Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về trạm trộn bê tông

Được đăng lên bởi nicolechuong
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 5289 lần   |   Lượt tải: 46 lần
CHƯƠNG 1: GI I THI U V BÊ TÔNG VÀ TR M TR N BÊ TÔNG

PH N I:
T NG QUAN V BÊ TÔNG VÀ TR M TR N BÊ TÔNG
CHƯƠNG 1:
GI I THI U V BÊ TÔNG VÀ TR M TR N BÊ TÔNG
1.1 Khái ni m chung v bê tông.
Trong lãnh v c xây d ng, bê tông là m t nguyên v t li u vô cùng quan tr ng,
thông qua ch t lư ng bê tông cơ th ánh giá ch t lư ng c a toàn b công trình. Ch t
lư ng bê tông ph thu c vào các thành ph n như: cát, á, nư c, xi măng…
Bê tông là m t h n h p ư c t o thành t cát, á, xi măng, nư c… Trong ó cát
và á chi m 80% - 85%, xi măng chi m 8% - 15%, còn l i là kh i lư ng c a nư c,
ngoài ra còn có ch t ph gia thêm vào
áp ng yêu c u c n thi t. Có nhi u lo i bê
tông tùy thu c vào thành ph n c a h n h p trên. M i thành ph n cát, á, xi măng …
khác nhau s t o thành nhi u Mác bê tông khác nhau.

1.2 Các thành ph n c u t o bê tông.
1.2.1

Xi măng.

Vi c l a chon xi măng là c bi t quan tr ng trong vi c s n xu t ra bê tông, có
nhi u lo i xi măng khác nhau, xi măng mác càng cao thì kh năng k t dính càng t t và
làm ch t lư ng thi t k bê tông tăng lên tuy nhiên giá thành c a xi măng mác cao là r t
l n. Vì v y khi thi t k bê tông v a ph i m b o ch t úng yêu c u kĩ thu t và gi i
quy t t t bài toán kinh t .
1.2.2 Cát.
Cát dùng trong s n xu t bê tông có th là cát thiên nhiên hay cát nhân t o, kích
thư c h t cát là t 0.4 – 5 mm. Ch t lư ng cát ph thu c vào thành ph n khoáng, thành
ph n t p ch t, thành ph n h t… Trong thành ph n c a bê tông cát chi m kho ng
29%.S
1

CHƯƠNG 1: GI I THI U V BÊ TÔNG VÀ TR M TR N BÊ TÔNG

1.2.3

á dăm.

á dăm có nhi u lo i tùy thu c vào kích c c a á, do ó tùy thu c vào kích c
c a bê tông mà ta ch n kích thư c á phù h p. Trong thành ph n bê tông ã dăm
chi m kho ng 52%.
1.2.4 Nư c.
Nư c dùng trong s n xu t bê tông ph i áp ng
tiêu chu n
hư ng x u n kh năng ninh k t c a bê tông và ch ng ăn mòn kim lo i.

không nh

1.2.5 Ch t ph gia.
Ph gia s d ng có d ng b t, thư ng có hai lo i ph gia:
•

Lo i ph gia ho t

ng b m t:

Lo i ph gia ho t ng b m t này m c dù ư c s d ng m t lư ng nh
nhưng có kh năng c i thi n áng k tính ch t c a h n h p bê tông và tăng cư ng
nhi u tính ch t khác c a bê tông.
•

Lo i ph gia r n nhanh:

Lo i ph gia r n nhanh này có kh năng rút ng n quá trình r n ch c c a bê
tông trong i u ki n t nhiên cũng như nâng cao cư ng
bê tông. Hi n nay trong
công ngh s n xu t bê tông ngư i ta còn s d ng ph gia a ch c năng.
1.2.6 Ví d v t l pha tr n các thành ph n trong bê tông.
Tính cho 1 m3 bê tông

Thành ph n

Mac bê tông

ơn v

100

150

2

200

250

300

CHƯƠNG 1: GI...
CHƯƠNG 1: GII THIU V BÊ TÔNG VÀ TRM TRN BÊ TÔNG
1
PHN I:
TNG QUAN V BÊ TÔNG VÀ TRM TRN BÊ TÔNG
CHƯƠNG 1:
GII THIU V BÊ TÔNG VÀ TRM TRN BÊ TÔNG
1.1 Khái nim chung v bê tông.
Trong lãnh vc xây dng, tông mt nguyên vt liu vô cùng quan trng,
thông qua cht lượng bê tông cơ th đánh giá cht lượng ca toàn b công trình. Cht
lượng bê tông ph thuc vào các thành phn như: cát, đá, nưc, xi măng…
Bê tông mt hn hp được to thành t cát, đá, xi măng, nước… Trong đó cát
đá chiếm 80% - 85%, xi măng chiếm 8% - 15%, còn li khi lượng ca nưc,
ngoài ra còn cht ph gia thêm vào để đáp ng yêu cu cn thiết. nhiu loi bê
tông tùy thuc vào tnh phn ca hn hp trên. Mi thành phn cát, đá, xi măng
khác nhau s to thành nhiu Mác bê tông khác nhau.
1.2 Các thành phn cu to bê tông.
1.2.1 Xi măng.
Vic la chon xi măng đặc bit quan trng trong vic sn xut ra bê tông,
nhiu loi xi măng khác nhau, xi măng mác càng cao thì kh năng kết dính càng tt
làm cht lượng thiết kế tông tăng lên tuy nhiên giá thành ca xi măng mác cao rt
ln. vy khi thiết kế bê tông va phi đm bo cht đúng yêu cu kĩ thut gii
quyết tt bài toán kinh tế.
1.2.2 Cát.
Cát dùng trong sn xut bê tông th cát thiên nhiên hay cát nhân to, kích
thước ht cát là t 0.4 – 5 mm. Cht lượng cát ph thuc vào thành phn khoáng, thành
phn tp cht, thành phn ht… Trong thành phn ca tông cát chiếm khong
29%.S
tổng quan về trạm trộn bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về trạm trộn bê tông - Người đăng: nicolechuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
tổng quan về trạm trộn bê tông 9 10 15