Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa QTSX

Được đăng lên bởi Alex Tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Cơ điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Tự động hóa quá trình sản xuất
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết:
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công
nghệ kỹ thuật điện – điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 20
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 135
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của tự động hóa quá
trình sản xuất, các cơ cấu chức năng cơ bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều
khiển tự động, tự động hóa dây chuyền tự động, tự động hóa và linh hoạt sản xuất trên cơ
sở ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM, tự động hóa kiểm tra, lắp ráp; nhằm giúp người học
ứng dụng kiến thức về tự động hóa để tự động điều khiển các dây chuyền sản xuất công
nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.
2. Lựa chọn các thiết bị của hệ thống tự động.
3. Điều khiển hệ thống tự động hóa.
4. Kết nối điện trong các thiết bị tự động.
5. Liên kết các khâu trong hệ thống tự động sản xuất.
6. Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động.
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm và định nghĩa
a. Cơ khí hóa
b. Tự động hóa
c. Cơ khí hóa hoặc tự động hóa một phần

Mức độ
2
2
2

d. Cơ khí hóa hoặc tự động hóa toàn phần
e. Mức cơ khí hóa và tự động hóa
2. Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của tự động hóa
3. Nhiệm vụ tự động hóa quá trình sản xuất
4. Các giai đoạn phát triển của tự động hóa
a. Tự động hóa cứng
b. Tự động hóa theo chương trình
c. Tự động hóa linh hoạt
5. Nguyên tắc ứng dụng tự động hóa quá trình sản xuất
a. Nguyên tắc có mục đích và kết quả cụ thể
b. Nguyên tắc toàn diện
c. Nguyên tắc có nhu cầu
d. Nguyên tắc hợp điều kiện
6. Đặc điểm của quá trình tự động hóa sản xuất
a. Dấu hiệu liên tục của quá trình công nghệ
b. Nguyên công là thành phần của quá trình công nghệ
c. Tính đa phương án của quá trình công nghệ
7. Nguyên tắc thiết kế quá trình công nghệ tự động hóa
a. Nguyên tắc của sự hoàn thiện
b. Nguyên tắc ít nguyên côn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Cơ khí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Cơ điện tử
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Tự động hóa quá trình sản xuất
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết:
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công
nghệ kỹ thuật điện – điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 20
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 135
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức bản của tự động hóa quá
trình sản xuất, các cấu chức năng bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều
khiển tự động, tự động hóa dây chuyền tự động, tự động hóa và linh hoạt sản xuất trên cơ
sở ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM, tự động hóa kiểm tra, lắp ráp; nhằm giúp người học
ứng dụng kiến thức về tự động hóa để tự động điều khiển các dây chuyền sản xuất công
nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.
2. Lựa chọn các thiết bị của hệ thống tự động.
3. Điều khiển hệ thống tự động hóa.
4. Kết nối điện trong các thiết bị tự động.
5. Liên kết các khâu trong hệ thống tự động sản xuất.
6. Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động.
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Kiến trúc hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Khái niệm và định nghĩa
a. Cơ khí hóa
b. Tự động hóa
c. Cơ khí hóa hoặc tự động hóa một phần
2
2
2
Tự động hóa QTSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa QTSX - Người đăng: Alex Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tự động hóa QTSX 9 10 503