Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL

Được đăng lên bởi Trần Chí Tới
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Bài báo cáo:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG THIẾT
KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL

GVHD: Lê Quốc Tuấn
SVTH: Vũ Minh Anh
Trần Huỳnh Thanh Danh
Nguyễn Nho Huân
Phạm Thị Thu Thảo
Trƣơng Thị Hồng Trang
Đỗ Hoài Vũ
Lê Quốc Trung

2/2011

Ứng dụng CNST trong thiết kế và vận hành bãi chôn lấp

Mục lục:
Chƣơng 1: MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 4
Chƣơng 2: TỔNG QUAN BÃI CHÔN LẤP................................................................. 4
2.1

Khái niệm BCL: .................................................................................................. 4

2.2

Phân loại BCL:................................................................................................... 4

2.3
Lựa chọn địa điểm BCL chất thải rắn ................................................................ 5
2.3.1 Các yếu tố tự nhiên (môi trường tự nhiên): ...................................................... 5
2.3.2 Các yếu tố kinh tế - xã hội: .............................................................................. 5
2.3.3 Các yếu tố về cơ sở hạ tầng: ............................................................................ 6
2.3.4 Khoảng cách thích hợp khi lựa chọn BCL: ...................................................... 6
2.4 Các vấn đề môi trường của BCL......................................................................... 7
2.4.1 Nước rỉ rác: ..................................................................................................... 7
2.4.1.1 Phân loại nước rác .................................................................................... 7
2.4.1.2 Lưu lượng nước rác - Đặc điểm thành phần và tính chất của nước rác ...... 8
2.4.1 Ô nhiễm không khí: ......................................................................................... 9
2.4.1.1 Thành phần khí thải: ................................................................................. 9
2.4.1.2 Cơ chế hình thành các khí trong BCL: .................................................... 10
CHƢƠNG 3 : CÁC QUY ĐỊNH VỀ KĨ THUẬT THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL
13
3.1 Kĩ thuật thiết kế BCL: ....................................................................................... 13
3.1.1 Các ô chôn lấp bao gồm một số dạng như sau: .............................................. 13
3.1.2 Quy mô diện tích BCL: ..............................................................
ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bài báo cáo:
NG DNG CÔNG NGH SINH THÁI TRONG THIT
K VÀ VN HÀNH BCL
GVHD: Lê Quc Tun
SVTH: Vũ Minh Anh
Trn Hunh Thanh Danh
Nguyn Nho Huân
Phm Th Thu Tho
Trƣơng Thị Hng Trang
Đỗ Hoài Vũ
Lê Quc Trung
2/2011
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL - Người đăng: Trần Chí Tới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH BCL 9 10 858