Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi ps-le
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 16570 lần   |   Lượt tải: 156 lần
Mời sinh viên chú ý theo
dõi !

MÔN HỌC:
“TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC
VÀ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP”
(TRANSMITTANCE OF INDUSTRIAL
HYDRAULIC AND PNEUMATIC)
Phân bố thời gian môn học

Cán bộ giảng dạy: Lê Hữu Toàn
Email: lhtoan58@gmail.com 1

Phân bố thời gian học phần: (tiết)
TÊN CHƯƠNG

CHƯƠNG

LT

1

Tổng quan về thuỷ lực - khí nén

9

2

Cấu trúc tổng quát của hệ thống truyền động

6

3

Bơm dầu – máy nén khí

9

4

Cơ cấu chấp hành

6

5

Các phần tử trong hệ thống điều khiển bằng khí nén,
điện - khí nén

9

6

Các phần tử trong hệ thống điều khiển bằng thủy
lực, điện - thuỷ lực

6

7

Những vấn đề căn bản về hệ thống điều khiển

6

8

Thiết kế mạch điều khiển bằng thủy lực và khí nén

9

Tổng cộng:

60

Chương 1: Tổng quan về thuỷ lực - khí nén

I. Khái niệm thuỷ lực - khí nén.
II. Các đặc điểm, tính chất.
III. Áp suất và các đơn vị đo áp suất.
IV. Các công thức tính cơ bản.
V. Các định luật, định lý, phương trình cơ bản.

Câu hỏi ôn tập: Chương 1

3

I. Khái niệm thuỷ lực - khí nén
1.1. Đặc điểm truyền động thuỷ lực-khí nén.
1.2. Lịch sử phát triển của hệ thống
truyền động khí nén.
1.3. Lịch sử phát triển của hệ thống
truyền động thủy lực.
1.4. Phạm vi ứng dụng Thủy lực-Khí nén.
4

1.1. Đặc điểm truyền động thuỷ lực-khí nén
Thuật ngữ "thủy-khí“ hay "thủy lực", nói
chung thường được dùng chung cho cả "truyền
động thủy lực“ và "truyền động khí nén". Thuật
ngữ "chất lỏng" thường được sử dụng cho chất
lỏng như dầu, nước, chất khí bị nén dưới áp suất
thấp (dưới 20 bar) và cả hơi nước.
Nói chung:
- chất lỏng hầu như không nén được - gọi là
"chất nước" - ví dụ như dầu, nước, …
- Chất khí nén được - gọi là "chất khí" - ví dụ
như không khí, ga, hơi nước, …
5

(Next)

1.1. Đặc điểm truyền động thuỷ lực-khí nén(tt)

 Ñieàu khieån thủy lực-khí neùn ñöôïc thieát keá
vôùi muïc ñích höôùng doøng chaûy cuûa thủykhí theo caùc maïch ñeå ñieàu khieån cô caáu
chaáp haønh.
 Caùc doøng chaûy döôùi daïng naêng löôïng
thủy- khí seõ ñieàu khieån cô caáu chaáp haønh
thöïc hieän chuyeån ñoäng tònh tieán hay quay.
(Finish)

1.2. Lịch sử phát triển của hệ thống truyền động khí nén

 Phanh bằng khí nén (1880),
 Vào những năm 70 của thế kỷ 19 xuất hiện ở Pari một
trung tâm sử dụng năng lượng khí nén lớn với công
7
suất 7350kW.

(Next)

 Heron (năm 100, trước Công nguyên) đã chế tạo ra
thiết bị bắn tên hay ném đá.
 Đến thế kỷ 17đã xây dựng nên nền tảng cơ bản ứng
dụng khí nén.
 Trong thế kỷ 19, các máy móc thiết bị sử dụng năng
lượng khí nén lần lượt được phát minh:
 Thư vận chuyển ...
1
M i sinh viên chú ý theo
dõi !
MÔN HỌC:
MÔN HỌC:
“TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC
VÀ K NÉN NG NGHIỆP
(TRANSMITTANCE OF INDUSTRIAL
HYDRAULIC AND PNEUMATIC)
Cán bộ giảng dạy: Lê Hữu Toàn
Email: lhtoan58@gmail.com
Phân bố thời gian môn học
TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP - Người đăng: ps-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP 9 10 926