Ktl-icon-tai-lieu

Tuần hoàn không khí trong phòng

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG VIII: TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ
TRONG PHÒNG
Trong chương này trình bày các cơ sở lý thuyết tính toán tốc độ chuyển động của
không khí dọc theo luồng, những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc và tốc độ luồng. Trên cơ sở
đó tính toán thiết kế và bố trí các miệng thổi, miệng hút sao cho tuần hoàn gió trong phòng
thuận lợi nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh.

8.1 TÌNH HÌNH LUÂN CHUYỂN KHÔNG KHÍ
TRONG NHÀ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các hệ thống điều hoà không khí là thực
hiện việc tuần hoàn và trao đổi không khí trong phòng được nhiều nhất. Mục đích của việc
thông gió và điều hòa không khí là thay đổi không khí đã bị ô nhiễm do nhiệt, ẩm, chất độc
hại, bụi vv... ở trong phòng bằng không khí đã qua xử lý. Sự trao đổi không khí trong
phòng được thực hiện nhờ quá trình luân chuyển, quá trình đó được thực hiện dựa trên nhiều
cơ chế hình thức và động lực khác nhau :
• Chuyển động đối lưu tự nhiên:
Động lực tạo nên chuyển động đối lưu tự nhiên là do chênh lệch mật độ của không khí
giữa các vùng ở trong phòng. Sự khác biệt của mật độ thường do chênh lệch nhiệt độ và độ
ẩm, trong đó chênh lệch nhiệt độ là chủ yếu và thường gặp nhất, khi nhiệt độ chênh lệch
càng cao thì chuyển động đối lưu càng mạnh Các phần tử không khí nóng và khô do nhẹ hơn
nên bốc lên cao và các phần tử không khí lạnh, ẩm nặng hơn nên chìm xuống phía dưới. Lực
gây ra đối lưu tự nhiên có giá trị
P = g.(ρ2-ρ1) = g.∆ρ
(8-1)
Chuyển động đối lưu tự nhiên tuy yếu, nhưng cũng rất quan trọng trong điều hoà không
khí, nó góp phần làm đồng đều nhiệt độ trong phòng.
• Chuyển động đối lưu cưỡng bức
Chuyển động đối lưu cưỡng bức là chuyển động do ngoại lực tạo nên. Đối với không
khí là do quạt, nó đóng vai trò quyết định trong việc tuần hoàn và trao đổi không khí trong
phòng.
Khác với chuyển động đối lưu tự nhiên, chuyển động đối lưu cưỡng bức có cường độ
lớn, có thể định hướng theo ý muốn chủ quan của con người và có thể thay đổi được nhờ
thay đổi tốc độ quạt.
Vì thế, chuyển động đối lưu cưỡng bức là chuyển động quan trọng nhất, có ảnh
hưởng lớn nhất đến tuần hoàn và trao đổi không khí trong phòng.
• Chuyển động khuyếch tán
Ngoài 2 chuyển động nêu trên, không khí trong phòng còn tham gia một hình thức
chuyển động nữa gọi là chuyển động khuyếch tán. Chuyển động khuyếch tán là sự chuyển
động của không khí đứng yên trong phòng vào một luồng không khí đang chuyển chuyển
động. Tốc độ trung bình của luồng càng lớn thì sự chuyển động khuyếch tán càng mạnh.
Chuyển động khuyếch tán gây ra là do sự chênh lệc...
CHƯƠNG VIII: TUN HOÀN KHÔNG KHÍ
TRONG PHÒNG
Trong chương này trình bày các cơ s lý thuyết tính toán tc độ chuyn động ca
không khí dc theo lung, nhng nhân t nh hưởng đến cu trúc và tc độ lung. Trên cơ s
đó tính toán thiết kế và b trí các ming thi, ming hút sao cho tun hoàn gió trong phòng
thun li nht, đáp ng các tiêu chun v sinh.
8.1 TÌNH HÌNH LUÂN CHUYN KHÔNG KHÍ
TRONG NHÀ.
Mt trong nhng nhim v quan trng ca các h thng điu hoà không khí là thc
hin vic tun hoàn và trao đổi không khí trong phòng được nhiu nht. Mc đích ca vic
thông gió và điu hòa không khí là thay đổi không khí đã b ô nhim do nhit, m, cht độc
hi, bi vv... trong phòng bng không khí đã qua x lý. S trao đổi không khí trong
phòng được thc hin nh quá trình luân chuyn, quá trình đó được thc hi
n da trên nhiu
cơ chế hình thc và động lc khác nhau :
Chuyn động đối lưu t nhiên:
Động lc to nên chuyn động đối lưu t nhiên là do chênh lch mt độ ca không khí
gia các vùng trong phòng. S khác bit ca mt độ thường do chênh lch nhit độđộ
m, trong đó chênh lch nhit độ là ch yếu và thường gp nht, khi nhi
t độ chênh lch
càng cao thì chuyn động đối lưu càng mnh Các phn t không khí nóng và khô do nh hơn
nên bc lên cao và các phn t không khí lnh, m nng hơn nên chìm xung phía dưới. Lc
gây ra đối lưu t nhiên có giá tr
P = g.(ρ
2
-ρ
1
) = g.∆ρ (8-1)
Chuyn động đối lưu t nhiên tuy yếu, nhưng cũng rt quan trng trong điu hoà không
khí, nó góp phn làm đồng đều nhit độ trong phòng.
Chuyn động đối lưu cưỡng bc
Chuyn động đối lưu cưỡng bc là chuyn động do ngoi lc to nên. Đối vi không
khí là do qut, nó đóng vai trò quyết định trong vic tun hoàn và trao đổi không khí trong
phòng.
Khác vi chuy
n động đối lưu t nhiên, chuyn động đối lưu cưỡng bc có cường độ
ln, có th định hướng theo ý mun ch quan ca con người và có th thay đổi được nh
thay đổi tc độ qut.
thế, chuyn động đối lưu cưỡng bc là chuyn động quan trng nht, có nh
hưởng ln nht đến tun hoàn và trao đổi không khí trong phòng.
Chuy
n động khuyếch tán
Ngoài 2 chuyn động nêu trên, không khí trong phòng còn tham gia mt hình thc
chuyn động na gi là chuyn động khuyếch tán. Chuyn động khuyếch tán là s chuyn
động ca không khí đứng yên trong phòng vào mt lung không khí đang chuyn chuyn
động. Tc độ trung bình ca lung càng ln thì s chuyn động khuyếch tán càng mnh.
Chuyn động khuyếch tán gây ra là do s chênh lch ct áp thu tĩnh gia các phn t
không khí chuyn động trong lung và không khí đứng yên trong phòng. Các phn t không
khí trong phòng đứng yên nên có ct áp thu tĩnh cao hơn so vi các phn t chuyn động,
kết qu các phn t không khí trong phòng s b cun vào lung và tr thành mt b phn
ca lung.
150
Tuần hoàn không khí trong phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuần hoàn không khí trong phòng - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tuần hoàn không khí trong phòng 9 10 690