Ktl-icon-tai-lieu

Trichoderma và quy trình sản xuất chế phẩm

Được đăng lên bởi ntbong1309@gmail.com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRICHODERMA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ
PHẨM TRICHODERMA

NỘI DUNG1

GiỚI THIỆU

2

Click to add Title

3

Click to add Title

4

Click to add Title

Company Logo

I Tổng quan

1. Đặc điểm chung của quần thể vi sinh vật trong đất

 Các loài vi sinh vật tồn tại trong đất rất đa dạng, gồm có: Bacteria, fungi, yeast,
actinomycete, nematode, protozoa, virus. Phần lớn chúng là nh ững sinh v ật có ích s ống
theo kiểu hoại sinh, chỉ một số rất ít là có hại, gây bệnh cho cây tr ồng s ống theo ki ểu v ừa
ký sinh (gây bệnh cho thực vật) vừa hoại sinh (s ống trong đất

2. Nấm hại cây trồng

 Nấm bệnh có thể tích lũy số lượng rất nhanh chóng và gây ra bùng phát dịch trong những
điều kiện thời tiết thuận lợi.

 Nhiều nấm gây các bệnh trên lá, cuống lá và thân, hoa hoặc quả, và thường sản sinh ra các
bào tử từ những cấu trúc tạo-bào-tử trên mô bệnh. Bào tử nh ờ gió hoặc m ưa phát tán đến
các cây khác, khiến bệnh lan truyền.

 Nấm bệnh có thể gây bệnh nghiêm trọng cho rễ, cổ rễ (gốc thân) hoặc thân cây. Một số
nấm bệnh chỉ gây hại cho cây con, làm cây con ch ết tr ước ho ặc sau khi n ảy m ầm; m ột s ố
loại khác chỉ gây hại ở rễ con, và một số loài chỉ gây h ại trên thân. Các chi n ấm th ường gây
những bệnh ở rễ gốc và thân

Một tác nhân ký sinh rễ,
Plasmodiophora brassicae, gây ra
sưng rễ họ thập tự, là loài ký sinh
chuyên tính và không thể mọc trên
môi trường nhân tạo. Nhóm nấm
đảm Basidiomycota gây hại ở gốc và
rễ những cây lưu niên

3. Một số ứng dụng của Trichoderma

 Bảo vệ thực vật
 Cải thiện năng suất cây trồng
 Trong lĩnh vực xử lý môi trường
 Trong lĩnh vực khác
+ Lương thực và nghành dệt
+ Nguồn gen để sử dụng trong chuyển gen
+ Bảo quản nông sản

II. Trichoderma
1. Phân loại

 Giới: Fungi
 Ngành: Ascomycota
 Lớp: Euascomycetes
 Bộ: Hypocreales
 Họ: Hypocreaceae
 Giống: Trichoderma

2. Đặc điểm hình thái

 Trichoderma là một loài nấm bất toàn, sinh sản vô tính bằng đính bào t ử từ khuẩn ty.
 Khuẩn ty của vi nấm không màu, cuống sinh bào tử phân nhánh nhiều, ở cuối nhánh phát
triển thành một khối tròn mang các bào t ử trần không có vách ng ăn, không màu, liên k ết
nhau thành chùm nhỏ ở đầu cành nh ờ chất nh ầy.

 Bào tử của hầu hết nấm

Trichoderma có hình bầu dục v ới kích th ước kho ảng (3 – 5µm) x (2 –

4µm), rất hiếm khi bào tử của nấm này có hình c ầu. Vách bào t ử tr ơn láng, tuy nhiên ở m ột vài
loài Trichoderma (như T. viride) bào tử có vách xù xì như có nhi ều m ụn c ơm (Mecray, 2002).

Đặc điểm hình thái ...
TRICHODERMA VÀ QUY TRÌNH S N XU T CH
PH M TRICHODERMA
Trichoderma và quy trình sản xuất chế phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trichoderma và quy trình sản xuất chế phẩm - Người đăng: ntbong1309@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Trichoderma và quy trình sản xuất chế phẩm 9 10 999