Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Nhân
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng Ths. Kh¬ng C«ng Minh Gi¸o Tr×nh: TruyÒn ®éng ®iÖn Tù ®éng
Ch¬ng 4
§iÒu chØnh tèc ®é truyÒn ®éng ®iÖn
C¸c hÖ thèng bé biÕn ®æi - ®éng c¬
§ 4.1. HÖ bé biÕn ®æi - ®éng c¬ mét chiÒu:
4.1.1. HÖ M¸y ph¸t - §éng c¬ mét chiÒu (F-§):
Tríc ®©y, hÖ thèng M¸y ph¸t - §éng c¬ mét chiÒu lµ mét hÖ
truyÒn ®éng ®iÖn ®iÒu chØnh tèt nhÊt. §iÒu chØnh tèc ®éng ®éng c¬ rÊt
linh ho¹t vµ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn hÖ thèng dïng nhiÒu m¸y ®iÖn quay
nªn cång kÒnh, khi lµm viÖc g©y ån, rung, nªn ®ßi hái ph¶i cã nÒn
mãng v÷ng ch¾c. S¬ ®å nguyªn lý nh h×nh 4-1.
Coi m¹ch tõ m¸y ph¸t cha b¶o hoµ, nªn ta cã:
E
F
= K
F
.φ
F
.ω
F
= K
F
.ω
F
.C.i
KF
(4-1)
Trong ®ã: K
F
- hÖ sè kÕt cÊu cña m¸y ph¸t,
C = ∆φ
F
/i
KF
- hÖ sè gãc cña ®Æc tÝnh tõ ho¸.
Víi: i
KF
= U
KF
/r
KF
Trang 128
Vµ: E
F
= K
F
.U
KF
R = R
§
+ R
F
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ khi ®iÒu chØnh tèc ®é dïng m¸y ph¸t:
ω
φ
φ
ω
φ
φ
=-
=-
E
R
K.U
R
F
FKF
K
K
M
K
K
M
§
§
§
§
()
()
2
2
(4-2)
Nh vËy, khi thay ®æi U
KF
(hoÆc i
KF
) th× ta sÏ ®îc mét hä ®êng
®Æc tÝnh c¬ song song nhau ë c¶ 4 gãc phÇn t (h×nh 4-2).
ë gãc phÇn t (I) vµ (III) cña täa ®é ®Æc tÝnh c¬ th× ®éng c¬ lµm
viÖc ë
chÕ ®é ®éng c¬ quay thuËnchÕ ®é ®éng c¬ quay ngîc.
~
~
§Æc tÝnh c¬
h·m ®éng n¨ng (E
F
= 0) ®i qua gèc to¹ ®é; C¸c vïng
n»m gi÷a trôc tung (ω) vµ ®Æc tÝnh c¬ h·m ®éng n¨ng (E
F
= 0) lµ chÕ
®é h·m t¸i sinh
hay chÕ ®é m¸y ph¸t (ω > ω
0
) cña ®éng c¬;
Trang 129
~
§K
F §
U
U
®k
φ
U
®kU
i
i
KF
ω
F
ω
§
M
MSX
U
KF
H
×nh 4-1: §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ §M
®l
dïng m¸y ph¸t
U
F
= U
¦
r
KF
I
¦
ω
~
ω
®m
M
c
b)
H
×nh 4-2: a) S¬ ®å ®iÒu chØnh tèc ®ä hÖ F - §.
b) §Æc tÝnh ®iÒu chØnh tèc ®é hÖ F - §.
E
F®m
ω
1
ω
0®m
a)
-
-E
F®m
E
F1
>0
E
F
= 0
E
F1
<0
U
I
e
§
e
F
§S
C
ktF
I
ktF
+
-
C
kt§
I
kt§
§C
T
HTS
+
-
HTS
MF
HN
M
c
M
H§N
A
MF
(I)
(III)
B
§C
N
Truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động điện tự động - Người đăng: Nguyễn Trọng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Truyền động điện tự động 9 10 236