Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan, chi tiết máy cnc.

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC

1

TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC
1. CNC là gì?
2. Lịch sử phát triển của CNC
3. Các thành phần của hệ thống CNC
4. Đặc điểm của máy công cụ CNC
5. Hệ toạ độ trên máy công cụ CNC
6. Các điểm 0 và điểm chuẩn trên máy CNC
7. Điều khiển số trên máy công cụ CNC
8. Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trong gia công CNC
2

1. Máy CNC là gì?
• NC = Numerical Control
• CNC = Computer Numerical Control
• Các hoạt động được điều khiển bằng cách
nhập trực tiếp dữ liệu số
• Một dạng tự động hoá lập trình vạn năng
• Máy công cụ được điều khiển bằng hàng
loạt các lệnh được mã hoá
3

2. Lịch sử phát triển máy CNC
1.
2.

•1725 – Phiếu đục lỗ được dùng để tạo mẫu quần áo
•1808 – Phiếu đục lỗ trên lá kim loại được dùng để điều
khiển tự động máy thêu
3. •1863 – Tự động điều khiển chơi nhạc trên piano nhờ băng lỗ
4. •1940 – John Parsons ñaõ saùng cheá ra phöông phaùp duøng
phieáu ñuïc loã ñeå ghi caùc döõ lieäu veà vò trí toïa ñoä ñeå ñieàu
khieån maùy coâng cuï.
5. •1952 – Máy công cụ NC điều khiển số đầu tiên
6. 1959 - Ngôn ngữ APT được đưa vào sử dụng
7. •1960s – Điều khiển số trực tiếp (DNC)
8. 1963 - Đồ hoạ máy tính
9. •1970s - Máy CNC được đưa vào sử dụng
10. •1980s – Điều khiển số phân phối được đưa vào sử dụng
11. •CAD/CAM

2. Lòch söû phaùt trieån:
– Maùy ñieàu khieån soá coå ñieån chuû yeáu döïa treân
coâng trình cuûa moät ngöôøi coù teân laø John
Parsons.
– Töø nhöõng naêm 1940 Parsons ñaõ saùng cheá ra
phöông phaùp duøng phieáu ñuïc loã ñeå ghi caùc döõ
lieäu veà vò trí toïa ñoä ñeå ñieàu khieån maùy coâng
cuï . Maùy ñöôïc ñieàu khieån ñeå chuyeån ñoäng
theo töøng toïa ñoä, nhôø ñoù taïo ra ñöôïc beà maët
caàn thieát cuûa caùnh maùy bay.
5

2. Lòch söû phaùt trieån




Naêm 1948 J. Parson giôùi thieäu hieåu bieát cuûa mình cho
khoâng löïc Hoa Kyø. Cô quan naøy sau ñoù ñaõ taøi trôï cho
moät loaït caùc ñeà taøi nghieân cöùu ôû phoøng thí nghieäm
Servomechanism cuûa tröôøng Ñaïi hoïc kyõ thuaät
Massachusetts (MIT).
Coâng trình ñaàu tieân taïi MIT laø phaùt trieån moät maãu
maùy phay NC baèng caùch ñieàu khieån chuyeån ñoäng cuûa
ñaàu dao theo 3 truï toïa ñoä. Maãu maùy NC ñaàu tieân
ñöôïc trieån laõm vaøo naêm 1952. Töø 1953 khaû naêng cuûa
maùy NC ñaõ ñöôïc chöùng minh.
6

2. Lòch söû phaùt trieån
Moät thôøi gian ngaén sau, caùc nhaø cheá taïo maùy baét ñaàu
cheá taïo caùc maùy NC ñeå baùn, vaø caùc nhaø coâng nghieäp,
ñaëc bieät laø caùc nhaø cheá taïo maùy bay ñaõ duøng maùy NC ñeå
cheá taïo caùc chi tieát caàn thieát cho hoï.
• Hoa kyø tieáp tuïc coá g...
1
1. TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC
tổng quan, chi tiết máy cnc. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan, chi tiết máy cnc. - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
tổng quan, chi tiết máy cnc. 9 10 184