Ktl-icon-tai-lieu

Tụ điện trung thế

Được đăng lên bởi Bao Nguyen Van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

KHẢO SÁT CÁC HIỆN TƯỢNG XẢY RA KHI ĐÓNG BỘ TỤ ĐIỆN BÙ
TĨNH VÀO LƯỚI ĐIỆN CÓ MỘT BỘ TỤ KHÁC GHÉP SONG SONG
ĐANG HOẠT ĐỘNG
AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS PRODUCED BY SWITCHING A
CAPACITOR IN THE POWER SYSTEM WITH A PARALLEL OPERATING
CAPACITOR
Đinh Thành Việt

Bành Quốc Hùng

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Công ty Điện lực Bình Định

TÓM TẮT
Khi bộ tụ điện bù tĩnh được đóng vào lưới điện, điện áp và dòng điện xung kích với
biên độ lớn có thể gây ra các hiện tượng ảnh hưởng đến bộ tụ điện và hệ thống mà nó được
đấu nối. Để khảo sát các hiện tượng này, đặc biệt là trường hợp khi có một bộ tụ bù khác ghép
song song đang hoạt động sẵn, trong bài báo sử dụng phần mềm ORCAD (phần PSPICE) mô
phỏng và phân tích các hiện tượng có thể xảy ra trên bộ tụ điện bù tĩnh khi đóng điện vào lưới
điện trong các trường hợp khác nhau tại những thời điểm đóng khác nhau với giá trị điện áp
trên tụ khác nhau. Kết quả mô phỏng cho phép xác định được các giá trị biên độ điện áp và
dòng điện, phân tích được các tình huống nguy hiểm khi xuất hiện quá điện áp và quá dòng đối
với tụ điện.
ABSTRACT
In switching a power capacitor in the operating power system, the voltage and inrush
current with great amplitude may cause phenomena affecting the capacitor and other connected
components of the power system. This paper presents the application of the ORCAD software
(PSPICE) in simulation and an analysis of the phenomena which may appear when a capacitor
is connected to the power system with a parallel operating capacitor at different switching times
and different values of voltage on the capacitor. The simulation results in determining voltage
and current and analyzing possibly dangerous conditions of overvoltage and overcurrent to a
power capacitor.

1. Đặt vấn đề
Khi một bộ tụ điện bù tĩnh được nạp hay phóng điện trong hệ thống lưới điện,
điện áp và dòng điện với biên độ lớn có thể gây ra các hiện tượng ảnh hưởng đến bộ tụ
và hệ thống mà nó được đấu nối như quá điện áp, phóng điện hồ quang... dẫn đến có thể
làm hư hỏng đến các thiết bị hay gây ra tác động sai lệch cho mạch điều khiển, bảo vệ...
[1, 3, 4]. Đặc biệt cần xét đến trường hợp hay gặp trong lưới điện là đã có sẵn 1 bộ tụ
điện bù tĩnh đang hoạt động song song. Khi bộ tụ được đóng vào lưới điện, một dòng
điện xung kích sẽ chạy vào bên trong bộ tụ để cân bằng điện áp của lưới điện và điện áp
trên bộ tụ. Dòng điện xung kích có thể có tần số dao động và biên...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
294
KHO SÁT CÁC HIN TƯỢNG XY RA KHI ĐÓNG B T ĐIN BÙ
TĨNH VÀO LƯỚI ĐIN CÓ MT B T KHÁC GHÉP SONG SONG
ĐANG HOT ĐỘNG
AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS PRODUCED BY SWITCHING A
CAPACITOR IN THE POWER SYSTEM WITH A PARALLEL OPERATING
CAPACITOR
Đinh Thành Vit
Trường Đại hc Bách khoa, Đại hc Đà Nng
Bành Quc Hùng
Công ty Đin lc Bình Định
TÓM TT
Khi b t đin bù tĩnh được đóng vào lưới đin, đin áp và dòng đin xung kích vi
biên độ ln có th gây ra các hin tượng nh hưởng đến b t đin và h thng mà nó được
đấu ni. Để kho sát các hin tượng này, đặc bit là trường hp khi có mt b t bù khác ghép
song song đang hot động sn, trong bài báo s
dng phn mm ORCAD (phn PSPICE) mô
phng và phân tích các hin tượng có th xy ra trên b t đin bù tĩnh khi đóng đin vào lưới
đin trong các trường hp khác nhau ti nhng thi đim đóng khác nhau vi giá tr đin áp
trên t khác nhau. Kết qu mô phng cho phép xác định đưc các giá tr biên độ đin áp và
dòng đin, phân tích được các tình hung nguy him khi xut hi
n quá đin áp và quá dòng đối
vi t đin.
ABSTRACT
In switching a power capacitor in the operating power system, the voltage and inrush
current with great amplitude may cause phenomena affecting the capacitor and other connected
components of the power system. This paper presents the application of the ORCAD software
(PSPICE) in simulation and an analysis of the phenomena which may appear when a capacitor
is connected to the power system with a parallel operating capacitor at different switching times
and different values of voltage on the capacitor. The simulation results in determining voltage
and current and analyzing possibly dangerous conditions of overvoltage and overcurrent to a
power capacitor.
1. Đặt vn đề
Khi mt b t đin bù tĩnh được np hay phóng đin trong h thng lưới đin,
đin áp và dòng đin vi biên độ ln có th gây ra các hin tượng nh hưởng đến b t
và h thng mà nó được đấu ni như quá đin áp, phóng đin h quang... dn đến có th
làm hư hng đến các thiết b hay gây ra tác động sai lch cho mch điu khin, bo v...
[1, 3, 4]. Đặc bit cn xét đến trường hp hay gp trong lưới đin là đã có sn 1 b t
đin bù tĩnh đang hot động song song. Khi b t được đóng vào lưới đin, mt dòng
đin xung kích s chy vào bên trong b t để cân bng đin áp ca lưới đin và đin áp
trên b t. Dòng đin xung kích có th có tn s dao động và biên độ ln. Hin tượng
quá đin áp có th xy ra trong trường hp này. Các hin tượng này cn được nghiên
cu kho sát, nht là đối vi các t đin có công sut ln đặt ti các trm biến áp 110kV
tr lên trong h thng đin.
Tụ điện trung thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tụ điện trung thế - Người đăng: Bao Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tụ điện trung thế 9 10 388