Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
h g, z dqtcsc ti6utai (0;-1)
Q) z

ciu

d4t cyc dai

B. z d4t cgc ti€u tai (-Z;0) vn (2;0)
D. z kh6ng c6 cgc tri

tsi (0;-1)

12: Tintr gioi han

A.2 D&

Ciu 13: Tinh gioi han
,",,1,iS,*,,

A.

-l

B. I

#=-f,)i
ciu

15: cho

+y,,

a,,

A-o

Nq6"6

qlt' :f
uifi T

ry
C' 0r5

-*;.'#={ ft

!(,,y):

I

I

D.

'r'fz"-t;j. o*#,Ft
n rar-Ju)
= -4\it,S =

- cnu tn, in" ,:

p;i,f,

eo rin 0
0
,,,ffiu, ryrru p.)uJ;j- u

D. -0,25
QP

$.rrAr-ldr!
D.

@4{

:L
ffl,,ol
u..u"
d;

-2ry.r*

8.4

,SJ

J,

*kffi,,

2. ?'
-l , #i0.0,tr

@|*

".,

- 4(x*y)-r'-g'.l(hingrtinhnaodu6i<lAylndrillrg? ?: 4f,-4y -*-U+
.9 Az c6dringmQtrfilmdirng;?rr-4" J+o^=b. -,r=
1\z itatcsctlaiqi (2;1)

Cdu 16: Chohdm z

@z

couirnghaiadmarmg

b. re,:olliurai (-z;r)l?y=, :),0_"r=,j=rir=
z": c](v-1)-Br+2 thda.didu kign'iJlf t, o. ruringahtnnoa,roieayI an'lq
-- '4

_":":t,:*rraq
-7?; ot-gz

ttung?

_t

+t :: C--o r-=:1 lLl -),A--L
(i,2i tr.=*=t*e

z qn cgc ciqi ls"r (-i,0) vd

@, #i-'

iffi'.#

J#ao

C. z d?tcgctiiSutfi (-1,0) vdcgcd4i
D. z tl?tqrc ti,lut4i 1-t,01 vn

x-l

18: cho z

@":

= ,,

-

CnulgiChoham

,.

B.

-

Tinh
B. a*cdy'';'

ery.

A.6drds
Nrn =
'{'""1 -) d'rt = xte'fl
1't^

t_*

iJ'

3:;fisixiJff,

..

\

-+

e

_5

{?.tr--o P

)

D.

drd,y

-----------,s.r---------

t ty. is

.,ty

-lrans

217-

i

i,l":-r'rto,-

- t1- r"xaz"r"= ,, J,

--,f. tx J, t' *dolt
=rd?re,D) JJrc\;

_

t_rr

4_

D @*u

-

=* t"t f=j;rt*t
0",
r1r.^:0.,_, J V+

Khiingdinhniodu6ittttylidrlng?

b a:ilrfi;l#;h
d'l(0j0)
Ciu20: Cho /(r,g)

1

,* +
,i*
*.
w[9t
=
"^I ff$,n)

o
z=r!tBx-2y.

^

*'-fr!fu4"Pffi
{ #
t4i(I,Zi

(1,2)

cru

e

MA dA

thi i57

...
h
g,
z
dqtcsc
ti6utai (0;-1)
Q)
z
d4t
cyc
dai
tsi
(0;-1)
B. z
d4t
cgc
ti€u
tai
(-Z;0)
vn
(2;0)
D.
z
kh6ng
c6 cgc
tri
ciu
12:
Tintr
gioi
han
,,,ffiu,
ryrru
-
eo
rin
0
0
A.2
D&
p.)uJ;j-
u
D.
Ciu 13:
Tinh
gioi
han
,",,1,iS,*,,
ry
p;i,f,
I
I
Nq6"6
qlt'
:f
A.
-l
B.
I
C' 0r5
D.
-0,25
uifi
T
*kffi,,
-
cnu
tn,
in"
,:
'r'fz"-t;j.
o*#,Ft
ft
QP
#=-f,)i
n rar-Ju)
=
-4\it,S
=
-*;.'#={
@4{
$.rrAr-ldr!
D.
J,
ciu 15:
cho
!(,,y):
a,,
+y,,
-2ry.r*
ffl,,ol
:L
,SJ
-l
,
#i-
2.
?'
A-o
8.4
u..u"
".,
d;
@|*
0.0,tr
Cdu 16: Chohdm
z
-
4(x*y)-r'-g'.l(hingrtinhnaodu6i<lAylndrillrg?
?:
4f,-4y
-*-U+
1\z
itatcsctlaiqi
(2;1)
.9
Az
c6dringmQtrfilmdirng;?rr-4"
J+o^=b.
-,r=
@z
couirnghaiadmarmg
b. re,:olliurai
(-z;r)l?y=,
:),0_"r=,j=rir=
_":":t,:*rraq
z":
c](v-1)-Br+2
thda.didu
kign'iJlf
t,
o. ruringahtnnoa,roieayI
an'lq
ttung?
-7?;
ot-gz +t
::
C--o
r-=:1
lLl
-),A--L
x-l
e
--
'4
^
-+
e
_
t
z
qn
cgc
ciqi
ls"r
(-i,0)
vd (i,2i
tr.=*=t*e
@,
#i-'
iffi'.#
J#ao
*'-fr!fu4"Pffi
-
C. z
d?tcgctiiSutfi
(-1,0)
vdcgcd4i
t4i(I,Zi
-
{
1
#
D. z tl?tqrc
ti,lut4i
1-t,01
vn
(1,2)
\
.. _5 _
cru 18:
cho
z
=
,,
"^I
,i*
ff$,n)
=
*.
w[9t
,*
+
=*
t"t
f=j;rt*t
@":
B.
o
,. iJ'
0",
i
CnulgiChoham
z=r!tBx-2y.
Khiingdinhniodu6ittttylidrlng?
r1r.^:0.,_, J V+ t_rr
b
a:ilrfi;l#;h
3:;fisixiJff,
{?.tr--o
P
)
i,l":-r'rto,-
Ciu20:
Cho
/(r,g)
-
ery. Tinh d'l(0j0)
4_
A.6drds
B.
a*cdy'';'
D
@*u
D.
drd,y
Nrn
=
'{'""1
-)
d'rt
=
xte'fl
-----------,s.r---------
1't^
-
t1-
r"xaz"r"=
,,
J,
t_*
--,f.
tx
J,
t'
*dolt
t
ty.
is
.,ty
=rd?re,D)
JJrc\;
-lrans
217-
-
MA dA thi
i57
Toán cao cấp - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Toán cao cấp 9 10 553