Ktl-icon-tai-lieu

Truyền Nhiệt

Được đăng lên bởi phidel93-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Những KNCB về TN

Chöông 1
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ TRUYEÀN NHIEÄT
Truyeàn nhieät laø moät quaù
trình phöùc taïp xaûy ra ñoàng
thôøi bôûi ba daïng trao ñoåi
nhieät cô baûn: trao ñoåi nhieät
baèng daãn nhieät, ñoái löu vaø
böùc xaï.
1.1 DAÃN NHIEÄT
Daãn nhieät laø moät daïng
truyeàn nhieät naêng töø vuøng
coù nhieät ñoä cao
nhieät

vuøng coù

ñoä

thaáp.

Ñònh luaät cô baûn veà daãn nhieät Fourier: “Maät ñoä doøng nhieät
truyeàn qua baèng phöông thöùc daãn nhieät theo phöông qui ñònh tyû
leä thuaän vôùi dieän tích vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn vaø gradien
nhieät ñoä theo phöông aáy”.
Q x = − λF

∂T
,
∂x

CBGD: Hoàng Thị Nam Hương

W

(1.1a)

Chương 1: Những KNCB về TN

hoaëc q x

=

Qx
∂T
= −λ
,
F
∂x

W/m2

(1.1b)

Với Qx - doøng nhieät truyeàn qua dieän tích F, W
qx - maät ñoä doøng nhieät, W/m2
F - dieän tích beà maët truyeàn nhieät qua, m2.
λ _ thoâng soá vaät lyù cuûa vaät lieäu ñaëc tröng
daãn nhieät cuûa vaät

cho khaû naêng

heä soá daãn nhieät (HSDN)

Daáu “−” trong phöông trình: vectô gradient nhieät ñoä
ngược chiều vectô maät ñoä doøng nhieät.
HSDN phuï thuoäc vaøo aùp suaát, nhieät ñoä vaø ñöôïc xaùc ñònh
baèng thöïc nghieäm.
λ=

Töø (1.2)

q

gradt , W/m.ñoä

(1.2)

HSDN veà trò soá baèng nhieät löôïng truyeàn qua 1

ñôn vò beà maët ñaúng nhieät trong 1 ñôn vò thôøi gian khi gradient
nhieät ñoä baèng 1. HSDN phuï thuoäc nhieät ñoä:

λ = λo (1 + bt )
λo - heä soá daãn nhieät ôû nhieät ñoä 0oC
CBGD: Hoàng Thị Nam Hương

(1.3)

Chương 1: Những KNCB về TN

b - haèng soá xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm.
1.1.1 Heä soá daãn nhieät cuûa chaát khí
HSDN ñöôïc xaùc ñònh:

λ=
ω

1
ω lc v ρ
3

(1.4)

- toác ñoä toaøn phöông trung bình cuûa phaân töû khí

l

- khoaûng ñöôøng töï do trung bình cuûa phaân töû khí

cv

- nhieät dung rieâng ñaúng tích cuûa chaát khí

ρ

- khoái löôïng rieâng cuûa chaát khí.

Hình 1.1 λ (t) cuûa chaát khí
CBGD: Hoàng Thị Nam Hương

Chương 1: Những KNCB về TN

Thông thường λ = f(T), tröø TH p quaù thaáp (< 20 mmHg)
hoặc p quaù cao (> 20.000 bar).
Khi nhieät ñoä taêng

λ taêng.

HSDN chất khí : λ = 0,006 ÷ 0,6 W/m.ñoä
HSDN cuûa hôi nöôùc vaø khí thöïc khaùc vôùi khí lyù töôûng (löïc
töông taùc giöõa caùc phaân töû phuï thuoäc vaøo aùp suaát).
Vôùi hoãn hôïp khí: HSDN xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm.
1.1.2 Heä soá daãn nhieät cuûa chaát loûng gioït
Cô caáu truyeàn nhieät naêng: söï truyeàn naêng löôïng cuûa dao
ñoäng ñaøn hoài hoãn loaïn. HSDN cuûa chaát loûng gioït:
λ=A

c pρ4 3
µ1 3

(1.5)

cp - nhieät dung rieâng ...
Chương 1: Nhng KNCB v TN
CBGD: Hoàng Th Nam Hương
Chöông 1
NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ TRUYEÀN NHIEÄT
Truyeàn nhieät laø moät quaù
trình phöùc taïp xaûy ra ñoàng
thôøi bôûi ba daïng trao ñoåi
nhieät baûn: trao ñoåi nhieät
baèng daãn nhieät, ñoái löu vaø
böùc xaï.
1.1 DAÃN NHIEÄT
Daãn nhieät laø moät daïng
truyeàn nhieät naêng töø vuøng
coù nhieät ñoä cao vuøng c
nhieät ñoä thaáp.
Ñònh luaät baûn veà daãn nhieät Fourier: “Maät ñoä doøng nhieät
truyeàn qua baèng phöông thöùc daãn nhieät theo phöông qui ñònh tyû
leä thuaän vôùi dieän tích vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn vaø gradien
nhieät ñoä theo phöông aáy”.
x
T
FQ
x
λ=
, W (1.1a)
Truyền Nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền Nhiệt - Người đăng: phidel93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Truyền Nhiệt 9 10 178