,10.10−3.10 = 13, 49 KN
1
Trọng lượng trụ mỏng (trừ đi trọng lượng đẩy nổi):
P = 3,14.0,52.2.2.25 + (3,15.2.3,14.0,152 + 0, 7.2.0,3.0,3).(25 − 10) = 87,14 KN
1
Áp lực đất bị động phõn bố theo hỡnh tam giỏc cú giỏ trị tổng hợp lực:

1
1
P3 = γ .h 2 .2 = .20.22.2 = 80 KN
2
2
Giỏ trị mụ men chống lật:

2
M cl = 13, 49.1 + 87,14.1 + 80. = 153, 96 KN
3
M cl 153,96
=
= 1,88 > Fs = 1,5
M gl
81,84
Ta thấy 
Vậy trụ mỏng đảm bảo khả năng chống lật.

...
TÍNH TOÁN N Đ NH MÁNG
Ki m tra kh năng ch ng l t cho 1 tr máng:
Tr máng nguy hi m nh t trong tr ng h p n c lũ ch y ng p đ nh máng, khi đó mô ườ ướ
men gây l t tr máng là do áp l c th y đ ng c a n c tác d ng lên thành tr và ng máng ướ
còn mô men ch ng l t là tr ng l ng b n thân c a tr máng, ng máng và áp l c đ t b đ ng ượ
chân móng tr . Đi m l t là đi m A (Nh hình v d iư ướ ).
Đi u ki n đ tr máng đ m b o kh năng ch ng l t:
cl
s
gl
M
F
M
>
Trong đó:
cl
M
: Mô men ch ng l t
gl
M
: Mô men gây l t
s
F
: H s an toàn l y b ng 1,5
S đ tính:ơ
n1
F
n2
F
2
P
1
P
A
Híng dßng níc
200
200 315
70 3030
3
P
1. Tính toán mô men gây l t:
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁNG - Trang 2
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁNG - Người đăng: doansy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁNG 9 10 928