Ktl-icon-tai-lieu

Tính võng sàn

Được đăng lên bởi nguyentanloi25041993
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG TRÌNH TÍNH COÁT THEÙP BAÛN SAØN
COÂNG TRÌNH:

………………………………………………………………………………………

Caùc thoâng soá vaät lieäu

B# 20
Theùp AI

Teân oâ saøn

S1

S2

S4

S6

S7

S9

Caùc thoâng soá oâ baûn (cm)

Caùc heä soá

Rb= 115

Rbt= 9

(KG/cm2)

Rs= 2250

Rsw= 1750

(KG/cm2)

Moment
(KG.m)

αm

x

Asyc (cm2)

Theùp choïn
f

y/caàu

Haøm löôïng

a

a

m (%)

L1=

280

Taûi(KG/m2)

622.00

m91= 0.0210

M1=

137

0.028

0.029

0.95

6

200

300

0.22%

L2=

375

Loaïi oâ baûn

9.00

m92= 0.0117

M2=

76

0.016

0.016

0.53

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.34

k91=

0.0474

MI=

310

0.064

0.066

2.19

8

200

230

0.39%

a=

1.5

Daïng baûn keâ 4 caïnh

k92=

0.0266

MII=

174

0.036

0.036

1.21

8

200

300

0.39%

L1=

225

Taûi(KG/m2)

622.00

m91= 0.0200

M1=

73

0.015

0.015

0.50

6

200

300

0.22%

L2=

260

Loaïi oâ baûn

9.00

m92= 0.0149

M2=

54

0.011

0.011

0.37

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.16

k91=

0.0462

MI=

168

0.035

0.035

1.17

8

200

300

0.39%

a=

1.5

Daïng baûn keâ 4 caïnh

k92=

0.0346

MII=

126

0.026

0.026

0.87

8

200

300

0.39%

L1=

225

Taûi(KG/m2)

590.00

m91= 0.0210

M1=

86

0.018

0.018

0.60

6

200

300

0.22%

L2=

310

Loaïi oââbaûn

9.00

m92= 0.0111

M2=

45

0.009

0.009

0.31

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.38

k91=

0.0473

MI=

195

0.040

0.041

1.36

8

200

300

0.39%

a=

1.5

Daïng baûn keâ 4 caïnh

k92=

0.0250

MII=

103

0.021

0.021

0.71

8

200

300

0.39%

L1=

225

Taûi(KG/m2)

590.00

m91= 0.0195

M1=

65

0.013

0.013

0.45

6

200

300

0.22%

L2=

250

Loaïi oâ baûn

9.00

m92= 0.0159

M2=

53

0.011

0.011

0.36

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.11

k91=

0.0452

MI=

150

0.031

0.031

1.04

6

200

270

0.22%

a=

1.5

Daïng baûn keâ 4 caïnh

k92=

0.0367

MII=

122

0.025

0.025

0.84

6

200

300

0.22%

L1=

150

Taûi(KG/m2)

830.00

m91= 0.0201

M1=

63

0.013

0.013

0.43

6

200

300

0.22%

L2=

250

Loaïi oâ baûn

9.00

m92= 0.0072

M2=

23

0.005

0.005

0.15

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.67

k91=

0.0443

MI=

138

0.028

0.029

0.96

6

200

300

0.22%

a=

1.5

Daïng baûn keâ 4 caïnh

k92=

0.0160

MII=

50

0.010

0.010

0.34

6

200

300

0.22%

L1=

375

M1=

268

0.055

0.057

1.89

6

150

150

0.29%

Taûi(KG/m2)

