Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan chuyển mạch mềm

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2308 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp Đại học

Mục lục

MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ............................................................................................................... 1
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................. 4
PHẦN I. TỔNG QUAN CHUYỂN MẠCH MỀM ........................................................................ 6
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI ................................................................ 6
1.1 Định nghĩa ................................................................................................................................ 6
1.2 Động cơ xuất hiện mạng thế hệ mới ......................................................................................... 7
1.3 Đặc điểm của NGN................................................................................................................... 8
1.4 Cấu trúc NGN ........................................................................................................................... 8
1.5 Các thành phần của NGN ....................................................................................................... 10
1.6 Các dịch vụ mạng thế hệ mới ................................................................................................. 12
1.7 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ mới của ngành ................................................................... 15
1.7.1 Giải pháp xây dựng NGN trên cơ sở mạng hiện tại ............................................................ 15
1.7.2 Giải pháp xây dựng NGN hoàn toàn mới ............................................................................ 16
1.7.3 Nhận xét và đánh giá ........................................................................................................... 16
CHƯƠNG 2. CHUYỂN MẠCH MỀM......................................................................................... 17
2.1 Tại sao cần có công nghệ chuyển mạch mềm ........................................................................ 18
2.2 Sự ra đời của chuyển mạch mềm ............................................................................................ 20
2.3 Khái niệm về chuyển mạch mềm ........................................................................................... 23
2.4 Lợi ích của softswitch đối với các nhà khai thác và người sử dụng ....................................... 24
2.5 Thiết lập cuộc gọi trong chu...
Đồ án tt nghip Đại hc Mc lc
Nguyn Ngc Quang, D01VT
1
MC LC
THUT NG VIT TT ............................................................................................................... 1
LI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................. 4
PHN I. TNG QUAN CHUYN MCH MM ........................................................................ 6
CHƯƠNG 1. TNG QUAN V MNG TH H MI ................................................................ 6
1.1 Định nghĩa ................................................................................................................................ 6
1.2 Động cơ xut hin mng thế h mi ......................................................................................... 7
1.3 Đặc đim ca NGN................................................................................................................... 8
1.4 Cu trúc NGN ........................................................................................................................... 8
1.5 Các thành phn ca NGN ....................................................................................................... 10
1.6 Các dch v mng thế h mi ................................................................................................. 12
1.7 Gii pháp xây dng mng thế h mi ca ngành ................................................................... 15
1.7.1 Gii pháp xây dng NGN trên cơ s mng hin ti ............................................................ 15
1.7.2 Gii pháp xây dng NGN hoàn toàn mi ............................................................................ 16
1.7.3 Nhn xét và đánh giá ........................................................................................................... 16
CHƯƠNG 2. CHUYN MCH MM ......................................................................................... 17
2.1 Ti sao cn có công ngh chuyn mch mm ........................................................................ 18
2.2 S ra đời ca chuyn mch mm ............................................................................................ 20
2.3 Khái nim v chuyn mch mm ........................................................................................... 23
2.4 Li ích ca softswitch đối vi các nhà khai thác và người s dng ....................................... 24
2.5 Thiết lp cuc gi trong chuyn mch mm........................................................................... 29
2.5 So sánh chuyn mch mm vi chuyn mch kênh. .............................................................. 29
2.5.1 Đặc tính chuyn mch ......................................................................................................... 29
2.5.2 Cu trúc hai mng có s khác bit ....................................................................................... 32
2.5.3 Quá trình x lý cuc gi ...................................................................................................... 33
2.5.3.1 Cuc gi chuyn mch kênh .............................................................................................. 33
2.5.3.2 Cuc gi chuyn mch mm ............................................................................................ 34
2.6 Các ng dng chính ................................................................................................................ 37
2.6.1 ng dng làm SS7 PRI Gateway (gim ti Internet) .......................................................... 37
2.6.2 ng dng tng đài Packet tandem ....................................................................................... 39
2.6.3 ng dng tng đài ni ht ................................................................................................... 42
2.7 V trí ca softswitch trong mô hình phân lp chc năng ca NGN ....................................... 43
CHƯƠNG 3. KIN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHN CA SOFTWITCH ............................... 44
3.1 Kiến trúc chuyn mch mm. ................................................................................................. 44
3.1.1 Mt bng truyn ti. ............................................................................................................. 44
3.1.2 Mt bng điu khin cuc gi và báo hiu .......................................................................... 46
3.1.3 Mt bng dch v ng dng. ........................................................................................... 46
Tổng quan chuyển mạch mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan chuyển mạch mềm - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Tổng quan chuyển mạch mềm 9 10 499