Ktl-icon-tai-lieu

Transistor 2 lớp tiếp giáp - BJT

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Transistor 2 lớp
tiếp giáp - BJT

1

Nội dung
l Giới thiệu
l Dòng chảy trong BJT
l Khuếch đại dòng trong BJT
l Giải tích mạch BJT bằng đồ thị
l Tính toán công suất
l Tụ Bypass vô hạn
l Tụ ghép vô hạn
l Mạch Emitter Follower
l Mở rộng
2

Giới thiệu
l1948: Transistor đầu tiên (Bell Lab)
lCác loại transistor (TST): BJT, FET
lBJT: Bipolar Junction Transistor:
Transistor hai lớp tiếp giáp

3

Dòng chảy trong BJT
Dòng chảy trong BJT
EB: Phân cực thuận
CB: Phân cực nghịch
I C = aI E + I CBO

I E = I B + IC
Þ

I B = (1 - a ) I E - I CBO

I CBO
æ1 - a ö
IB = ç
÷IC a
è a ø
a
Đặt b =
1-a
Lưu ý: cấu hình B chung (CB – common Base Configuration)

4

Mối nối Emitter – Base (EB)
Xem mối nối EB như một Diode phân cực thuận hoạt
động độc lập (iD = iE; vD = vEB)
l DCLL và Bặc tuyến EB
V EE
1
v EB +
DCLL: i E = Re
Re

l Mạch tương đương đơn giản
vE = VEBQ = Vg (0.7V: S ilicon; 0.2V:
Germanium)
rd = 0

I EQ =

V EE - V EBQ
Re

5

Mối nối Collector – Base (CB)
l Từ quan hệ: I C = aI E + I CBO , mạch tương đương
của mối nối CB
E

IE

IC

VEBQ

aIE

Diode lyù
töôûng
IB

B

C
ICBO

E
VEBQ

IE

IC C
aIE
IB

B

6

Mối nối CB (cont)
Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ: a » 1, ICBO » 0; VEE =
2V; Re = 1k; VCC = 50V; Rc = 20k; vi = 1sinwt. Tính iE và
vCB.
V EE + vi - V EBQ
R
E C
iE =
= 1.3 + 1.0 sin wt (mA)
Re
B
R
vCB = -VCC + Rc iC = -VCC + Rc i E
e

3

2

1

c

vi

iE
Re
vi
VEE

VEE

VCC
iC
C

E

Rc

VEBQ
C

vCB = -VCC + Rc

B

VCC

V EE - V EBQ
Re

+

Rc
vi
Re

vCB = -24 + 20 sin wt (V)
Hệ số khuếch đại tín hiệu xoay chiều:
Av = 20
7

Khuếch đại dòng trong BJT
a
Quan hệ giữa iC và iB (bỏ qua ICBO): iC » b ´ iB vôùi b =
1-a
Hệ số khuếch đại tín hiệu nhỏ DiC = b ´ DiB + Db ´ iB
Suy ra:

DiC
Db
=b+
iB = h fe
DiB
DiB

Xem gần đúng: h fe » b º hFE
Lưu ý: b của các TST cùng loại có thể thay cổi theo từng TST.

8

Khuếch đại dòng trong BJT (cont)
Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định hệ số khuếch
đại dòng tín hiệu nhỏ.
üCấu hình E chung (CE – Common Emitter configuration)
üTransistor npn
C

iB

1
2

Rb
vi
VBB

B

3

E

iC

Rc

VCC

·Ngoõ vaøo : i B =
vôùi: I BQ =

·Ngoõ ra: iC

VBB + vi - VBEQ
Rb

VBB - VBEQ
Rb

vaø

= I BQ + ib

vi
ib =
Rb

» b ´ iB = b ´ ( I BQ + ib ) = I CQ + ic

Heä s oá khueác h ñaïi doøn g tín hieäu nhoû:

ic
Ai = = b
ib

9

Đặc tuyến VA ngõ ra, cấu hình E chung
·Vuøn g baõ o hoøa : vCE £ VCEs at
Quan heä giöõa iC vaø iB laø khoâ n g
tuyeá n tính
·Vuøn g chuû ñoän g: VCEs at £ vCE £
BVCEO
Quan heä tuyeá n tính:

b
iC = b ´ i B + I CBO
a
Giôù...
1
Chương 2: Transistor 2 lp
tiếp giáp - BJT
Transistor 2 lớp tiếp giáp - BJT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Transistor 2 lớp tiếp giáp - BJT - Người đăng: Bảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Transistor 2 lớp tiếp giáp - BJT 9 10 623