Ktl-icon-tai-lieu

truyền hình số

Được đăng lên bởi thanhnguyen112-8nam
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 1 lần
chuyên ngành điện tử viễn thông
1
Lêi nãi ®Çu
Trong x· héi hiÖn ®¹i th× th«ng tin, tri thøc chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè quan
träng nhÊt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña tõng quèc gia nãi riªng vµ toµn thÕ giíi
nãi chung. ChÝnh v× thÕ nªn mçi níc ®Òu dµnh mét sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho
nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Ó lµm ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña c¸c
nghµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c. Ngay tõ khi míi ra ®êi truyÒn h×nh ®· chøng tá lµ
mét ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi.
Nã kh«ng chØ lµ mét c«ng cô th«ng tin phæ biÕn kiÕn thøc, gi¶i trÝ ®¬n thuÇn mµ ®·
trë thµnh ph¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong mçi gia ®×nh. TruyÒn h×nh cung cÊp tin
tøc vÒ c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ thÓ thao, th«ng tin kinh tÕ x· héi…tõ kh¾p n¬i
trªn thÕ giíi ®Õn tõng c¸ nh©n, tõng giê, tõng phót. TruyÒn h×nh lµ cÇu nèi quan
träng gi÷a con ngêi víi thÕ giíi bªn ngoµi.
Cïng víi sù ra ®êi cña kü thuËt sè th× c«ng nghÖ truyÒn h×nh ®· cã mét sù
ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ chÊt b»ng viÖc sè ho¸ tÝn hiÖu truyÒn h×nh. C«ng nghÖ truyÒn
h×nh sè ra ®êi cã nhiÒu u ®iÓm h¬n h¼n so víi truyÒn h×nh t¬ng tù nh : tÝnh
chèng nhiÔu cao, chÊt lîng ©m thanh, h×nh ¶nh tèt vµ ®ång ®Òu, dµn dùng ®îc
nhiÒu kü x¶o phøc t¹p mµ truyÒn h×nh t¬ng tù kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc, cã thÓ
ghi nhiÒu hay lu tr÷ trong thêi gian dµi kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng h×nh
¶nh. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña nghµnh c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc nãi chung
còng lµ mét sù hç trî ®¾c lùc ®Ó truyÒn h×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phôc vô tèt
h¬n cho nhu cÇu ngµy cang cao cña con ngêi trong x· héi hiÖn ®¹i. Cã thÓ nãi
truyÒn h×nh sè lµ t¬ng lai cña c«ng nghÖ truyÒn h×nh.
truyền hình số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền hình số - Người đăng: thanhnguyen112-8nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
truyền hình số 9 10 99