Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp bột màu cobal aluminat kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Science & Technology Development, Vol 10, No.10 - 2007

TỔNG HỢP BỘT MẦU COBAN ALUMINAT (CoAl2O4) KÍCH THƯỚC HẠT
SIÊU MỊN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP
Đỗ Quang Minh
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhận ngày 09 tháng 02 năm 2007, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 08 tháng 09 năm 2007)

TÓM TẮT: Nhiệt độ phản ứng pha rắn phụ thuộc rất nhiều vào tiền chất phản ứng. Khi
dùng tiền chất từ các rezinát kim loại coban và nhôm, có thể thu được bột mầu CoAl2O4 ở
nhiệt độ phản ứng rất thấp với kích thước hạt rất mịn, khoảng 30 - 40 nm. Điều này là kết quả
phản ứng của các tác nhân hoạt tính rất cao, sinh ra khi phân hủy các rezinát tương ứng.
1.GIỚI THIỆU CHUNG
Coban aluminát (CoAl2O4) là bột mầu có cấu trúc spinel. Phương pháp tổng hợp truyền
thống dùng các oxit hay muối cacbonát của các kim loại làm tác nhân ban đầu. Các tác nhân
dạng rắn (từ bột oxit, bột muối cacbonat hoặc hydroxit của nhôm hoặc coban…) được phối
liệu, nghiền mịn rồi nung ở nhiệt độ 1300 – 13500C tạo bột mầu. Để giảm nhiệt độ nung, phải
dùng các chất khoáng hóa như B2O3. Tùy mục đích sử dụng, có thể giảm nhiệt độ tổng hợp bột
mầu ở nhiệt độ thấp bằng các kỹ thuật như sol – gel, đồng kết tủa, thủy nhiệt, thủy phân
alkoxít, tạo hợp chất cơ kim hoặc polyme hóa phức chất… Ưu điểm của kỹ thuật dung dịch là
nhờ vào phản ứng các cation trong dung dịch ở dạng nguyên tử, phản ứng tổng hợp các tinh
thể dạng bột có độ tinh khiết cao xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn và thu được hạt bột mầu rất mịn,
có những ứng dụng mới.
Rezinát kim loại là sản phẩm phản ứng giữa hợp chất hữu cơ với muối kim loại. Sản phẩm
của phản ứng là hợp chất cao phân tử (polyme) hữu cơ. Quá trình xảy ra trong môi trường
không khí ở nhiệt độ từ 3500C trở lên. Khi nung nóng, các rezinát kim loại có thể phân hủy
thành kim loại hoặc oxit kim loại. Kỹ thuật tạo rezinát kim loại có thể ứng dụng tạo mầu màng
mỏng, tạo bột mầu tinh khiết với cỡ hạt siêu mịn.
2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
Trước tiên ta tổng hợp các rezinát coban và rezinát nhôm. Sau đó trộn đều hai rezinát theo
tỷ lệ xác định, nung ở các nhiệt độ khác nhau. Dưới tác dụng của nhiệt độ, các rezinát phân
hủy thành các kim loại hoặc các oxit với hoạt tính rất cao, dễ dàng phản ứng tạo hợp chất mới.
Dùng các phương pháp kiểm tra quá trình như sau: 1-Xác định các rezinát kim loại bằng
phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR). 2-Theo dõi quá trình biến đổi theo nhiệt độ bằng
phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DTA). 3-Kiểm tra các chất tạo thành bằng phương pháp
phân tích cấu trúc Rơnghen (X-ray) và 4-Kiểm ...
Science & Technology Development, Vol 10, No.10 - 2007
Trang 12
TNG HP BT MU COBAN ALUMINAT (CoAl
2
O
4
) KÍCH THƯỚC HT
SIÊU MN NHIT ĐỘ THP
Đỗ Quang Minh
Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhn ngày 09 tháng 02 năm 2007, hoàn chnh sa cha ngày 08 tháng 09 năm 2007)
TÓM TT: Nhit độ phn ng pha rn ph thuc rt nhiu vào tin cht phn ng. Khi
dùng tin cht t các rezinát kim loi coban nhôm, th thu được bt mu CoAl
2
O
4
nhit độ phn ng rt thp vi kích thước ht rt mn, khong 30 - 40 nm. Điu y là kết qu
phn ng ca các tác nhân hot tính rt cao, sinh ra khi phân hy các rezinát tương ng.
1.GII THIU CHUNG
Coban aluminát (CoAl
2
O
4
) bt mu cu trúc spinel. Phương pháp tng hp truyn
thng dùng các oxit hay mui cacbot ca các kim loi làm tác nhân ban đầu. Các tác nhân
dng rn (t bt oxit, bt mui cacbonat hoc hydroxit ca nhôm hoc coban…) được phi
liu, nghin mn ri nung nhit độ 1300 1350
0
C to bt mu. Để gim nhit độ nung, phi
dùng các cht khoáng hóa như B
2
O
3
. Tùy mc đích s dng, th gim nhit độ tng hp bt
mu nhit độ thp bng các k thut như sol gel, đồng kết ta, thy nhit, thy phân
alkoxít, to hp cht cơ kim hoc polyme hóa phc cht… Ưu đim ca k thut dung dch
nh vào phn ng các cation trong dung dch dng ngun t, phn ng tng hp các tinh
th dng bt độ tinh khiết cao xy ra nhit độ thp hơn thu được ht bt mu rt mn,
có nhng ng dng mi.
Rezinát kim loi là sn phm phn ng gia hp cht hu cơ vi mui kim loi. Sn phm
ca phn ng hp cht cao phân t (polyme) hu cơ. Quá trình xy ra trong i trường
không khí nhit độ t 350
0
C tr lên. Khi nung nóng, các rezinát kim loi th phân hy
thành kim loi hoc oxit kim loi. K thut to rezinát kim loi th ng dng to mung
mng, to bt mu tinh khiết vi c ht siêu mn.
2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIM
Trước tiên ta tng hp các rezinát coban rezinát nhôm. Sau đó trn đều hai rezit theo
t l xác định, nung các nhit độ khác nhau. Dưới tác dng ca nhit độ, các rezinát phân
hy thành các kim loi hoc các oxit vi hot tính rt cao, d dàng phn ng to hp cht mi.
Dùng các phương pháp kim tra quá tnh như sau: 1-Xác định các rezinát kim loi bng
phương pháp phân tích ph hng ngoi (IR). 2-Theo dõi q trình biến đổi theo nhit độ bng
phương pháp pn tích nhit vi sai (DTA). 3-Kim tra các cht to thành bng phương pháp
phân tích cu trúc Rơnghen (X-ray) và 4-Kim tra kích thước ht bng nh kính hin vi đin t
quét (SEM).
3.KT QU THC NGHIM VÀ THO LUN
3.1.Tng hp rezinát coban và rezinát nhôm bng phương pháp xà phòng hóa:
Cho nha thông hòa tan trong các dung i hu cơ nhit độ cao. Khi ng nhit độ ti
250 - 300
0
C không có không khí, nha thông phân hy to du lng colophan. Colophan thông
khong 90% là axít nha vi ng thc chung là C
20
H
30
O
2
, công thc cu to gn ging
nhau, đều có khung ca phe-nan-tren. Phn 10% còn li không b phòng a là hp cht
tổng hợp bột màu cobal aluminat kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp bột màu cobal aluminat kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tổng hợp bột màu cobal aluminat kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp. 9 10 80