Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thông số đai

Được đăng lên bởi Huu Nhan Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI DẸT
Thông số đầu vào: công suất P1 , kW; số vòng quay n1 , vg/ph; tỷ số truyền u.
1. Chọn vật liệu đai tùy theo điều kiện làm việc.
2. Định đường kính bánh đai nhỏ theo công thức:
d1 = (1100 ÷ 1300) 3

P1
,
n1

mm

trong đó: P1 - công suất tính bằng kW; n1 - số vòng quay tính bằng vg/ph.
Hoặc có thể tìm d1 theo mômen xoắn T (đơn vị Nmm):
d1 = (5, 2 ÷ 6, 4) 3 T1 ,

mm

Chọn d1 theo tiêu chuNn: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180,
,225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, ,560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1400, 1600,
1800, 2000.
3. Tính vận tốc đai và kiểm tra có phù hợp không. Nếu không thì thay đổi đường kính
bánh đai nhỏ:
v1 =

π d1n1
60000

,

m/s

4. Chọn hệ số trượt tương đối ξ . Sau đó tính d 2 theo công thức d 2 = d1 (1 − ξ )u và
chọn theo tiêu chuNn như d1 . Tính chính xác tỉ số truyền u theo công thức: u =

d2
d1 (1 − ξ )

Chênh lệch tỉ số truyền so với giá trị ban đầu không vượt quá 3%.
5. Chọn khoảng cách trục a theo điều kiện:
15m ≥ a ≥ 1,5(d1 + d2) trường hợp bộ truyền đai hở
15 m ≥ a ≥ ( d1 + d 2 ) trường hợp bộ truyền có bánh căng đai

6. Chiều dài Lmin của đai được chọn theo điều kiện giới hạn số vòng chạy của đai
trong một giây:
Lmin = v /(3 ÷ 5) (trường hợp bộ truyền đai hở)
Lmin = v /(5 ÷ 10) (trường hợp bộ truyền có bánh căng đai)

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2

7. Sau khi chọn a, ta tính chiều dài L dây đai theo công thức:
L = 2a +

π ( d1 + d 2 )
2

(d − d )
+ 2 1
4a

2

,

mm

Để nối đai ta tăng chiều dài đai L lên một khoảng 100 ÷ 400 mm để nối đai. Sau đó
kiểm tra lại điều kiện Lmin .
8. Kiểm tra lại số vòng chạy i của đai trong 1 giây, nếu không thỏa ta tăng khoảng
cách trục a và tính lại L và i:
i=

v1
< [ i ],
L

s −1

trong đó: đối với đai dẹt thường

[ i ] = 5 s −1 ;

đối với đai dẹt quay nhanh và đai thang

[ i ] = 10 s −1 ; trong các trường hợp đặc biệt [ i ] = 10 ÷ 20 s −1 .
9. Tính góc ôm đai α1 của bánh đai nhỏ theo công thức:
α1 = 180 − 57.
α1 = π −

d 2 − d1
d (u − 1)
= 180 − 57. 1
a
a

d 2 − d1
d (u − 1)
=π − 1
a
a

(độ)
(rad)

Khi cần thiết tăng góc ôm đai thì ta tăng khoảng cách trục a hoặc sử dụng bánh căng
đai.
10. Chọn trước chiều dày tiêu chuNn δ của đai theo điều kiện:
d1

δ

≥ 25 đối với đai da;

d1

δ

≥ 30 đối với đai vải cao su.

11. Tính các hệ số Ci
Cα – hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai, tính theo công thức
Cα = 1 − 0, 003(1800 − α1 ) với α1 tính bằng độ.
Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc, tính ...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN ĐAI DT
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW; s vòng quay
1
n
, vg/ph; t s truyn u.
1. Chn vt liu đai tùy theo điu kin làm vic.
2. Định đường kính bánh đai nh theo công thc:
1
3
1
1
(1100 1300) ,= ÷
P
d mm
n
trong đó:
1
P
- công sut tính bng kW;
1
n
- s vòng quay tính bng vg/ph.
Hoc có th tìm
1
d
theo mômen xon T (đơn v Nmm):
3
1 1
(5, 2 6,4) ,= ÷
d T mm
Chn d
1
theo tiêu chuNn: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180,
,225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, ,560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1400, 1600,
1800, 2000.
3. Tính vn tc đai và kim tra có phù hp không. Nếu không thì thay đổi đường kính
bánh đai nh:
1 1
1
, /
=
π
d n
v m s
4. Chn h s trượt tương đối
ξ
. Sau đó tính
2
d
theo công thc
2 1
(1 )
=
ξ
d d u
chn theo tiêu chuNn như
1
d
. Tính chính xác t s truyn u theo công thc:
2
1
(1 )
=
ξ
d
u
d
Chênh lch t s truyn so vi giá tr ban đầu không vưt quá 3%.
5. Chn khong cách trc a theo điu kin:
15m a 1,5(d
1
+ d
2
) trường hp b truyn đai h
(
)
1 2
15
m a d d
+
trường hp b truyn có bánh căng đai
6. Chiu dài
min
L
ca đai được chn theo điu kin gii hn s vòng chy ca đai
trong mt giây:
min
/(3 5)
L v
= ÷
(trường hp b truyn đai h)
min
/(5 10)
= ÷L v
(trường hp b truyn có bánh căng đai)
Tính toán thông số đai - Trang 2
Tính toán thông số đai - Người đăng: Huu Nhan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tính toán thông số đai 9 10 151