Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM.

Được đăng lên bởi Gạo Tẻ Rẻ Tiền
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2444 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài tập tham khảo môn Nền móng

Trang1

TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM.
Chương I: TÍNH TOÁN VỀ MÓNG NÔNG
Muốn giải ñược các bài toán về móng nông, trước hết ta phải dời các lực M, N, H về tại
trọng tâm móng, sau ñó tuỳ theo yêu cầu ñề bài mà có các dạng sau:
1. Bài toán I: Kiểm tra cường ñộ ñất nền dưới ñáy móng (σmax≤ R).
a. Xác ñịnh σmax:
- Trường hợp1:

e=

M
W b
≤ρ=
=
N
F 6

→ σmin ≥ 0 → σmax=
- Trường hợp 2:

e=

( )

N M N 6.M
+
=
+
= ?. T 2 →  kg 2 
m
 cm 
F W a.b a.b 2

M
W b
>ρ=
=
N
F 6

→ σmin < 0 → σmax=

(

2.N

)

3. b − e .a
2

( m )→  kg cm 

= ?. T

2

2

Trong ñó:

a là cạnh của móng vuông góc với trục cầu (m)
b là cạnh của móng song song với trục cầu (m)
b. Xác ñịnh R của ñất nền bằng ñất dính hoặc ñất cát:

R = 1,2.{R/.[1 + k1.(b - 2)]+ k2.γ.(h - 3)}

 kg

2
 cm 

Trong ñó:
- R' laì cæåìng âäü quy æåïc cuía âáút dæåïi âaïy moïng (kg/cm2) tra baíng 2-1 hoàûc baíng 2-2.
- k1, k2 laì hãû säú tra baíng 2-5
- γ laì dung troüng trung bçnh cuía âáút tæì âaïy moïng tråí lãn:

γ=

Σ.γ i . h i
(T/m3)
Σh i

- b laì chiãöu räüng hoàûc âæåìng kênh âaïy moïng (m). (nãúu b > 6m, láúy b = 6m)
- h laì chiãöu sáu chän moïng (m).
Chuï yï: Cäng thæïc tênh R, âån vë khäng thäúng nháút trong caïc âaûi læåüng.
2. Bài toán II: Kiểm tra cường ñộ lớp ñất yếu cách dưới ñáy móng một ñoạn z (σZ ≤ RZ).
a. xác ñịnh σz:

( m )→  kg cm 

σz = γtb.(h + z) + α.(p - γtb.h) = ?. T

Trong âoï:
- γtb laì troüng læåüng thãø têch (tênh trung bçnh) cuía
caïc låïp âáút trãn màût táöng âáút yãúu (T/m3).
- h laì chiãöu sáu chän âaïy moïng (m)
h
- z laì khoaíng caïch tæì âaïy moïng âãún màût låïp âáút z
yãúu (m)
- α laì hãû säú tênh æïng suáút åí tám cuía âaïy moïng tra
baíng 2-7 phuû thuäüc vaìo

m=

Zi
b

; n=

a
.
b

- p laì æïng suáút trung bçnh åí âaïy moïng p =

Giảng Viên: Trần Vang

2

2

b
h
300

z
bz

Så âäö tênh cæåìng âäü
N
F

Bài tập tham khảo môn Nền móng

b. xaïc âënh RZ:

Trang2

RZ= 1,2{R'[1+ k1.(bz- 2)]+ k2.γtb.(hz- 3)}  kg



cm 2 

Trong âoï:
- R/; k1; k2; γtb âæåüc xaïc âënh nhæ åí trãn âaî âæåüc trçnh baìy, caïc âaûi læåüng trong cäng thæïc
khäng cuìng âån vë.
Chuï yï: bz= b + 2.z tg 300 nhæng ≤ 6m
hZ = h + z (m)
3. Baìi toaïn III.
a. Kiãøm tra äøn âënh láût:
Âiãöu kiãûn:

Ml
0,7.(nendat)
M
=
≤m=
b
Mg
0,8.(nenda)
N.
2

b. Kiãøm tra äøn âënh træåüt:
Âiãöu kiãûn:

Ttr
H
=
≤ m = 0,8
Tg N.f

(f laì hãû säú ma saït tra baíng 2-6)

4. Baìi toaïn IV: Kiãøm tra khaí nàng luïn lãûch cuía moïng.
e0
≤ α =1
ρ
M
Trong âoï: e 0 = t.c...
Bài tập tham khảo môn Nền móng Trang1
Giảng Viên: Trần Vang
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM
.
Chương I: TÍNH TOÁN VỀ MÓNG NÔNG
Muốn giải ñược các bài toán về móng nông, trước hết ta phải dời các lực M, N, H về tại
trọng tâm móng, sau ñó tuỳ theo yêu cầu ñề bài mà có các dạng sau:
1. Bài toán I: Kiểm tra cường ñộ ñất nền dưới ñáy móng (σ
max
R).
a. Xác ñịnh σ
max
:
- Trường hợp1:
6
b
F
W
ρ
N
M
e ===
σ
min
0 σ
max
=
(
)
=+=+
22
2
cm
kg
m
T
?.
a.b
6.M
a.b
N
W
M
F
N
- Trường hợp 2:
6
b
F
W
ρ
N
M
e ==>=
σ
min
< 0 σ
max
=
( )
(
)
=
22
cm
kg
m
T
?.
.ae
2
b
3.
2.N
Trong ñó: a là cạnh của móng vuông góc với trục cầu (m)
b là cạnh của móng song song với trục cầu (m)
b. Xác ñịnh R của ñất nền bằng ñất dính hoặc ñất cát:
R = 1,2.{R
/
.[1 + k
1.
(b - 2)]+ k
2
.γ.(h - 3)}
2
cm
kg
Trong ñó:
- R' laì cæåìng âäü quy æåïc cuía âáút dæåïi âaïy moïng (kg/cm
2
) tra baíng 2-1 hoàûc baíng 2-2.
- k
1
, k
2
laì hãû säú tra baíng 2-5
- γ laì dung troüng trung bçnh cuía âáút tæì âaïy moïng tråí lãn: γ =
i
ii
Σh
h.Σ.γ
(T/m
3
)
- b laì chiãöu räüng hoàûc âæåìng kênh âaïy moïng (m). (nãúu b > 6m, láúy b = 6m)
- h laì chiãöu sáu chän moïng (m).
Chuï yï: Cäng thæïc tênh R, âån vë khäng thäúng nháút trong caïc âaûi læåüng.
2. Bài toán II: Kiểm tra cường ñộ lớp ñất yếu cách dưới ñáy móng một ñoạn z (σ
Z
R
Z
).
a. xác ñịnh σ
z
: σ
z
= γ
tb
.(h + z) + α.(p - γ
tb
.h) =
(
)
22
cm
kg
m
T
?.
Trong âoï:
- γ
tb
laì troüng læåüng thãø têch (tênh trung bçnh) cuía
caïc låïp âáút trãn màût táöng âáút yãúu (T/m
3
).
- h laì chiãöu sáu chän âaïy moïng (m)
- z laì khoaíng caïch tæì âaïy moïng âãún màût låïp âáút
yãúu (m)
- α laì hãû säú nh æïng suáút åí m cuía âaïy moïng tra
baíng 2-7 phuû thuäüc vaìo
b
i
Z
m =
; n=
b
a
.
- p laì æïng suáút trung bçnh åí âaïy moïng p =
F
N
b
z
b
h
z
30
0
h
z
Så âäö tênh cæåìng âäü
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM. - Người đăng: Gạo Tẻ Rẻ Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM. 9 10 987