Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM

Được đăng lên bởi hung-hung1
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4956 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
Trường ĐH Giao thông Vận tải

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM

Th.s Phạm Thế Minh

Bài giảng
Tự động hóa quá trình
sản xuất FMS & CIM

Chương 1 Sản xuất linh hoạt từng phần

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM

Mục đích môn học

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
Trường ĐH Giao thông Vận tải
Th.s Phạm Thế Minh

• Sinh viên tiếp cận với các hệ thống sản xuất tự
động linh hoạt với máy gia công CNC và Robot
công nghiệp.
• Hệ thống điển hình của sản xuất linh hoạt là các
tế bào sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất linh
hoạt và các tuyến sản xuất linh hoạt.
• Sinh viên biết đến việc xây dựng lập trình điều
khiển và giám sát các hệ thống đó.
• Tiếp đó là việc lập kế hoạch với sự trợ giúp của
máy tính cho các hệ thống đó (Xí nghiệp số, Sản
xuất ảo)

Chương 1 Sản xuất linh hoạt từng phần

Nội dung môn học

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
Trường ĐH Giao thông Vận tải

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM

Th.s Phạm Thế Minh

Chương 1 Sản xuất tự động linh hoạt từng phần
1.1 Nguyên tắc
1.2 Công nghệ và lập trình CNC
1.3 Các hệ thống tế bào sản xuất linh hoạt
Chương 2 Thao tác và lắp ráp tự động linh hoạt
2.1 Các loại Robot công nghiệp
2.2 Lập trình Robot công nghiệp
2.3 Tổ chức hệ thống lắp ráp
Chương 3 Cung cấp vật liệu tự động linh hoạt
3.1 Thiết bị hỗ trợ và cung cấp phôi
3.2 Hệ thống cung cấp vật liệu
3.3 Thành phần hệ thống cung cấp vật liệu
Chương 4 Hệ thống dẫn hướng quá trình sản xuất
4.1 Cấu trúc xử lý thông tin trong công nghiệp sản xuất
4.2 Thâu tóm dữ liệu vận hành (BDE)
4.3 Phương pháp điều khiển sản xuất
4.4 Hệ thống dẫn hướng sản xuất
4.5 Lập trình điều khiển (SPS)
4.6 Lập trình hệ thống sản xuất linh hoạt
Chương 5 Kế hoạch sản xuất
5.1 Hệ thống kế hoạch sản xuất
5.2 Kế hoạch quá trình làm việc
Chương 1 Sản xuất linh hoạt từng phần

Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM

Giới thiệu khái niệm

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
Trường ĐH Giao thông Vận tải
Th.s Phạm Thế Minh

FMS: Flexible Manufacturing System
Hệ thống sản xuất linh hoạt
CIM: Computer Integrated Manufacturing
Sản xuất tích hợp trợ giúp máy tính
CAD: Computer Aided Design
Thiết kế có trợ giúp máy tính
CAM: Computer Aided Manufacturing
Sản xuất có trợ giúp máy tính
CAP: Computer Aided Planning
Lập kế hoạch có trợ giúp máy tính
CAQ: Computer Aided Quality Control
Kiểm tra chất lượng có trợ giúp máy tính
PP&C: Production Planning and Control
Lập kế hoạch sản xuất, vật tư, thời gian và kiểm tra hệ thống sản
xuất

Chương 1 Sản xuất linh hoạt từng phần

Nội dung

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
Trườn...
B MÔN K THUTMÁY
Trường ĐH Giao thông Vnti
Th.s PhmThế Minh
Tựđng hóa quá trình snxutFMS & CIM
Chương 1 Snxut linh hottng phn
Bài ging
Tựđng hóa quá trình
snxut FMS & CIM
Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM - Người đăng: hung-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Tự động hóa quá trình sản xuất FMS & CIM 9 10 89