Ktl-icon-tai-lieu

trang bị điện

Được đăng lên bởi Triệu Thúy
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 2

®Æc tÝnh c¬ vµ c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc
cña ®éng c¬ ®iÖn
(6 tiÕt)

2.1 §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp vµ kÝch tõ song song
Nh− chóng ta ®· biÕt trong vËt lý, khi ®Æt vµo trong tõ tr−êng mét d©y dÉn vµ cho dßng ®iÖn
ch¹y qua d©y dÉn th× tõ tr−êng sÏ t¸c dông mét tõ lùc vµo dßng ®iÖn (chÝnh lµ vµo d©y dÉn) vµ lµm
d©y dÉn chuyÓn ®éng. ChiÒu cña tõ lùc x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay tr¸i.
§éng c¬ ®iÖn nãi chung vµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu nãi riªng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµy.
Trªn c¸c s¬ ®å ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®−îc kÝ hiÖu nh− h×nh 2.1 vµ h×nh 2.2.
2.1.1 Ph−¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp: Cuén kÝch tõ ®−îc cÊp ®iÖn tõ nguån mét chiÒu ®éc
lËp víi nguån ®iÖn cÊp cho r«to.
U1

+

+

Ikt

Iu

KT§

Rkt
§

Ikt

KT§

Rkt

Rp

E

Iu

§

Rp

E

U2
H×nh 2.1- S¬ ®å nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn
mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp

H×nh 2.2 - S¬ ®å nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn
mét chiÒu kÝch tõ song song

NÕu cuén kÝch tõ vµ cuén d©y phÇn øng ®−îc cÊp ®iÖn bëi cïng mét nguån ®iÖn th× ®éng c¬ lµ
lo¹i kÝch tõ song song. Tr−êng hîp nµy nÕu nguån ®iÖn cã c«ng suÊt rÊt lín so víi c«ng suÊt ®éng
c¬ th× tÝnh chÊt ®éng c¬ sÏ t−¬ng tù nh− ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp.
Khi ®éng c¬ lµm viÖc, r«to mang cuén d©y phÇn øng quay trong tõ tr−êng cña cuén c¶m nªn
trong cuén øng xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã chiÒu ng−îc víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng
®éng c¬. Theo s¬ ®å nguyªn lý trªn h×nh 2.1 vµ h×nh 2.2, cã thÓ viÕt ph−¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p
cña m¹ch phÇn øng (r«to) nh− sau:
U− = E− + (R− + Rp).I−

(2.1)

Trong ®ã:
- U− lµ ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬, (V)
- E− lµ søc ®iÖn ®éng phÇn øng ®éng c¬ (V).
- R− lµ ®iÖn trë cuén d©y phÇn øng
- Rp lµ ®iÖn trë phô m¹ch phÇn øng.
- I− lµ dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬.
R− = r− + rct + rcb + rcp
Bộ môn TĐ-ĐL, Khoa Điện

(2.2)

7

r− - §iÖn trë cuén d©y phÇn øng.
rct - §iÖn trë tiÕp xóc gi÷a chæi than vµ phiÕn gãp.
rcb - §iÖn trë cuén bï.
rcp - §iÖn trë cuén phô.
Søc ®iÖn ®éng phÇn øng tû lÖ víi tèc ®é quay cña r«to:
E− =
K=

p. N
⋅ φ ⋅ ω = Kφ ⋅ ω
2πa

(2.3)

p. N
lµ hÖ sè kÕt cÊu cña ®éng c¬.
2πa

φ - Tõ th«ng qua mçi cùc tõ.
p - Sè ®«i cùc tõ chÝnh.
N - Sè thanh dÉn t¸c dông cña cuén øng.
a - Sè m¹ch nh¸nh song song cña cuén øng.
HoÆc ta cã thÓ viÕt:
E− = Keφ.n

(2.4)

2 πn
n
=
60
9, 55

Vµ:

ω=

VËy:

Ke = K/ 9,55 = 0,105K

Nhê lùc tõ tr−êng t¸c dông vµo d©y dÉn phÇn øng khi cã dßng ®iÖn, r«to quay d−íi t¸c dông
cña m«men quay:
(2.5)

M = K.φ.I−

Tõ hÖ 2 ph−¬ng tr×nh (2.1) vµ (2.3) ta cã thÓ rót ra ®−îc ph−¬ng tr×nh ...
B môn TĐ-ĐL, Khoa Đin 7
Ch¬ng 2
®Æc tÝnh c¬ vµ c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc
cña ®éng c¬ ®iÖn
(6 tiÕt)
2.1 §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp vµ kÝch tõ song song
Nh chóng ta ®· biÕt trong vËt lý, khi ®Æt vµo trong tõ trêng mét d©y dÉn vµ cho dßng ®iÖn
ch¹y qua d©y dÉn th× tõ trêng sÏ t¸c dông mét tõ lùc vµo dßng ®iÖn (chÝnh lµ vµo d©y dÉn) vµ lµm
d©y dÉn chuyÓn ®éng. ChiÒu cña tõ lùc x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay tr¸i.
§éng c¬ ®iÖn nãi chung vµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu nãi riªng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµy.
Trªn c¸c s¬ ®å ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®îc kÝ hiÖu nh h×nh 2.1 vµ h×nh 2.2.
2.1.1 Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp: Cuén kÝch tõ ®îc cÊp ®iÖn tõ nguån mét chiÒu ®éc
lËp víi nguån ®iÖn cÊp cho r«to.
+
-
KT§
§
I
kt
u
I
E
U
1
U
2
kt
R
R
p
§
u
I
E
kt
I
+
KT§
R
p
R
kt
-
H×nh 2.1- S¬ ®å nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn
mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp
H×nh 2.2 - S¬ ®å nguyªn lý ®éng c¬ ®iÖn
mét chiÒu kÝch tõ song song
NÕu cuén kÝch tõ vµ cuén d©y phÇn øng ®îc cÊp ®iÖn bëi cïng mét nguån ®iÖn th× ®éng c¬ lµ
lo¹i kÝch tõ song song. Trêng hîp nµy nÕu nguån ®iÖn cã c«ng suÊt rÊt lín so víi c«ng suÊt ®éng
c¬ th× tÝnh chÊt ®éng c¬ sÏ t¬ng tù nh ®éng c¬ kÝch tõ ®éc lËp.
Khi ®éng c¬ lµm viÖc, r«to mang cuén d©y phÇn øng quay trong tõ trêng cña cuén c¶m nªn
trong cuén øng xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã chiÒu ngîc víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng
®éng c¬. Theo s¬ ®å nguyªn lý trªn h×nh 2.1 vµ h×nh 2.2, cã thÓ viÕt ph¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p
cña m¹ch phÇn øng (r«to) nh sau:
U
= E
+ (R
+ R
p
).I
(2.1)
Trong ®ã:
- U
lµ ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬, (V)
- E
lµ søc ®iÖn ®éng phÇn øng ®éng c¬ (V).
- R
lµ ®iÖn trë cuén d©y phÇn øng
- R
p
lµ ®iÖn trë phô m¹ch phÇn øng.
- I
lµ dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬.
R
= r
+ r
ct
+ r
cb
+ r
cp
(2.2)
trang bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang bị điện - Người đăng: Triệu Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
trang bị điện 9 10 69