Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt lý thuyết môn Mạch điện tử 1

Được đăng lên bởi Hà Minh Cảnh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khoa Ñieän – Ñieän Töû.

Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I

BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN: ÑIEÄN TÖÛ I
Ngöôøi soaïn: TS. Phaïm Hoàng Lieân.
Giaùo trình chính: Maïch Ñieän Töû 1 – Leâ Tieán Thöôøng, ÑHBK – Tp.HCM.

Chöông 1: Diode baùn daãn.
I. Diode chænh löu:

1- Quan heä giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa Diode (H2(H2-1):

 qV  
i D = I 0 exp D  − 1
 nKT  


iD

(1-1)

: Doøng ñieän trong Diode (A).

VD : Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu Diode (V).
I0

: Doøng ñieän baõo hoøa ngöôïc (A).

q

: Ñieän tích electron 1,6.10-19 J/V.

K

: Haèng soá Bolzman 1,38.10-23 J/0K.

N

: Haèng soá coù giaù trò trong khoaûng (1÷2) phuï thuoäc vaøo loaïi baùn daãn.

Goïi ñieän theá nhieät: VT =

KT
q

(1-2)

Töø (1-1) ta coù:

 V  
 V 
i D = I 0 exp D  − 1 ≈ I 0 exp D 
 nVT  
 nVT 


(1-3)

ÔÛ nhieät ñoä T=3000K, töông öùng T=270C, ta coù VT≈25÷26mV. Khi ñoù ñieän trôû
ñoäng cuûa Diode ñöôïc tính bôûi phöông trình:
rd =

nVT
nVT
=
iD + IC
iD

(Ω )

(1-4)

Ñaëc tuyeán Volt-Ampere cuûa Diode treân (H2-2)
Kieåu maãu maïch töông ñöông cuûa Diode treân (H2-3a,b,c).
2- Phöông trình ñöôøng taûi cuûa Diode (H2(H2-5).

Phöông trình ñöôøng taûi moät chieàu cuûa Diode (DCLL)
VS = VD + I D R1 (1-5)
-1-

Toùm Taét Baøi Giaûng.

-1-

Khoa Ñieän – Ñieän Töû.

Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I

Phöông trình ñöôøng taûi xoay chieàu cuûa Diode (ACLL)
v s = v d + i d ( R1 // R L )

(1-6)

Töø (1-5) vaø (1-6) treân heä toïa ñoä toång quaùt ta coù:
v D = v d + VDQ

& i D = i d + I DQ

(1-7)

Vôùi:
VD vaø iD laø thaønh phaàn töùc thôøi cuûa ñieän aùp vaø doøng ñieän.
VDQ vaø IDQ laø caùc giaù trò moät chieàu cuûa ñieän aùp vaø doøng ñieän.
vd vaø id laø caùc giaù trò xoay chieàu cuûa ñieän aùp vaø doøng ñieän.
Vaäy phöông trình ñöôøng taûi xoay chieàu ACLL trong heä toïa ñoä toång quaùt seõ
laø:
v D − VDQ = −(R1 // R L )( i D − I DQ ) + v s

(1-8)

3- Chænh löu ñieän aùp xoay chieàu:
a- Chænh löu baùn soùng: (H2-6)
Ñieän aùp ñaàu vaøo: v s = v max sin ωt
Ñieän aùp trung bình DC treân taûi:
VDC =

Vmax
V
RL
= L max
π RS + RL
π

(1-9)

b- Chænh löu toaøn soùng: (H2-8a,b,c)
Ñieän aùp trung bình Dc treân taûi: VDC =

2 VL max
π

(1-10)

4- Maïch loïc: (H2(H2-9a,b)
Khi coù tuï C maéc song song vôùi RL trong caùc maïch chænh löu ta coù quan heä
giöõa ñieän aùp trung bình treân taûi vôùi bieân ñoä ñieän aùp ñaàu vaøo vaø ñieän trôû RL vaø tuï
ñieän C nhö sau:
VDC = Vmax −

I DC  4 fR L C 
 Vmax
=
4 fC  4 fR L C + 1 

(1-11)

5- Maïch nhaân ñoâi ñieän aùp: (H2(H2-11a,b)
-...
Khoa Ñieän – Ñieän Töû. Kyõ thuaät maïch Ñieän Töû I
-1- Toùm Taét Baøi Giaûng. -1-
BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN:
BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN:BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN:
BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN:
ÑIEÄN TÖÛ I
Ngöôøi soaïn:
TS. Phaïm Hoàng Lieân.
Giaùo trình chính:
Maïch Ñieän Töû 1 – Leâ Tieán Thöôøng, ÑHBK – Tp.HCM.
Chöông 1: Diode baùn daãn.
Chöông 1: Diode baùn daãn.Chöông 1: Diode baùn daãn.
Chöông 1: Diode baùn daãn.
I.
I.I.
I. Diode chænh löu:
Diode chænh löu:Diode chænh löu:
Diode chænh löu:
1
11
1-
--
- Quan heä giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa Diode (H2
Quan heä giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa Diode (H2Quan heä giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa Diode (H2
Quan heä giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cuûa Diode (H2-
--
-1):
1):1):
1):
= 1
nKT
qV
expIi
D
0D
(1-1)
i
D
: Doøng ñieän trong Diode (A).
V
D
: Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu Diode (V).
I
0
: Doøng ñieän baõo hoøa ngöôïc (A).
q : Ñieän tích electron 1,6.10
-19
J/V.
K : Haèng soá Bolzman 1,38.10
-23
J/
0
K.
N : Haèng soá coù giaù trò trong khoaûng (1÷2) phuï thuoäc vaøo loaïi baùn daãn.
Goïi ñieän theá nhieät:
q
KT
V
T
=
(1-2)
Töø (1-1) ta coù:
=
T
D
0
T
D
0D
nV
V
expI1
nV
V
expIi
(1-3)
ÔÛ nhieät ñoä T=300
0
K, töông öùng T=27
0
C, ta coù V
T
25÷26mV. Khi ñoù ñieän trôû
ñoäng cuûa Diode ñöôïc tính bôûi phöông trình:
)(
i
nV
Ii
nV
r
D
T
CD
T
d
=
+
=
(1-4)
Ñaëc tuyeán Volt-Ampere cuûa Diode treân (H2-2)
Kieåu maãu maïch töông ñöông cuûa Diode treân (H2-3a,b,c).
2
22
2-
--
-
Phöông trình ñöôøng taûi cuûa Diode (H2
Phöông trình ñöôøng taûi cuûa Diode (H2Phöông trình ñöôøng taûi cuûa Diode (H2
Phöông trình ñöôøng taûi cuûa Diode (H2-
--
-5).
5).5).
5).
Phöông trình ñöôøng taûi moät chieàu cuûa Diode (DCLL)
1DDS
R
I
V
V
+
=
(1-5)
Tóm tắt lý thuyết môn Mạch điện tử 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt lý thuyết môn Mạch điện tử 1 - Người đăng: Hà Minh Cảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tóm tắt lý thuyết môn Mạch điện tử 1 9 10 49