Ktl-icon-tai-lieu

Tổ đấu dây máy biến áp

Được đăng lên bởi Pis YaPhets
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tổ đấu dây của máy biến áp.
I. Tổng quan về tổ đấu dây máy biến áp:
Để sử dụng máy biến áp trong hệ thống điện đúng cách, điều quan trọng là phải biết
góc lệch pha giữa các sức điện động cảm ứng phía cao áp và hạ áp, đo tại các đầu nối
ra của máy. Thí dụ, phía cao áp sẽ đo sức điện động tại các đầu A và B. Phía hạ áp đo
sức điện động giữa các đầu a và b.
Trong máy biến áp 1 pha, góc lệch pha giữa sức điện động cao áp và hạ áp có thể là 0°
hoặc 180°.Trong các máy biến áp 3 pha, góc lệch pha chỉ có thể là một bội số của 30°.
Các máy biến áp có cùng góc lệch pha giống nhau được xếp chung vào cùng một tổ
đấu dây, mỗi tổ đấu dây được đánh dấu bằng một con số đặc trưng.
Vì góc 30° là góc bằng với góc giữa 2 điểm đánh dấu giờ trên mặt đồng hồ giờ, nên
thế giới đã quy ước chung dùng hình tượng của 2 kim đồng hồ để đánh dấu cho các tổ
đấu dây. Trong hình tượng này, kim dài để đánh dấu véc-tơ sức điện động cảm ứng
phía cao áp, và kim ngắn để đánh dấu véc-tơ sức điện động cảm ứng phía hạ áp. Kim
dài (kim phút) được đặt ở vị trí số 12. Và số giờ đọc được sẽ dùng để chỉ thị cho tổ
đấu dây.
Một ví dụ cho tổ đấu dây quy ước 11 giờ được vẽ trên hình 1. Chiều của véc-tơ được
quy ước là từ A tới B phía cao áp và từ a tới b phía hạ áp.
Trong việc thiết kế máy biến áp, con số giờ này được viết đi sau ký hiệu của sơ đồ
đấu dây, thí dụ như Y/Y-0 (Sao - sao 0 giờ) hoặc Y/Δ-11 (Sao - tam giác 11 giờ)...

Hình 1 Quy ước kim đồng hồ để ký hiệu cho tổ đấu dây 11 giờ
II. Xác định tổ đấu dây máy biến áp một pha:
Nếu các cuộn dây cao áp và hạ áp trên cùng một pha của máy biến áp được quấn cùng
chiều với nhau, các đầu nối dây ra của cuộn hạ áp có thể được đánh dấu theo một
trong hai cách, như trong hình 2. Vì các cuộn dây này cùng nhận sự biến đổi từ thông
giống nhau, nên nếu được đánh dấu như hình 2a sẽ cùng pha với nhau, và nếu đánh
dấu như hình 2b sẽ ngược pha với nhau.

Thí dụ như khi từ thông giảm, sức điện động cảm ứng của cả phía cao áp và hạ áp sẽ
đi từ X tới A và từ x tới a trong trường hợp hình 2(a), và sức điện động cảm ứng sẽ đi
từ a đến x trong trường hợp hình 2(b).
Như đã lưu ý truớc, góc lệch của máy biến áp một pha chỉ có thể là 0° hoặc 180°.
Nghĩa là nó chỉ có thể có 1 trong 2 trị số góc giờ, đó là góc 0 giờ (hoặc 12 giờ) và 6
giờ.Để viết ngắn gọn lại người ta sẽ dùng ký hiệu I/I-0 (cho trường hợp hình 2(a) và
I/I-6 cho trường hợp hình 2(b).
Sự thay đổi giữa nhóm 0 và nhóm 6 không cần thay đổi cách nối dây bên trong máy
biến áp, mà chỉ cần thay đổi cách đánh dấu đầu dâ...
T đấu dây ca máy biến áp.
I. Tng quan v t đu dây máy biến áp:
Để s dng y biến áp trong h thống điện đúng ch, điều quan trng phi biết
góc lch pha gia các sức điện động cm ng phía cao áp h áp, đo tại các đu ni
ra ca máy. Thí d, phía cao áp s đo sức điện động tại các đu A B. Phía h áp đo
sc điện động giữa các đầu a và b.
Trong máy biến áp 1 pha, góc lch pha gia sức điện động cao áp và h áp có th là 0°
hoc 180°.Trong các máy biến áp 3 pha, góc lch pha chth là mt bi s ca 30°.
Các y biến áp cùng góc lch pha giống nhau được xếp chung vào cùng mt t
đấu dây, mi t đấu dây được đánh du bng mt con s đặc trưng.
góc 30° góc bng vi góc gia 2 điểm đánh dấu gi trên mặt đồng h gi, nên
thế giới đã quy ước chung dùng hình ng của 2 kim đồng h để đánh dấu cho các t
đấu y. Trong hình tượng này, kim dài để đánh dấu véc-sức điện động cm ng
phía cao áp, kim ngắn để đánh dấu véc-sức điện đng cm ng phía h áp. Kim
dài (kim phút) được đặt v trí s 12. s gi đọc được s dùng để ch th cho t
đấu dây.
Mt d cho t đấu dây quy ưc 11 gi đưc v trên hình 1. Chiu ca véc-được
quy ước là t A ti B phía cao áp và t a ti b phía h áp.
Trong vic thiết kế máy biến áp, con s gi y được viết đi sau hiệu của đồ
đấu dây, thí d như Y/Y-0 (Sao - sao 0 gi) hoc Y/Δ-11 (Sao - tam giác 11 gi)...
Hình 1 Quy ưc kim đng h để ký hiu cho t đấu dây 11 gi
II. Xác định t đấu dây máy biến áp mt pha:
Nếu các cun dây cao áp và h áp trên cùng mt pha cay biến áp đưc qun cùng
chiu với nhau, các đầu ni y ra ca cun h áp th được đánh dấu theo mt
trong hai cách, như trong hình 2. các cun y này cùng nhn s biến đổi t thông
ging nhau, nên nếu được đánh dấu như hình 2a s cùng pha vi nhau, nếu đánh
dấu như hình 2b sẽ ngưc pha vi nhau.
Tổ đấu dây máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ đấu dây máy biến áp - Người đăng: Pis YaPhets
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổ đấu dây máy biến áp 9 10 381