Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI ĐÔ THI Q

Được đăng lên bởi vanluonghui6a-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5426 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỒ ÁN NƯỚC THẢI

GVHD : Th.s CAO THỊ THÚY NGA

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH..............................................................................3

LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................4
PHẦN I : LÝ THUYẾT............................................................................................................5
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU........................................................................................................5
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................5
1.1. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN...................................................................................................6
1.2. NỘI DUNG ĐỒ ÁN............................................................................................................6
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT...........................................7
2.1. NGUỒN GỐC NƯỚC THẢI SINH HOẠT................................................................7
2.2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT....................................................................................7
1.2.1. Thành phần:.................................................................................................................7
1.2.2. Tính chất:.....................................................................................................................8

Bảng 1.2.2 :Tiêu chuẩn thải nước của một số cơ sở dịch vụ và công trình công cộng... .10
2.3. TÁC HẠI ĐẾN MÔI TRƯỜNG...............................................................................11
2.4. BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC MẶT KHỎI SỰ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI....................11
CHƯƠNG 3: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ...........................................13
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ................................................................................13
1.2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học...............................................................13
1.2.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa – lý..........................................13
1.2.5. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ............................................................13
1.2.6. Xử lý nước thải mức độ cao ( xử lý bổ sung).................................
63
ĐỒ ÁN NƯỚC THẢI GVHD : Th.s CAO THỊ THÚY NGA
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH..............................................................................3
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................4
PHẦN I : LÝ THUYẾT............................................................................................................5
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU........................................................................................................5
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................5
1.1. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN...................................................................................................6
1.2. NỘI DUNG ĐỒ ÁN............................................................................................................6
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT...........................................7
2.1. NGUỒN GỐC NƯỚC THẢI SINH HOẠT................................................................7
2.2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT....................................................................................7
1.2.1. Thành phần:.................................................................................................................7
1.2.2. Tính chất:.....................................................................................................................8
Bảng 1.2.2 :Tiêu chuẩn thải nước của một số cơ sở dịch vụ và công trình công cộng....10
2.3. TÁC HẠI ĐẾN MÔI TRƯỜNG...............................................................................11
2.4. BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC MẶT KHỎI SỰ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI....................11
CHƯƠNG 3: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ...........................................13
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ................................................................................13
1.2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học...............................................................13
1.2.4. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa – lý..........................................13
1.2.5. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ............................................................13
1.2.6. Xử lý nước thải mức độ cao ( xử lý bổ sung)............................................................14
1.2.7. Khử trùng nước thải...................................................................................................14
1.2.8. Xử lý cặn của nước thải.............................................................................................15
Bảng 1.3.1:Hiệu suất xử lý của các phương pháp xử lý nước thải khác nhau..................15
1.3. CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ...............................................................................................16
1.3.1. Quy trình xử lý nước thải tòa nhà của công ty môi trường Ngọc Lân.....................16
1.3.1.1. Tính chất đặc trưng của nước thải tòa nhà...........................................................16
1.3.1.2. Sơ đồ công nghệ..................................................................................................18
1.3.1.3. Thuyết minh sơ đồ công nghệ.............................................................................18
1.3.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt khách sạn GOLF Phú Mỹ...............22
1.3.2.1. Sơ đồ công nghệ..................................................................................................22
1.3.2.2. Thuyết minh quy trình.........................................................................................23
Chương 4: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ......................................25
1.4. VỊ TRÍ VÀ NGUỒN GỐC NƯỚC THẢI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH
HƯNG......................................................................................................................................25
1.4.1. Cơ sở lựa chọn...........................................................................................................25
1.4.2. Vị trí ..........................................................................................................................25
1.4.3. Nguồn gốc nước thải.................................................................................................26
NHÓM 1
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI ĐÔ THI Q - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI ĐÔ THI Q - Người đăng: vanluonghui6a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI ĐÔ THI Q 9 10 897