Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa quá trình công nghiệp

Được đăng lên bởi vandai2102-gmail-com
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG

TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

GVC TS. Hoàng Minh Trí

Trang 1

CHƢƠNG I
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SẢN XUẤT CỨNG
Trong chƣơng này chúng ta xem xét các thiết bị tự động đƣợc dùng để gia công
các chi tiết rời rạc với sản lƣợng lớn. Thiết bị trong dây chuyền sản xuất cơ khí thƣờng
bao gồm một số máy để thực hiện việc gia công trên dây chuyền. Các dây chuyền này
đƣợc gọi là máy vận chuyển hay băng chuyền.
1.1

CÁC DÂY CHUYỀN GIA CÔNG TỰ ĐỘNG

Dây chuyền tự động bao gồm một số máy đƣợc nối với nhau bởi thiết bị vận
chuyển phôi giữa các nguyên công. Việc vận chuyển phôi đƣợc thực hiện tự động và các
máy gia công thực hiện chức năng chuyên môn của chúng một cách tự động.
Đƣờng dây tự động thƣờng có ý nghĩa thích đáng trong trƣờng hợp đời sống sản
phẩm tƣơng đối ổn định ,nhu cầu sản phẩm cao địi hỏi tốc độ sản xuất cao và nếu phƣơng
pháp sản xuất khác thì chi phí nhn cơng rất lớn. Mục đích của việc sử dụng đƣờng dây tự
động là:
- Giảm chi phí nhân công.
- Tăng tốc độ sản xuất.
- Giảm phôi trong quá trình.
- Giảm khoảng cách di chuyển giữa các nguyên công.
- Tích hợp các nguyên công.
Sản phẩm ra

Phôi
vào

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Trạm
1

Trạm
2

Trạm
3

Trạm
4

Trạm
5

Trạm
6

Trạm
7

Cấu hình của một dây chuyền tự động

Các kí hiệu thường dùng:
Trạm gia công: XXXX:
PROC=Vị trí gia công
ASBY=Vị trí lắp ráp
INSP=Vị trí kiểm tra
SORT=Vị trí phân loại

Đầu máy

XXXX
YYY

Máy công cụ

Phôi :

YYY:
AUT = Automated
MAN= Manual

Phôi thô
Bán thành phẩm
Thành phẩm

GVC TS. Hoàng Minh Trí

Trang 2

Ổ phôi trung gian

Dây chuyền tự động bố trí theo đƣờng thẳng
Trong cấu hình bố trí theo đƣờng thẳng các máy đƣợc bố trí ít nhiều theo đƣờng
thẳng. Dòng phôi có thể quay 90o, hoặc là để định hƣớng lại phôi, do không gian hẹp
hoặc những nguyên nhân khác, nhƣng đặc tính cấu trúc kiểu đƣờng thẳng thì vẫn giữ
nguyên.
Dây chuyền tự động bố trí theo đƣờng tròn
Trong cấu trúc xoay tròn, chi tiết đƣợc xoay quanh một bàn tròn .Các vị trí gia công là
cố định và thƣờng bố trí xung quanh bàn tròn. Chi tiết di chuyển trên bàn quay và đƣợc
định vị tại mỗi vị trí để gia công hoặc lắp ráp. Kiểu thiết bị này thƣờng gọi là máy nhiều
vị trí theo đƣờng tròn. CẤu hình của máy đƣợc vẽ trên hình 4.3

2
1

Phôi
3

Chi tiết

4

Hệ thống máy bố trí theo đường
tròn

Cách chọn kiểu bố trí dây chuyền
Việc chọn lựa giữa hai kiểu máy phụ thuộc vào yêu cầu ứng dụng. Kiểu máy xoay
tròn thƣờng bị hạn chế bởi kích thƣớc phôi nhỏ và số vị trí ít...
GVC TS. Hoàng Minh Trí Trang
1
BÀI GIẢNG
TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Tự động hóa quá trình công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa quá trình công nghiệp - Người đăng: vandai2102-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Tự động hóa quá trình công nghiệp 9 10 503