Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phần 2:
TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
Bài mở đầu:
Những vấn đề chung về TĐCK
0.1. Sự cần thiết sử dụng Truyền động cơ khí
(Mechanical Transmissions)
0.1.1. Khái niệm:
- Truyền cơ năng từ động cơ đến các bộ phận

- Biến đổi vận tốc/ lực/ momen hoặc dạng,
quy luật chuyển động

Bài mở đầu:
Những vấn đề chung về TĐCK
0.1.2. Nguyên nhân sử dụng TĐCK:
- Tốc độ các bộ phận công tác có nhiều giá trị khác
nhau Æ dùng động cơ tốc độ chuẩn + TĐCK rẻ, tiện
hơn
- Dùng TĐCK cho phép từ 1 động cơ có thể truyền
đến nhiều bộ phận công tác khác nhau.
- Dạng chuyển động của các bộ phận công tác thường
đa dạng (quay đều, quay không đều, quay lắc, tịnh
tiến khứ hồi…), không có động cơ thỏa mãn – nếu có
rất đắt.
- Dùng TĐCK an toàn cho người vận hành hơn là nối
trực tiếp động cơ với bộ phận công tác.

1

Bài mở đầu:
Những vấn đề chung về TĐCK
0.1.3. Phân loại TĐCK:
- Truyền động nhờ ma sát: Truyền động Đai, Truyền
động bánh ma sát
- Truyền động nhờ ăn khớp: Truyền động bánh răng,
Truyền động bánh vít, Truyền động xích

Bài mở đầu:
Những vấn đề chung về TĐCK
0.2. Các ký hiệu và thông số chính:
- Công suất: P (KW)
- Với mỗi cặp truyền động, ký hiệu nhỏ hơn dùng cho
trục/bánh chủ động. Ví dụ P1, P2…
- Tốc độ quay : n1, n2… (vòng/phút)
- Tỷ số truyền : u=n1/n2 (dương, không xét chiều
quay)
- Hiệu suất : η= P2/P1
- Momen xoắn : Ti= 9,55.106 Pi /ni

2

...
1
Phn2:
TRUYN ĐỘNG CƠ KHÍ
0.1. S cnthiếts dng Truyn động cơ khí
(Mechanical Transmissions)
Bài mởđu:
Nhng vn đề chung v TĐCK
0.1.1. Khái nim:
-Truyncơ năng từđng cơđến các b phn
-Biến đổivntc/ lc/ momen hocdng,
quy lut chuyn động
Bài mởđu:
Nhng vn đề chung v TĐCK
0.1.2. Nguyên nhân s dng TĐCK:
-Tc độ các b phn công tác có nhiu giá tr khác
nhau Æ dùng động cơ tc độ chun + TĐCK r, tin
hơn
- Dùng TĐCK cho phép t 1 động cơ có th truyn
đến nhiub phn công tác khác nhau.
-Dng chuyn động ca các b phn công tác thường
đadng (quay đều, quay không đều, quay lc, tnh
tiếnkh hi…), không có động cơ thamãn–nếucó
rt đắt.
- Dùng TĐCK an toàn cho ngườivnhànhhơnlàni
t
r
ctiế
p
độn
g
c
ơ
v
i
b
p
hncôn
g
t
ác.
Truyền động cơ khí - Trang 2
Truyền động cơ khí - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Truyền động cơ khí 9 10 884