Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo - Chương 5 học máy

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
24/07/13

Chương 5: Học máy

Cây quyết định (decision tree)

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Dữ liệu huấn luyện
Ngày

Trời

Nhiệt độ

Độ ẩm

Gió

Chơi tennis

D1

nắng

nóng

cao

yếu

không

D2

nắng

nóng

cao

mạnh

không

D3

u ám

nóng

cao

yếu

có

D4

mưa

trung bình

cao

yếu

có

D5

mưa

lạnh

bình thường

yếu

có

D6

mưa

lạnh

bình thường

mạnh

không

D7

u ám

lạnh

bình thường

mạnh

có

D8

nắng

trung bình

cao

yếu

không

D9

nắng

lạnh

bình thường

yếu

có

D10

mưa

trung bình

bình thường

yếu

có

D11

nắng

trung bình

bình thường

mạnh

có

D12

u ám

trung bình

cao

mạnh

có

D13

u ám

nóng

bình thường

yếu

có

D14

mưa

trung bình

cao

mạnh

không

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

nhãn

thuộc tính

Ngày

Trời

Nhiệt độ

Độ ẩm

Gió

Chơi tennis

D1

nắng

nóng

cao

yếu

không

D2

nắng

nóng

cao

mạnh

không

D3

u ám

nóng

cao

yếu

có

D4

mưa

trung bình

cao

yếu

có

D5

mưa

lạnh

bình thường

yếu

có

D6

mưa

lạnh

bình thường

mạnh

không

D7

u ám

lạnh

bình thường

mạnh

có

D8

nắng

trung bình

cao

yếu

không

D9

nắng

lạnh

bình thường

yếu

có

D10

mưa

trung bình

bình thường

yếu

có

D11

nắng

trung bình

bình thường

mạnh

có

D12

u ám

trung bình

cao

mạnh

có

D13

u ám

nóng

bình thường

yếu

có

D14

mưa

trung bình

cao

mạnh

không

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Dữ liệu
n mẫu huấn luyện < x, y>
- x là vectơ các thuộc tính
- y là nhãn phân loại y ∈ C

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Cây quyết định
Trời

nắng
Độ ẩm

cao

không

u ám

mưa

Gió

Có

bình
thường
có

mạnh

yếu

không
Phạm Việt Hưng - TTNT

có
24/07/13

Cây quyết định là gì


Là mô hình phân loại có dạng cây:





Mỗi nút trung gian (không phải lá) ứng với một phép
kiểm tra thuộc tính, mỗi nhánh của nút ứng với một
giá trị của thuộc tính tại nút đó
Mỗi nút lá ứng với một nhãn phân loại

Quá trình phân loại thực hiện như sau:





Ví dụ phân loại đi từ gốc cây xuống dưới
Tại mỗi nút trung gian, thuộc tính tương ứng với nút
được kiểm tra, tùy giá trị thuộc tính ví dụ được
chuyển xuống nhánh tương ứng
Khi tới nút lá, ví dụ được nhận nhãn phân loại của nút

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Biểu diễn dưới dạng quy tắc






Cây quyết định có thể biểu diễn tương đương
dưới dạng các quy tắc lôgic
Mỗi cây là tuyển của các quy tắc, mỗi quy tắc
bao gồm các phép hội
Ví dụ:
(Trời = nắng ^ Độ ẩm = bình_thường)
∨(Trời = u_ám)
∨(Trời = mưa ^ Gió = yếu)
Phạm Việt Hưng - TTN...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 5: Học máy
24/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
Trí tuệ nhân tạo - Chương 5 học máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Chương 5 học máy - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo - Chương 5 học máy 9 10 185