Ktl-icon-tai-lieu

TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN

Được đăng lên bởi nguyenvanlanh2020
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 6062 lần   |   Lượt tải: 19 lần
24

Chương 2

TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN
2.1 Đặc điểm công nghệ
Nhóm máy tiện rất đa dạng, gồm các máy tiện đơn giản, máy tiện vạn
năng, chuyên dùng, máy tiện đứng…Trên máy tiện có thể thực hiện được
nhiều công nghệ tiện khác nhau: tiện trụ ngoài, tiện trụ trong, tiên mặt đầu,
tiện côn, tiện định hình. Trên máy tiện cũng có thể thực hiện doa, khoan và
tiện ren bằng các dao cắt, dao doa, tarô ren…Kích thước gia công trên máy
tiện có thể từ cỡ vài mili đến hàng chục mét

4

Hình 2.1 Dạng bên ngoài máy tiện
Dạng bên ngoài của máy tiện như hình 2.1a. Trên thân máy 1 đặt ụ trước
2, trong đó có trục chính quay chi tiết. Trên gờ trượt đặt bàn dao 3 và ụ sau
4. Bàn dao thực hiện sự di chuyển dao cắt dọc và ngang so với chi tiết. Ở ụ
sau đặt mũi chống tâm dùng để giữ chặt chi tiết dài trong quá trình gia công,
hoặc để giá mũi khoan, mũi doa khi khoan, doa chi tiết.
Sơ đồ gia công tiện như hình 2.1b. Ở máy tiện, chuyển động quay chi tiết
với tốc độ góc ωct là chuyển động chính, chuyển động di chuyển của dao 2 là
chuyển động ăn dao. Chuyển động ăn dao có thể là ăn dao dọc, nếu dao di
chuyển dọc chi tiết (tiện dọc) hoặc ăn dao ngang, nếu dao di chuyển ngang
(hướng kính) chi tiết. Chuyển động phụ gồm có xiết nới xà, trụ, di chuyển
nhanh của dao, bơm nước, hút phôi.

25

2.2 Phụ tải của cơ cấu truyển động chính và ăn dao
1. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính
Quá trình tiện trên máy tiện được thực hiện với các chế độ cắt khác nhau
đặc trưng bởi các thông số: độ sâu cắt t, lượng ăn dao và tốc độ cắt v.
Tốc độ phụ thuộc vật liệu gia công, vật liệu dao, kích thước dao, dạng gia
công, điều kiện làm mát v.v…. theo công thức kinh nghiệm
v=

Cv
m

XV

T t s

yv

,

[m/ph]

(2-1)

với - t: chiều sâu cắt , mm
s: lượng ăn dao, là độ dịch chuyển của dao khi chi tiết quay được một vòng,
mm/vg
T: độ bền của dao là thời gian làm việc của dao giữa hai lần mài dao kế tiếp,
ph
Cv, xv, yv, m là hệ số và số mũ phụ thuộc vào vật liệu chi tiết, vật liệu dao và
phương pháp gia công
Để đảm bảo năng suất cao nhất, sử dụng máy triệt để nhất thì trong quá
trình gia công phải luôn đạt tốc độ cắt tối ưu, nó được xác định bởi các
thông số: độ sâu cắt t, lượng ăn dao s và tốc độ trục chính ứng với đường
kính chi tiết xác định. Khi tiện ngang chi tiết có đường kính lớn, trong quá
trình gia công, đường kính chi tiết giảm dần, để duy trì tốc độ cắt (m/s) tối
ưu là hằng số, thì phải tăng liên tục tốc độ góc của trục chính theo quan hệ:
v = 0,5dct.ωct
(2-2)
với dct: đường kính chi tiết, m
Trong quá tr...
24
Chương 2
TRANG B ĐIN NHÓM MÁY TIN
2.1 Đặc đim công ngh
Nhóm máy tin rt đa dng, gm các máy tin đơn gin, máy tin vn
năng, chuyên dùng, máy tin đứng…Trên máy tin có th thc hin được
nhiu công ngh tin khác nhau: tin tr ngoài, tin tr trong, tiên mt đầu,
tin côn, tin định hình. Trên máy tin cũng có th thc hin doa, khoan và
tin ren bng các dao ct, dao doa, tarô ren…Kích thước gia công trên máy
tin có th t c
vài mili đến hàng chc mét
4
Hình 2.1 Dng bên ngoài máy tin
Dng bên ngoài ca máy tin như hình 2.1a. Trên thân máy 1 đặt trước
2, trong đó có trc chính quay chi tiết. Trên g trượt đặt bàn dao 3 và sau
4. Bàn dao thc hin s di chuyn dao ct dc và ngang so vi chi tiết.
sau đặt mũi chng tâm dùng để gi cht chi tiết dài trong quá trình gia công,
hoc để giá mũi khoan, mũi doa khi khoan, doa chi tiết.
Sơ đồ gia công tin như
hình 2.1b. máy tin, chuyn động quay chi tiết
vi tc độ góc ω
ct
là chuyn động chính, chuyn động di chuyn ca dao 2 là
chuyn động ăn dao. Chuyn động ăn dao có thăn dao dc, nếu dao di
chuyn dc chi tiết (tin dc) hoc ăn dao ngang, nếu dao di chuyn ngang
(hướng kính) chi tiết. Chuyn động ph gm có xiết ni xà, tr, di chuyn
nhanh ca dao, bơm nước, hút phôi.
TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN - Người đăng: nguyenvanlanh2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN 9 10 345