Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy

Được đăng lên bởi uglyboy1005
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang chủ » HỌC TẬP - K41CCM4 » HỌC TẬP
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ

Thảo luận trả lời các câu hỏi đồ án thường gặp

Trang 1 trong tổng số 1 trang [ 6 bài viết ]
Xem bản in
Người gửi
levannhat

Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp
Nội dung
Tiêu đề bài viết: Thảo luận trả lời các câu hỏi đồ án thường gặp
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 2:26 pm

Câu hỏi gợi ý hỏi đồ án Chi tiết máy
1. Nêu cách chọn hợp lý công suất và vòng quay của động cơ.
Site Admin
2. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ? Trường hợp
nào không phải kiểm tra quá tải cho động cơ? Tại sao?
Ngày tham gia: Thứ 5
3. Phân biệt các chế độ làm việc của động cơ. Động cơ trong hệ thống
Tháng 1 08, 2009 5:42
dẫn động được chọn theo chế độ làm việc nào? Tại sao?
pm
4. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động.
Bài viết: 182
5. Trình bày cách phân bố tỷ số truyền cho các bộ phận truyền dẫn
Đến từ: vĩnh phúc
động.
Đã cảm ơn: 54 lần
6. Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra mở
Được cảm ơn: 73 lần
máy cho động cơ trên một trục bất kỳ được không? Tại sao?
7. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật
liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh.
8. Trình bày cách xác định ứng suất cho phép của bộ truyền bánh răng?
Giá trị ứng suất cho phép trong bước tính sơ bộ và kiểm nghiệm có
khác nhau không? Tại sao?
9. Các bộ truyền trong hệ dẫn động ( Bánh răng TV-BV, đai, xích trục)
đã được tính toán thiết kế theo chỉ tiêu nào? Tại sao?
10. Nêu cơ sở xác định hệ số chiều rộng bánh răng khi thiết kế bộ
truyền bánh răng.
11. Nêu biện pháp xử lý khi kiểm tra sức bền tiếp xúc của bánh răng
không thoả mãn?

12. Nêu cơ sở chọn góc nghiêng của bộ truyền bánh răng nghiêng?
13. Tại sao bánh răng trụ thường lấy bề rộng bánh răng nhỏ lớn hơn bề
rộng bánh răng lớn? Còn bánh răng côn lấy bề rộng hai bánh như
nhau?
14. Các chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng, trục ...) có được kiểm
tra quá tải không? Hệ số quá tải bằng bao nhiêu?
15. Nêu cơ sở chọn kết cấu bánh răng? Các bánh răng đã thiết kế được
chọn kết cấu như thế nào?
16. Trình bày cách chọn vật liệu của bộ truyền trục vít bánh vít? ứng
suất cho phép của bộ truyền trục vít bánh vít liên quan thế nào đến việc
chọn vật liệu.
17. Tại sao truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt,
trình bày cách tính cho truyền động trục vít bánh vít.
18. Nêu cơ sở xác định số mối ren của trục vít.
19. Trình bày cách kiểm tra bôi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh
ră...
Trang ch » HỌC TẬP - K41CCM4 » HỌC TẬP
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Thảo luận trả lời các câu hỏi đồ án thường gặp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[ 6 bài viết ]
Xem bản in Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp
Người gửi Nội dung
levannhat
Tiêu đ
ề b
ài vi
ết:
Tho luận trả lời các câu hỏi đồ án thường gặp
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 3 10, 2009 2:26 pm
Site Admin
Ngày tham gia: Th
ứ 5
Tháng 1 08, 2009 5:42
pm
Bài viết: 182
Đến từ: vĩnh phúc
Đã cảm ơn: 54 lần
Được cảm ơn: 73 lần
Câu hi gợi ý hỏi đồ án Chi tiết máy
1. Nêu cách chọn hợp ng suất và vòng quay của động cơ.
2. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ? Trường hợp
o không phải kiểm tra quá tải cho động cơ? Tại sao?
3. Phân biệt các chế độ làm việc của động cơ. Động cơ trong hệ thống
dẫn động được chọn theo chế độ làm việc nào? Tại sao?
4. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tc trong hệ thống dẫn động.
5. Trình bày cách phân bố t số truyền cho các bộ phận truyền dẫn
động.
6. Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra m
máy cho động cơ trên mt trục bất kỳ được không? Ti sao?
7. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật
liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh.
8. Trình bày cách xác đ
ịnh ứng suất cho phép của bộ truyền bánh răng?
Giá tr ứng suất cho phép trong bước tính sơ bộ và kiểm nghiệm có
khác nhau không? Tại sao?
9. Các b truyền trong hệ dẫn động ( Bánhng TV-BV, đai, xích trục)
đã được tính toán thiết kế theo chỉ tiêu nào? Ti sao?
10. Nêu cơ sở xác định hệ số chiều rộng bánh răng khi thiết kế bộ
truyền bánh răng.
11. Nêu biện pháp xử khi kiểm tra sức bền tiếp xúc của bánh răng
không thomãn?
Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - Người đăng: uglyboy1005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy 9 10 310