Ktl-icon-tai-lieu

tính xà gồ nhiều loại tiết diện

Được đăng lên bởi duytruong107
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9697 lần   |   Lượt tải: 79 lần
TÍNH TOÁN XÀ GỒ MÁI
1. Vật liệu sử dụng:
a, Chọn xà gồ

C150x50x18x3
20

b, Các đặt trưng hình học của tiết diện
- Momen quán tính theo phương x :

Jx = 275.32 cm4

- Momen quán tính theo phương y :

Jy = 27.59 cm4

- Momen chống uốn theo phương x :

Wx = 36.71 cm3

- Momen chống uốn theo phương y :

Wy = 7.96 cm3

3.0

18

S = 8.25 cm2
150

- Diện tích tiết diện :

50

2. Tải trọng tác dụng:
a, Tỉnh tải:
Tải trọng
Tải trọng (TC)
hệ số
Tải trọng (TT)
2
Tôn mái
3.5325 kg/m
1.1
3.886 kg/m2
Xà gồ mái
6.476 kg/m
1.1
7.124 kg/m2
Tỉnh tải (tổng cộng)
11.010 kg/m2
b, Hoạt tải (sửa chữa):
30 kg/m2
x 1.2
36 kg/m2
Chú ý: tải trọng gió tác dụng lên mái là gió bốc nên không gây nguy hiểm cho xà gồ vì vậy để an toàn
ta không đưa tải trọng này vào tính toán
3. Tính toán Moment:
- Sơ đồ tính toán xà gồ theo trường hợp một dầm với hai đầu khớp chịu tải trọng phân bố đều q
- Chiều dài nhịp
L = 7m
- Độ dốc mái
58%
φ = 30.11 (độ)
- Khoảng cách xà gồ
a= 1m
( Q = q (tỉnh tải + hoạt tải) x a )
- Tải phân bố đều trên xà gồ
Q = 47.01 kg/m
Chú ý: Vì đây là dầm hai đầu khớp nên trường hợp tải nguy hiểm nhất là cả tỉnh tải và hoạt tải cùng
tác dụng
- Moment lớn nhất ở giữa nhịp :
M = 28793 daNcm
( M = QxL2/8 )
4. Kiểm tra ứng suất :
- Ứng suất lớn nhất của xà gồ là tại tiết diện giữa nhịp và được tính như sau:
( σx = M x cos(a) / Wx )
σx = 679 daN/cm2
- Ứng suất của xà gồ theo phương x
- Ứng suất của xà gồ theo phương y
- Kiểm tra điều kiện :

σy = 1814 daN/cm2

σx + σ y =

( σy = M x sin(a) / Wy )

2493 daN/cm2 < [σ] = 2100 daN/cm2
KHÔNG ĐẠT

5. Kiểm tra độ võng của xà gồ:
- Mô đun đàn hồi

E=

2100000

tc

- Độ võng theo phương x

4
5 qx l
fx =
.
= 2.2 cm
384 EJ x

tc

- Độ võng theo phương y
- Độ võng bình quân
- Kiểm tra điều kiện

4
5 qy l
fy =
.
= 12.73 cm
384 EJ y
f = sqrt(fx2 + fy2) = 12.92 cm
f < [f] = L/200 = 3.5 cm

kg/cm2

KHÔNG ĐẠT

TÍNH TOÁN XÀ GỒ MÁI
1. Vật liệu sử dụng:
a, Chọn xà gồ

Z200x62x68x20x1.8
6

68
S = 6.30 cm2

- Momen quán tính theo phương x :

Jx = 379.51 cm4

- Momen quán tính theo phương y :

Jy = 48.72 cm4

- Momen chống uốn theo phương x :

Wx = 37.32 cm3

- Momen chống uốn theo phương y :

Wy = 7.40 cm3

1.8
20

- Diện tích tiết diện :

200

b, Các đặt trưng hình học của tiết diện

62
2. Tải trọng tác dụng:
a, Tỉnh tải:
Tải trọng
Tải trọng (TC)
hệ số
Tải trọng (TT)
2
Tôn mái
3.5325 kg/m
1.1
3.886 kg/m2
Xà gồ mái
4.946 kg/m
1.1
5.440 kg/m2
Tỉnh tải (tổng cộng)
9.326 kg/m2
b, Hoạt tải (sửa chữa):
30 kg/m2
x 1.2
36 kg/m2
Chú ý: tải trọng gió tác dụng...
TÍNH TOÁN XÀ GỒ MÁI
1. Vật liệu sử dụng:
a, Chọn xà gồ
20
b, Các đặt trưng hình học của tiết diện
150
- Diện tích tiết diện :
S =
8.25 cm2 3.0
- Momen quán tính theo phương x : Jx = 275.32 cm4
- Momen quán tính theo phương y : Jy = 27.59 cm4
- Momen chống uốn theo phương x : Wx = 36.71 cm3
18
- Momen chống uốn theo phương y : Wy = 7.96 cm3 50
2. Tải trọng tác dụng:
a, Tỉnh tải:
Tải trọng Tải trọng (TC) hệ số Tải trọng (TT)
Tôn mái 3.5325 1.1 3.886
Xà gồ mái 6.476 kg/m 1.1 7.124
Tỉnh tải (tổng cộng) 11.010
b, Hoạt tải (sửa chữa): 30 x 1.2 36
3. Tính toán Moment:
- Chiều dài nhịp L = 7 m
- Độ dốc mái 58% φ =
30.11 ( )độ
- Khoảng cách xà gồ a = 1 m
- Tải phân bố đều trên xà gồ Q = 47.01 kg/m
- Moment lớn nhất ở giữa nhịp : M = 28793 daNcm
4. Kiểm tra ứng suất :
- Ứng suất lớn nhất của xà gồ là tại tiết diện giữa nhịp và được tính như sau:
- Ứng suất của xà gồ theo phương x 679 daN/cm2
- Ứng suất của xà gồ theo phương y 1814 daN/cm2
- Kiểm tra điều kiện : 2493 daN/cm2 < [σ] = 2100 daN/cm2
KHÔNG ĐẠT
5. Kiểm tra độ võng của xà gồ:
- Mô đun đàn hồi E = 2100000
- Độ võng theo phương x 2.2 cm
- Độ võng theo phương y 12.73 cm
- Độ võng bình quân 12.92 cm
3.5 cm
kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
Chú ý: tải trọng gió tác dụng lên mái là gió bốc nên không gây nguy hiểm cho xà gồ vì vậy để an toàn
ta không đưa tải trọng này vào tính toán
- đồ tính toán xà gồ theo trường hợp một dầm với hai đầu khớp chịu tải trọng phân bố đều q
( Q = q
(tỉnh tải + hoạt tải)
x a )
Chú ý: Vì đây là dầm hai đầu khớp nên trường hợp tải nguy hiểm nhất là cả tỉnh tải và hoạt tải cùng
tác dụng
( M = QxL
2
/8 )
σ
x
=
( σ
x
= M x cos(a) / Wx )
σ
y
=
( σ
y
= M x sin(a) / Wy )
σ
x
+ σ
y
=
kg/cm
2
f = sqrt(f
x
2
+ f
y
2
) =
- Kiểm tra điều kiện
f < [f] = L/200 =
==
x
tc
x
EJ
lq
fx
4
.
384
5
==
y
tc
y
EJ
lq
fy
4
.
384
5
C150x50x18x3
tính xà gồ nhiều loại tiết diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính xà gồ nhiều loại tiết diện - Người đăng: duytruong107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tính xà gồ nhiều loại tiết diện 9 10 702