Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
CH¦¥NG 5
QU¸ TR×NH QU¸ §é TRUYÒN §éNG §IÖN
§5.1. kh¸i niÖm chung
+ Qu¸ tr×nh qu¸ ®é truyÒn ®éng ®iÖn (QTQ§ T§§) lµ qu¸
tr×nh lµm viÖc cña hÖ thèng T§§ khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i x¸c lËp
nµy sang tr¹ng th¸i x¸c lËp kh¸c, khi ®ã c¸c ®¹i lîng ®Æc trng
cho hÖ thèng T§§ (I, M, ω, ...) ®Òu thay ®æi theo thêi gian.
+ Dùa vµo c¸c ®Æc tÝnh I(t), M(t), ω(t), n(t) ... ta sÏ x¸c ®Þnh
®îc thêi gian vµ tÝnh chÊt diÔn biÕn cña QTQ§ t¬ng øng víi
chÕ ®é c«ng nghÖ cña m¸y; tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®îc m«men cho phÐp,
gia tèc dßng ®iÖn trong QTQ§, còng nh biÕt ®îc møc ®é qu¸
t¶i cña ®éng c¬, vµ tõ ®ã mµ chän c«ng suÊt ®éng c¬ vµ c¸c khÝ
cô, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cho phï hîp.
+ Nguyªn nh©n cã QTQ§ cã thÓ lµ:
Nguyªn nh©n kh¸ch quan: do t¸c ®éng ngÉu nhiªn (nhiÔu
lo¹n) nh: ma, b¶o, sÐt ®¸nh, nhiÖt ®é thay ®æi, ®iÖn ¸p, tÇn sè
líi thay ®æi, phô t¶i thay ®ái bÊt thêng ...
Nguyªn nh©n chñ quan: do con ngêi ®iÒu khiÓn hoÆc t¸c
®éng ®iÒu khiÓn c¸c chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cña hÖ thèng
T§§ theo yªu cÇu c«ng nghÖ nh: thay ®æi tèc ®é, khëi ®éng,
h·m, ®¶o chiÒu ..., v× c¸c phÇn tö, c¸c thiÕt bÞ cã qu¸n tÝnh c¬ vµ
qu¸n tÝnh ®iÖn tõ nªn cã QTQ§.
+ HÖ thèng T§§ cã c¸c phÇn tö ®iÖn + c¬ nªn lu«n lu«n
tån t¹i c¸c phÇn tö tÝch luü n¨ng lîng, do ®ã mµ cã qu¸n tÝnh.
Qu¸n tÝnh ®iÖn tõ: ®Æc trng bëi h»ng sè thêi gian ®iÖn tõ
T
®t
=
L
R
, do c¸c phÇn tö tÝch luü n¨ng lîng ®iÖn tõ nh ®iÖn
c¶m L, tô ®iÖn C.
Trang 148
Qu¸n tÝnh c¬: ®Æc trng bëi h»ng sè thêi gian c¬ T
c
=
J
β
,
do c¸c kh©u tÝch luü ®éng n¨ng nh m«men qu¸n tÝnh J vµ khèi
lîng qu¸n tÝnh m (β lµ ®é cøng ®Æc tÝnh c¬).
Qu¸n tÝnh nhiÖt: ®îc ®Æc trng bëi h»ng sè thêi gian nhiÖt
T
n
=
C
A
, do c¸c phÇn tö tÝch luü nhiÖt n¨ng nh nhiÖt dung ... (C
lµ nhiÖt dung, A lµ hÖ sè to¶ nhiÖt).
Thêng T
n
rÊt lín nªn ta bá qua khi xÐt QTQ§, v× QTQ§
cã thÓ ®· kÕt thóc råi mµ qu¸ tr×nh thay ®æi nhiÖt vÉn cßn, cho
nªn coi nh kh«ng ¶nh hëng ®Õn QTQ§ ®ang xÐt.
T
®t
cã thÓ xÐt ®Õn khi ®iÖn c¶m L lín, lóc ®ã qu¸n tÝnh ®iÖn
tõ t¬ng ®¬ng víi qu¸n tÝnh c¬.
Cßn khi T
®t
<< T
c
th× bá qua qu¸n tÝnh ®iÖn tõ.
T
c
lu«n lu«n xÐt ®Õn, v× c¸c phÇn tö thêng cã J, m t¬ng
®èi lín.
+ Kh¶o s¸t QTQ§ sÏ x©y dùng ®îc c¸c quan hÖ cña c¸c
®¹i lîng c¬, ®iÖn (n,
ω
, I, M ...) theo thêi gian (t). Tõ ®ã tÝnh
®îc thêi gian QTQ§.
Nh vËy sÏ ®¸nh gi¸ ®îc n¨ng suÊt m¸y vµ nÕu cÇn thiÕt
th× t×m biÖn ph¸p gi¶m thêi gian qu¸ ®é ®Ó t¨ng n¨ng suÊt m¸y.
HoÆc tõ ®ã tÝnh ®îc c¸c gia tèc, lùc ®iÖn ®éng vµ sÏ h¹n
chÕ kh«ng cho vît qu¸ trÞ sè cho phÐp.
§ång thêi sÏ tÝnh ®îc sù ph¸t nãng cña ®éng c¬ theo dßng
x¸c lËp vµ dßng qu¸ ®é, tõ ®ã t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ chän
c«ng suÊt ®éng c¬ cho phï hîp.
Sau ®©y sÏ kh¶o s¸t mét sè qu¸ tr×nh qu¸ ®é (QTQ§)
thêng x¶y ra trong hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn (T§§) vµ chñ yÕu
xÐt ®Õn h»ng sè T
c
vµ T
®t
.
Trang 149
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 563