590.00

m91= 0.0206

6.22

S9

S11

S14

S16

S17

S18

S19

S21

L2=

590

Loaïi oâ baûn

9.00

m92= 0.0083

M2=

109

0.022

0.023

0.75

6

200

300

0.22%

hb=

8

L2/L1=

1.57

k91=

0.0456

MI=

595

0.122

0.131

4...
CHÖÔNG TRÌNH TÍNH COÁT THEÙP BAÛN SAØN
COÂNG TRÌNH: ………………………………………………………………………………………
Caùc thoâng soá vaät lieäu 20
115 9 (KG/cm2)
Theùp
AI
2250 1750 (KG/cm2)
Teân oâ saøn Caùc thoâng soá oâ baûn (cm) Caùc heä soá
x
Theùp choïn y/caàu Haøm löôïng
f
a a
m (%)
S1
280 Taûi(KG/m2)
622.00
m91= 0.0210 137 0.028 0.029 0.95 6 200 300 0.22%
375 Loaïi oâ baûn 9.00 m92= 0.0117 76 0.016 0.016 0.53 6 200 300 0.22%
8 1.34 k91= 0.0474 310 0.064 0.066 2.19 8 200 230 0.39%
a= 1.5 Daïng baûn keâ 4 caïnh k92= 0.0266 174 0.036 0.036 1.21 8 200 300 0.39%
S2
225 Taûi(KG/m2)
622.00
m91= 0.0200 73 0.015 0.015 0.50 6 200 300 0.22%
260 Loaïi oâ baûn 9.00 m92= 0.0149 54 0.011 0.011 0.37 6 200 300 0.22%
8 1.16 k91= 0.0462 168 0.035 0.035 1.17 8 200 300 0.39%
a= 1.5 Daïng baûn keâ 4 caïnh k92= 0.0346 126 0.026 0.026 0.87 8 200 300 0.39%
S4
225 Taûi(KG/m2)
590.00
m91= 0.0210 86 0.018 0.018 0.60 6 200 300 0.22% 6.22
310 Loaïi oââbaûn 9.00 m92= 0.0111 45 0.009 0.009 0.31 6 200 300 0.22%
8 1.38 k91= 0.0473 195 0.040 0.041 1.36 8 200 300 0.39%
a= 1.5 Daïng baûn keâ 4 caïnh k92= 0.0250 103 0.021 0.021 0.71 8 200 300 0.39%
S6
225 Taûi(KG/m2)
590.00
m91= 0.0195 65 0.013 0.013 0.45 6 200 300 0.22%
250 Loaïi oâ baûn 9.00 m92= 0.0159 53 0.011 0.011 0.36 6 200 300 0.22%
8 1.11 k91= 0.0452 150 0.031 0.031 1.04 6 200 270 0.22%
a= 1.5 Daïng baûn keâ 4 caïnh k92= 0.0367 122 0.025 0.025 0.84 6 200 300 0.22%
S7
150 Taûi(KG/m2)
830.00
m91= 0.0201 63 0.013 0.013 0.43 6 200 300 0.22%
250 Loaïi oâ baûn 9.00 m92= 0.0072 23 0.005 0.005 0.15 6 200 300 0.22%
8 1.67 k91= 0.0443 138 0.028 0.029 0.96 6 200 300 0.22%
a= 1.5 Daïng baûn keâ 4 caïnh k92= 0.0160 50 0.010 0.010 0.34 6 200 300 0.22%
S9
375 Taûi(KG/m2)
590.00
m91= 0.0206 268 0.055 0.057 1.89 6 150 150 0.29%
B
#
R
b
=
R
bt
=
Rs=
R
sw
=
Moment
(KG.m)
αm
A
s
yc
(cm
2
)
L
1
=
M
1
=
L
2
=
M
2
=
h
b
=
L
2
/L
1
=
M
I
=
M
II
=
L
1
=
M
1
=
L
2
=
M
2
=
h
b
=
L
2
/L
1
=
M
I
=
M
II
=
L
1
=
M
1
=
L
2
=
M
2
=
h
b
=
L
2
/L
1
=
M
I
=
M
II
=
L
1
=
M
1
=
L
2
=
M
2
=
h
b
=
L
2
/L
1
=
M
I
=
M
II
=
L
1
=
M
1
=
L
2
=
M
2
=
h
b
=
L
2
/L
1
=
M
I
=
M
II
=
L
1
=
M
1
=
Tính võng sàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính võng sàn - Người đăng: nguyentanloi25041993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tính võng sàn 9 10 697