Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển Anh Việt chuyên ngành Kỹ thuật

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4478 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HVACR – EVDict
Abnormal:
Bất thường, không bình thường
Above
Trên, ở trên
Aboveground
Nằm trên mặt đất, trên cao
Absolute
Tuyệt đối
Absolute zero
Điểm không tuyệt đối
Absorbability
Khả năng hấp thụ
Absorbed
Hấp thụ
Absorbency
Khả năng hấp thụ
Absorbent
Chất hấp thụ
Absorber
Thiết bị hấp thụ, bình hấp thụ
Acceptable
Cho phép
Access door
Cửa vào, cửa quan sát
Access duct
Đường ống (gió) vào
Access opening
Lối vào, cửa vào
Accessible compressor Máy nén nửa kín, tháo lắp được
Accumulate
Dự trữ, dự phòng
Accumulate cold
Sự trữ lạnh, tích lạnh
Accumulate frost
Lớp băng lưu trữ,tích tụ
Accumulator
Bể chứa, bể trích
Acelerate
Gia tốc
Acoustic
Âm, âm thanh
Activate
Hoạt tính
Actual
Thực, thực tế
Addition
Sự bổ sung, sự lưu thêm
Additional air
Không khí bổ sung, KK lưu thêm
Adhesive strenght of ice
Lực bám của nước đá
Adiabatic
Đoạn nhiệt
Adjustable
Điều chỉnh được
Adjustment control
Chi tiết hiệu chỉnh,
Adjustment tolerance
Dung sai hiệu chỉnh
Admissible charge
Lượng nạp cho phép
Adsorbed(bị)
Hấp thụ
Adsorbent
Chất hấp thụ
Adsorbing agent
Chất hấp phụ
Advanced opening
Sự mở sớm (van)
Aeolian fan
Quạt gió kiểu tuabin
Aeration
Thông khí, thông gió, xả khí
Aerodynamic
Khí động
Aerofoil fan
Quạt hướng trục
Aerosil
Phin bọt (cách nhiệt)
Aftercondenser
Thiết bị ngưng tụ bổ sung
Aftercooled
Làm lạnh bổ sung, quá lạnh
Aftercooler
Bộ quá lạnh
Aftercooling
Làm lạnh bổ sung, làm quá lạnh
Aftertaste
Vị lạ
Ageing
Sự chín tới, sự lão hóa (rượu, thịt)
Aggregate state
Trạng thái vật thể
Aging
Sự chín tới, lão hóa (rượu, thit)
Agitating
Khuấy, trộn, tuần hoàn
Agitating apparatus
Máy khuấy, bơm tuần hoàn
Agitation
Sự khuấy trộn
Agitator
Máy khuấy, bơm tuần hoàn
Air-aerosol mixture
Hỗn hợp soi khí- không khí
air-condition
Điều hòa nhiệt độ
Air-conditioned
Đã được điều hòa không khí

http://www.chuyenhochanh.tk
air-conditioner
Máy điều hòa không khí
Alarm
Báo động
Alcohol thermometer Nhiệt kế rượu
All-freeze trawler
Ô tô ti kết đông
Allowable
Cho phép
All-purpose freeze
Máy kết đông vạn năng
All-refrigerater carrier Phương tiện vận tải lạnh
All-year
Cả năm
Alternative
Thay đổi, xoay chiều, thay thế
Aluminaalumin
Aluminium
Nhôm
Ambient air
KK môi trường, KK xung quanh
Ammonia
Amôniac NH3
Ammonify
Sục amoniac, bão hòa amoniac
Amount of air
Lượng không khí
Amount of compression
Tỷ số nén
Amount of total air
Tổng lượng không khí
Anaesthetic
(có khả năng ) gây mê
Anfractuous
(dạng ) xoắn
Angle
Góc
Angular velocity
Tốc độ góc
Anhydrous
Không lẫn nước
Annular
Hình vòng, dạng vòng
Antechamber...
