Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi dhhuy1991st
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ
KHOA ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC :
Trí Tueä Nhaân Taïo Vaø Heä Chuyeân Gia
Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ngaøy 7 Thaùng 01 Naêm 2006
Bieân soïan : Tieán só Nguyeãn Thieän Thaønh
Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: dhhuy1991st
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo 9 10 283