Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về hệ thống vi ba số

Được đăng lên bởi Bà Cô
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 4370 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tổng quan về hệ thống vi ba số (102 trang)
Đề cương đề tài mã số:LV3218

CHƢƠNG 1 Tổng quan về hệ thống vi ba số ...................................................... 1
1.1 đặc điểm .......................................................................................................... 1
1.2 Mô hình hệ thống vi ba số ............................................................................... 2
1.3 Phân loại .......................................................................................................... 3
1.4 Một số ƣu điểm của hệ thống vi ba số ........................................................... 4
1.5 Một số khuyết điểm của hệ thống vi ba số ...................................................... 4
1.6 Các mạng vi ba số .......................................................................................... 4
1.6.1 Vi ba số điểm nối điểm ................................................................................ 5
1.6.2 Vi ba số điểm nối đến nhiều điểm ................................................................ 5
1.7 ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ ........................................................... 6
1.7.1 Điều chế số ................................................................................................... 6
1.7.2 Giải điều chế số ............................................................................................ 7
1.7.3 Các phƣơng thức điều chế và giải điều chế ............................................... 7
1.7.3.1 Phƣơng thức điều chế PSK ....................................................................... 8
1.7.3.1.1 Điều chế pha 2 mức BPSK..................................................................... 8
1.7.3.1.2 Điều chế pha 4 trạng thái 4-PSK .......................................................... 10
1.7.3.1.3 Điều chế pha 8 trạng thái 8-PSK .......................................................... 12
1.7.3.2. Điều chế biên độ cầu phƣơng QAM ...................................................... 14
1.8 Giảm độ rộng băng tần truyền bằng phƣơng pháp điều chế nhiều mức. ...... 17
1.9 Các mã truyền dẫn ........................................................................................ 18
1.9.1 Các mã đƣờng truyền ................................................................................. 19
CHƢƠNG 2 Các cơ sở về sóng vô tuyến ........................................................... 22
Hệ thống Website :

Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:


...
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Tổng quan về hệ thống vi ba số (102 trang)
Đề cương đề tài mã số:LV3218
CHƢƠNG 1 Tổng quan về hệ thống vi ba số ...................................................... 1
1.1 đặc điểm .......................................................................................................... 1
1.2 Mô hình hệ thống vi ba số ............................................................................... 2
1.3 Phân loại .......................................................................................................... 3
1.4 Một số ƣu điểm của hệ thống vi ba số ........................................................... 4
1.5 Một số khuyết điểm của hệ thống vi ba số ...................................................... 4
1.6 Các mạng vi ba số .......................................................................................... 4
1.6.1 Vi ba số điểm nối điểm ................................................................................ 5
1.6.2 Vi ba số điểm nối đến nhiều điểm ................................................................ 5
1.7 ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ ........................................................... 6
1.7.1 Điều chế s ................................................................................................... 6
1.7.2 Giải điều chế số ............................................................................................ 7
1.7.3 Các phƣơng thức điều chế và giải điều chế ............................................... 7
1.7.3.1 Phƣơng thức điều chế PSK ....................................................................... 8
1.7.3.1.1 Điều chế pha 2 mức BPSK ..................................................................... 8
1.7.3.1.2 Điều chế pha 4 trạng thái 4-PSK .......................................................... 10
1.7.3.1.3 Điều chế pha 8 trạng thái 8-PSK .......................................................... 12
1.7.3.2. Điều chế biên độ cầu phƣơng QAM ...................................................... 14
1.8 Giảm độ rộng băng tần truyền bằng phƣơng pháp điều chế nhiều mức. ...... 17
1.9 Các mã truyền dẫn ........................................................................................ 18
1.9.1 Các mã đƣờng truyền ................................................................................. 19
CHƢƠNG 2 Các cơ sở về sóng vô tuyến ........................................................... 22
Tổng quan về hệ thống vi ba số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về hệ thống vi ba số - Người đăng: Bà Cô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Tổng quan về hệ thống vi ba số 9 10 407