Ktl-icon-tai-lieu

Turbine Nhà máy nhiệt điện

Được đăng lên bởi Nhị Nguyễn Phước
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TSKH. PHAN QUANG XÆNG

GIAO
Ï TRÇNH

Û
Û ÂIÃN
Ú BIN NHIÃT
TUÄC
PHÁN
Ö 1
QUÏA TRÇNH NHIÃÛT

ÂAÌ NÀÔNG - 2002

-8-

CHÆÅNG 1

LËCH SÆÍ PHAÏT TRIÃØN CUÍA TUÄÚC BIN
Khi noïi vãö tuäúc bin chuïng ta thæåìng gàûp 3 loaûi tuäúc bin: tuäúc bin håi, tuäúc bin
khê vaì tuäúc bin næåïc. Ngaìy nay tuäúc bin laì bäü pháûn ráút quan troüng trong caïc nhaì maïy
nhiãût âiãûn (tuäúc bin håi, tuäúc bin khê) vaì trong nhaì maïy thuíy âiãûn (tuäúc bin næåïc).
Giaïo trçnh naìy chuí yãúu trçnh baìy vãö tuäúc bin håi vaì tuäúc bin khê.
1.1- Tuäúc bin håi:
Tuäúc bin håi ra âåìi caïch âáy hån 100 nàm.
Trong thãú kyí 19 maïy håi næåïc pit täng laì maïy nhiãût chuí yãúu. Nàm 1883 láön âáöu tiãn
tuäúc bin håi âæåüc âæa vaìo thæí nghiãûm vaì âaî nhanh choïng phaït triãøn hån hàón maïy håi
næåïc nhåì nhæîng æu âiãøm sau âáy:
- Cäng suáút låïn hån nhiãöu do ta sæí duûng âæåüc mäüt læåüng håi låïn
- Håi coï thãø giaîn nåí tæì aïp suáút cao xuäúng aïp suáút ráút tháúp vç váûy náng cao
âæåüc hiãûu suáút.
- Coï thãø thu häöi laûi næåïc ngæng trong mäüt chu trçnh næåïc - håi khê neïn, tàng
cháút læåüng næåïc cáúp våïi caïc thäng säú cao.
- Chaûûy ãm hån maïy håi næåïc, thuáûn tiãûn trong váûn haình

Hçnh 1.1: Så âäö màût càõt
Tuäúc bin xung læûc mäüt táöng
1- Truûc tuäúc bin
2- Âéa
3- Caïch âäüng
4- Daîy äúng phun
5- Thán Tuäúc bin
6- ÄÚng thoaït

-9-

Hçnh 1.2: Mä hçnh tuäúc bin håi hiãûn âaûi - haîng Siemens
Nàm 1883 Gustav de Laval (Thuûy âiãøn) âaî chãú taûo ra tuäúc bin âáöu tiãn. Âáy laì
tuäúc bin xung læûc mäüt táöng, cäng suáút 3,7 kW, säú voìng quay ráút låïn, lãn âãún 32.000
voìng/phuït, âæåüc näúi qua häüp giaím täúc våïi maïy phaït âiãûn - håi âi qua äúng phun daìy
(äúng phun Laval), tàng täúc, coï âäüng nàng låïn sau âoï âi vaìo caïnh quaût âäüng âæåüc gàõn
trãn âènh tuäúc bin. Taûi âáy âäüng nàng biãún thaình cå nàng laìm quay truûc tuäúc bin
Nàm 1884 Charles Parsons (Anh quäúc) âaî chãú taûo ra tuäúc bin phaín læûc âáöu
tiãn. Tuäúc bin coï cäng suáút 5 kW, säú voìng quay 18.000 voìng/phuït, âæåüc näúi træûc tiãúp
våïi maïy phaït âiãûn mäüt chiãöu, aïp suáút håi måïi 0,7 MPa. Âáy laì mäüt tuäúc bin nhiãöu
táöng (mäùi táöìng gäöm mäüt daîy äúng phun vaì daîy caïnh âäüng liãön nhau) âæåüc gàõn træûc
tiãúp lãn truûc hçnh tang träúng
Håi âæåüc giaîn nåí liãn tuûc trong caïc táöng, âäüng nàng ra khoíi táöng træåïc âæåüc sæí
duûng mäüt pháön åí táöng sau. Do âoï laìm giaím âæåüc täøn tháút täúc âäü ra, náng cao âæåüc
hiãûu suáút cuía tuäúc bin. Trong tuäúc bin loaûi naìy, håi k...
PGS. TSKH. PHAN QUANG XÆNG
G
G
G
I
I
I
A
A
A
Ï
Ï
Ï
O
O
O
T
T
T
R
R
R
Ç
Ç
Ç
N
N
N
H
H
H
T
T
T
U
U
U
Ä
Ä
Ä
Ú
Ú
Ú
C
C
C
B
B
B
I
I
I
N
N
N
N
N
N
H
H
H
I
I
I
Ã
Ã
Ã
Û
Û
Û
T
T
T
Â
Â
Â
I
I
I
Ã
Ã
Ã
Û
Û
Û
N
N
N
P
P
H
H
Á
Á
Ö
Ö
N
N
1
1
QUÏA TRÇNH NHIÃÛT
ÂAÌÔNG - 2002
Turbine Nhà máy nhiệt điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Turbine Nhà máy nhiệt điện - Người đăng: Nhị Nguyễn Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Turbine Nhà máy nhiệt điện 9 10 715