HVACR – EVDict http://www.chuyenhochanh.tk
1
Prepared by Ho Sy Nam
Abnormal: B
t th
ườ
ng, không bình th
ườ
ng
Above Trên,
trên
Aboveground N
m trên m
t đ
t, trên cao
Absolute Tuy
t đ
i
Absolute zero Đi
m không tuy
t đ
i
Absorbability Kh
năng h
p th
Absorbed H
p th
Absorbency Kh
năng h
p th
Absorbent Ch
t h
p th
Absorber Thi
ế
t b
h
p th
, bình h
p th
Acceptable Cho phép
Access door C
a vào, c
a quan sát
Access duct Đ
ườ
ng
ng (gió) vào
Access opening L
i vào, c
a vào
Accessible compressor Máy nén n
a kín, tháo l
p đ
ượ
c
Accumulate D
tr
, d
phòng
Accumulate cold S
tr
l
nh, tích l
nh
Accumulate frost L
p băng l
ư
u tr
,tích t
Accumulator B
ch
a, b
trích
Acelerate Gia t
c
Acoustic Âm, âm thanh
Activate Ho
t tính
Actual Th
c, th
c t
ế
Addition S
b
sung, s
l
ư
u thêm
Additional air Không khí b
sung, KK l
ư
u thêm
Adhesive strenght of ice L
c bám c
a n
ướ
c đá
Adiabatic Đo
n nhi
t
Adjustable Đi
u ch
nh đ
ượ
c
Adjustment control Chi ti
ế
t hi
u ch
nh,
Adjustment tolerance Dung sai hi
u ch
nh
Admissible charge L
ượ
ng n
p cho phép
Adsorbed(b
) H
p th
Adsorbent Ch
t h
p th
Adsorbing agent Ch
t h
p ph
Advanced opening S
m
s
m (van)
Aeolian fan Qu
t gió ki
u tuabin
Aeration Thông khí, thông gió, x
khí
Aerodynamic Khí đ
ng
Aerofoil fan Qu
t h
ướ
ng tr
c
Aerosil Phin b
t (cách nhi
t)
Aftercondenser Thi
ế
t b
ng
ư
ng t
b
sung
Aftercooled Làm l
nh b
sung, quá l
nh
Aftercooler B
quá l
nh
Aftercooling Làm l
nh b
sung, làm quá l
nh
Aftertaste V
l
Ageing S
chín t
i, s
lão hóa (r
ượ
u, th
t)
Aggregate state Tr
ng thái v
t th
Aging S
chín t
i, lão hóa (r
ượ
u, thit)
Agitating Khu
y, tr
n, tu
n hoàn
Agitating apparatus Máy khu
y, b
ơ
m tu
n hoàn
Agitation S
khu
y tr
n
Agitator Máy khu
y, b
ơ
m tu
n hoàn
Air-aerosol mixture H
n h
p soi khí- không khí
air-condition Đi
u hòa nhi
t đ
Air-conditioned Đ
ã đ
ượ
c đi
u hòa không khí
air-conditioner Máy đi
u hòa không khí
Alarm Báo đ
ng
Alcohol thermometer Nhi
t k
ế
r
ượ
u
All-freeze trawler Ô tô ti k
ế
t đông
Allowable Cho phép
All-purpose freeze Máy k
ế
t đông v
n năng
All-refrigerater carrier Ph
ươ
ng ti
n v
n t
i l
nh
All-year C
năm
Alternative Thay đ
i, xoay chi
u, thay th
ế
Aluminaalumin
Aluminium Nhôm
Ambient air KK môi tr
ườ
ng, KK xung quanh
Ammonia Amôniac NH3
Ammonify S
c amoniac, bão hòa amoniac
Amount of air L
ượ
ng không khí
Amount of compression T
s
nén
Amount of total air T
ng l
ượ
ng không khí
Anaesthetic (có kh
năng ) gây mê
Anfractuous (d
ng ) xo
n
Angle Góc
Angular velocity T
c đ
góc
Anhydrous Không l
n n
ướ
c
Annular Hình vòng, d
ng vòng
Antechamber Phòng đ
m, phòng ch
, phòng đ
i
Anteroom Phòng
đ
m, phòng ch
Anticondensate Ch
ng đ
ng s
ươ
ng
Anticondensation S
ch
ng đ
ng s
ươ
ng
Antifreeze Ch
ng đóng băng
Antifrost Ch
ng đóng băng
Anti-ice compound H
n h
p ch
ng đóng băng
Anti-icing control S
đi
u ch
nh đóng băng
AntirotC h
ng th
i r
a
Antiseptic Kh
trùng
Apparatus Thi
ế
t b
Application
ng d
ng, s
d
ng
Aqua pump B
ơ
m n
ướ
c
Aqua-ammonia Dung d
ch n
ướ
c- amoniac
Aqueous salt solution Dung d
ch n
ướ
c mu
i
Areometer T
tr
ng k
ế
đo khí, đo ch
t l
ng
Argon liquefaction S
háo l
ng argon
Ari condition Máy đi
u hòa nhi
t đ
Arithmetic mean tem Nhi
t đ
trung bình s
h
c
Aromatic Th
ơ
m, Aromatic HC: HC thom
Articulate Yên ng
a
Artificial Nhân t
o
Artificial ice rink Sân tr
ượ
t băng nhân t
o
Artificial refrigeration H
n h
p ch
ng đóng băng
Asphalted felt Gi
y d
u
Aspirate Hút
Aspiration Ki
u hút
Assembly L
p ghép, t
máy
Astimated Tính toán
Atmosphere Atmosphe, khí quy
n, khí tr
i
Atmospheric(trong) không khí, môi tr
ườ
ng xq
Atomization S
phun s
ươ
ng
Từ điển Anh Việt chuyên ngành Kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển Anh Việt chuyên ngành Kỹ thuật - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Từ điển Anh Việt chuyên ngành Kỹ thuật 9 10 829