Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ TRONG TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI

Được đăng lên bởi Vô Danh Người
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology,
Section: Mechanical Engineering. Hanoi-Vietnam, October 2006

TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ
TRONG TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI
Lê Văn Uyển - Bm. Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt
Vũ Lê Huy - Bm. Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt
Tóm tắt :
Bài báo trình bầy phương pháp tính toán ứng suất, biến dạng và chu
kỳ chịu tải trên mặt tiếp xúc giữa con lăn và rãnh lăn, làm cơ sở cho việc tính
toán thiết kế truyền động vitme-bi theo độ bền và tuổi thọ.

dt

n

Fri

Fni

α
F'ni
F'ni

Fni

Fri
Fai
F'ni

ϕ

Fai - thành phần lực dọc trục, sinh ra
chuyển động tịnh tiến của đai ốc.

v

n

γ

2. Lực tác dụng
Giả thiết trục vitme quay, đai ốc tịnh
tiến. Gọi z là số lượng bi làm việc. Tại vị trí
tiếp xúc giữa viên bị thứ i và rãnh lăn có áp
lực pháp tuyến Fni . Fni được phân tích
thành các thành phần (hình 1) :
Fni = Fti + Fri + Fai
(1)
trong đó :
Fti - thành phần lực vòng, sinh ra
mômen xoắn.
Fri - thành phần lực hướng tâm.

Fa

α

1. Giới thiệu
Truyền động vitme-bi là loại truyền
động biến chuyển động quay thành chuyển
động tịnh tiến và ngược lại, khác với truyền
động vít đai ốc ở chỗ có thêm các con lăn là
các bi cầu nhờ đó ma sát trong truyền động
vitme-bi là ma sát lăn. Hiện nay trên thế giới
đã có rất nhiều hãng sản xuất bộ truyền
vitme-bi, nhưng giá thành khá cao, mặt khác
các hãng chỉ cung cấp phương pháp tính
chọn vitme-bi theo các sản phẩm của mỗi
hãng, mà không cung cấp các tài liệu đi vào
nghiên cứu tính toán ứng suất và tuổi thọ
của loại truyền động này.
Cùng với việc chưa có tài liệu nghiên
cứu, ở nước ta cũng chưa có nơi nào tiến
hành nghiên cứu sản xuất loại truyền động
này. Bài báo này giới thiệu kết quả xây dựng
phương pháp tính ứng suất, biến dạng và
chu kỳ chịu tải trên bề mặt tiếp xúc giữa con
lăn và rãnh lăn, làm cơ sở cho việc tính toán
thiết kế truyền động vitme-bi theo độ bền và
tuổi thọ.

Fmsi
F"ni

Fti

γ

Hình 1 : Phân tích lực
trong truyền động vitme-bi
Thu được các công thức quan hệ về
giá trị giữa các thành phần Fni, Fti và Fri theo
Fai như sau :
Fai . cos ϕ
Fni =
cos α. cos(ϕ + γ )
(2)
Fti = Fai .tg(ϕ + γ )
Fai . cos ϕ.tgα
cos(ϕ + γ )
Khi trục vitme làm việc với mômen xoắn T,
đai ốc chịu tải dọc trục Fa, có quan hệ :
Fri =

z

Fa = ∑ Fai
i =1

(3)

Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology,
Section: Mechanical Engineering. Hanoi-Vietnam, October 2006
z

T = ∑ Fti .
i =1

z
d
dt
= ∑ Fai .tg(ϕ + γ ). t
2
2 i=1

(4)

z
q(H)

(5)

q(z)

H

d
= Fa . t .tg(...
Proceedings of the 20
th
scientific conference Hanoi University of Technology,
Section: Mechanical Engineering. Hanoi-Vietnam, October 2006
TÍNH TOÁN NG SUT VÀ TUI TH
TRONG TRUYN ĐỘNG VITME-BI
Lê Văn Uyn - Bm. Cơ s thiết kế máy và Rôbt
Vũ Lê Huy - Bm. Cơ s thiết kế máy và Rôbt
Tóm tt :
Bài báo trình by phương pháp tính toán ng sut, biến dng và chu
k chu ti trên mt tiếp xúc gia con lăn và rãnh lăn, làm cơ s cho vic tính
toán thiết kế truyn động vitme-bi theo độ bn và tui th.
1. Gii thiu
Truyn động vitme-bi là lo
i truyn
động biến chuyn động quay thành chuyn
động tnh tiến và ngược li, khác vi truyn
động vít đai c ch có thêm các con lăn là
các bi cu nh đó ma sát trong truyn động
vitme-bi là ma sát lăn. Hin nay trên thế gii
đã có rt nhiu hãng sn xut b truyn
vitme-bi, nhưng giá thành khá cao, mt khác
các hãng ch cung cp phương pháp tính
chn vitme-bi theo các sn phm ca mi
hãng, mà không cung cp các tài li
u đi vào
nghiên cu tính toán ng sut và tui th
ca loi truyn động này.
Cùng vi vic chưa có tài liu nghiên
cu, nước ta cũng chưa có nơi nào tiến
hành nghiên cu sn xut loi truyn động
này. Bài báo này gii thiu kết qu xây dng
phương pháp tính ng sut, biến dng và
chu k chu ti trên b mt tiếp xúc gia con
lăn và rãnh lă
n, làm cơ s cho vic tính toán
thiết kế truyn động vitme-bi theo độ bn và
tui th.
2. Lc tác dng
Gi thiết trc vitme quay, đai c tnh
tiến. Gi z là s lượng bi làm vic. Ti v trí
tiếp xúc gia viên b th i và rãnh lăn có áp
lc pháp tuyến
ni
F .
ni
F được phân tích
thành các thành phn (hình 1) :
airitini
FFFF ++= (1)
trong đó :
ti
F - thành phn lc vòng, sinh ra
mômen xon.
ri
F - thành phn lc hướng tâm.
ai
F - thành phn lc dc trc, sinh ra
chuyn động tnh tiến ca đai c.
F
a
v
n
n
F
ni
F'
ni
F
ri
α
F'
ni
F
ri
F
ni
γ
ϕ
γ
F'
ni
F
ai
F"
ni
F
ti
F
msi
α
d
t
Hình 1 : Phân tích lc
trong truyn động vitme-bi
Thu được các công thc quan h v
giá tr gia các thành phn F
ni
, F
ti
và F
ri
theo
F
ai
như sau :
)cos(
tg.cos.F
F
)(tg.FF
)cos(.cos
cos.F
F
ai
ri
aiti
ai
ni
γ+ϕ
αϕ
=
γ+ϕ=
γ+ϕα
ϕ
=
(2)
Khi trc vitme làm vic vi mômen xon T,
đai c chu ti dc trc F
a
, có quan h :
(3)
=
=
z
1i
aia
FF
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ TRONG TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI - Trang 2
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ TRONG TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI - Người đăng: Vô Danh Người
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ TRONG TRUYỀN ĐỘNG VITME-BI 9 10 549