Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế ĐCĐ

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD: Quyeàn Huy AÙnh

CHÖÔNG
TÍNH TOÅN COÂNG SUAÁT VAØ TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG
TRONG
MAÙY BIEÁN AÙP
5.1 Toån thaát coâng suaát trong maùy bieán aùp
Toån thaát coâng suaát trong maùy bieán aùp bao goàm toån thaát khoâng taûi(toån thaát saét) vaø
toån thaát coù taûi(toån thaát ñoàng).
Toån thaát coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng trong maùy bieán aùp ñöôïc tính theo caùc coâng
thöùc sau:
ΔP

ΔQ

B

B

ΔP

ΔQ

O

O

 ΔP N (

 ΔQ N (

Spt

Sñm

Spt
Sñm

)2

(5-1)

)2

(5-2)

ÔÛ ñaây: ΔP O ,ΔP N laø toån thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy
bieán aùp, cho trong lyù lòch cuûa maùy, kW; ΔQ O ,ΔQ N laø toån thaát coâng suaát phaûn khaùng
khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp, kVAr; Spt , Sñm laø phuï taûi toaøn phaàn(thöôøng laáy
baèng phuï taûi tính toaùn Spt) vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp, kVA.
Caùc toån thaát

ΔQ

0

vaø ΔQ

N

ø ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:
i%.Sdm
ΔQ 0 
, kVAr;
100

(5-3)

U N %.Sdm
, kVAr;
(5-4)
100
ÔÛ ñaây: i% laø giaù trò töông ñoái cuûa doøng ñieän khoâng taûi,cho trong lyù lòch maùy; U N % laøgiaù
trò töông ñoái cuûa ñieän aùp ngaén maïch cho trong lyù lòch maùy.
Trong tröôøng hôïp tính toaùn sô boä ta coù theå duøng coâng thöùc gaàn ñuùng sau ñaây:
ΔP B (0,02 0,025).Sdm
(5-5)
ΔQ B (0,105 0,125).S dm
(5-6)
ΔQ

N



Caùc coâng thöùc treân ñöôïc duøng cho maùy bieán aùp coù Sdm 1000kVA, i% 5 7, U N % 5,5
5.2. Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp:
Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:
ΔA

B

 S pt
ΔP 0 t  ΔP N 
 S dm

2


 .



(5-7)

ÔÛ ñaây: ΔP 0 ,ΔP N laø toàn thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy bieán
aùp,cho trong lyù lòch maùy,kW; Spt , Sdm laø phuï taûi toaøn phaàn(thöôøng laáy baèng phuï taûi tính toaùn( Stt
) vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp.kVA,
Traïm Bieán Aùp

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD: Quyeàn Huy AÙnh

- t laø thôøi gian vaän haønh thöïc teá cuûa maùy bieán aùp,h.Bình thöôøng maùy bieán aùp ñöôïc ñoùng
ñieän suoát moät naêm neân laáy t=8760h;
-  laø thôøi gian toån thaát coâng suaát lôùn nhaát,h: ñöôïc cho bôûi baûng 5-8
Trong tröôøng hôïp coù n maùy bieán aùp gioáng nhau laøm vieäc song song trong moät traïm thì toån
thaát ñieän naêng cuûa maùy bieán aùp trong traïm ñoù laø:
ΔA

B

1
nΔΔ 0 t  ΔP
n

 S pt

N
 Sdm

2


 .


(5-9)

Baûng 5 - 8 Thôøi gian toån thaát coâng suaát lôùn nhaát, 

 ,h

Cos  tb
0,8
2000...
Ñoà aùn toát nghieäp GVHD: Quyeàn Huy AÙnh
CHÖÔNG
TÍNH TOÅN COÂNG SUAÁT VAØ TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG
TRONG
MAÙY BIEÁN AÙP
5.1 Toån thaát coâng suaát trong maùy bieán aùp
Toån thaát coâng suaát trong maùy bieán aùp bao goàm toån thaát khoâng taûi(toån thaát saét) vaø
toån thaát coù taûi(toån thaát ñoàng).
Toån thaát coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng trong maùy bieán aùp ñöôïc tính theo caùc coâng
thöùc sau:
)
S
S
(PΔPΔPΔ
ñm
pt
NOB
2 (5-1)
)
ñm
pt
NOB
S
S
(QΔQΔQΔ
2 (5-2)
ÔÛ ñaây:
NO
PΔ,PΔ
laø toån thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy
bieán aùp, cho trong lyù lòch cuûa maùy, kW;
NO
QΔ,QΔ
laø toån thaát coâng suaát phaûn khaùng
khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp, kVAr;
ñmpt
S,S
laø phuï taûi toaøn phaàn(thöôøng laáy
baèng phuï taûi tính toaùn Spt) vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp, kVA.
Caùc toån thaát
0
QΔ
vaø
N
QΔ
ø ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:
;kVAr,
100
i%.S
QΔ
dm
0
(5-3)
kVAr;,
100
%.SU
QΔ
dmN
N
(5-4)
ÔÛ ñaây:i% laø giaù trò töông ñoái cuûa doøng ñieän khoâng taûi,cho trong lyù lòch maùy;
laøgiaù
trò töông ñoái cuûa ñieän aùp ngaén maïch cho trong lyù lòch maùy.
Trong tröôøng hôïp tính toaùn sô boä ta coù theå duøng coâng thöùc gaàn ñuùng sau ñaây:
dmB
0,025).S(0,02PΔ
(5-5)
dmB
0,125).S(0,105QΔ
(5-6)
Caùc coâng thöùc treân ñöôïc duøng cho maùy bieán aùp coù
5,5%U7,5i%1000kVA,S
Ndm
5.2. Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp:
Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:
.
2
dm
pt
N0B
S
S
PΔtPΔAΔ
(5-7)
ÔÛ ñaây:
N0
PΔ,PΔ
laø toàn thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa maùy bieán
aùp,cho trong lyù lòch maùy,kW;
dmpt
S,S
laø phuï taûi toaøn phaàn(thöôøng laáy baèng phuï taûi tính toaùn(
tt
S
) vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp.kVA,
Traïm Bieán Aùp
Tính toán thiết kế ĐCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế ĐCĐ - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính toán thiết kế ĐCĐ 9 10 52