Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng MapInfo trong xây dựng bản đồ

Được đăng lên bởi Lê Lợi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
1.1. Tập tin dữ liệu của MapInfo ................................................................................................................. 1
1.2. Thao tác trên cửa sổ bản đồ .................................................................................................................. 2
1.3. Thao tác trên dữ liệu ............................................................................................................................. 4
1.3.1. Thay đổi thuộc tính của một lớp dữ liệu trong MapInfo.............................................................. 4
1.3.2. Xem và sửa đổi các thuộc tính của dữ liệu: ................................................................................. 4
1.3.3. Lớp dữ liệu tạm thời trong cửa sổ bản đồ.................................................................................... 4
1.3.4. Workspace ................................................................................................................................... 5
2.1. Tạo dự liệu mới trong MapInfo ............................................................................................................ 6
2.2. Số hoá bản đồ........................................................................................................................................ 8
2.2.1. Định nghĩa. .................................................................................................................................. 8
2.2.2. Tiến trình số hóa trên ảnh quét .................................................................................................... 8
2.2.2.1. Khai báo đăng nhập tọa độ của ảnh quét............................................................................ 8
2.2.2.2. Chỉnh sửa toạ độ của ảnh quét sau khi khai báo............................................................... 10
2.2.2.3. Số hóa............................................................................................................................... 11
2.2.3. Tiến trình số hóa với bàn số hóa (digitizer)............................................................................... 11
2.2.3.1. Cài đặt dụng cụ số hóa ..................................................................................................... 11
2.2.3.2. Tạo lớp dữ liệu số hóa...................................................................................................... 11
2.2.3.3. Xác định những điểm định vị để số hóa trong MapInfo................................
MC LC
Trang
1.1. Tp tin d liu ca MapInfo ................................................................................................................. 1
1.2. Thao tác trên ca s bn đồ .................................................................................................................. 2
1.3. Thao tác trên d liu ............................................................................................................................. 4
1.3.1. Thay đổi thuc tính ca mt lp d liu trong MapInfo.............................................................. 4
1.3.2. Xem và sa đổi các thuc tính ca d liu:................................................................................. 4
1.3.3. Lp d liu tm thi trong ca s bn đồ.................................................................................... 4
1.3.4. Workspace................................................................................................................................... 5
2.1. To d liu mi trong MapInfo ............................................................................................................ 6
2.2. S hoá bn đồ........................................................................................................................................ 8
2.2.1. Định nghĩa. .................................................................................................................................. 8
2.2.2. Tiến trình s hóa trên nh quét .................................................................................................... 8
2.2.2.1. Khai báo đăng nhp ta độ ca nh quét............................................................................ 8
2.2.2.2. Chnh sa to độ ca nh quét sau khi khai báo............................................................... 10
2.2.2.3. S hóa............................................................................................................................... 11
2.2.3. Tiến trình s hóa vi bàn s hóa (digitizer)............................................................................... 11
2.2.3.1. Cài đặt dng c s hóa ..................................................................................................... 11
2.2.3.2. To lp d liu s hóa...................................................................................................... 11
2.2.3.3. Xác định nhng đim định v để s hóa trong MapInfo................................................... 12
2.2.3.4. Xác định h quy chiếu và đơn v bn đồ ......................................................................... 12
2.2.3.5. Nhp các đim định v ta độ địa lý ca bn đồ giy....................................................... 13
2.2.3.6. S hóa............................................................................................................................... 13
3.1.Thay đổi cu trúc d liu ..................................................................................................................... 15
3.2. Liên kết vi cơ s d liu có sn ........................................................................................................ 16
3.3. Cp nht và b sung d liu................................................................................................................ 18
3.3.1 B sung s liu thông kê ............................................................................................................ 18
3.3.2. B sung d liu do Mapinfo tính toán được.............................................................................. 18
3.4. Chn và kết hp d liu theo điu kin .............................................................................................. 24
3.4.1 Chn các đối tượng theo điu kin trong mt lp d liu. ......................................................... 24
3.4.2 Kết hp vi mt lp d liu khác............................................................................................... 28
3.5. Tu chn ni dung ca s d liu....................................................................................................... 29
4.1. Kết hp các đối tượng địa lý............................................................................................................... 31
4.2. Xóa phn đối tượng xđược nm trong đối tượng chun .............................................................. 32
4.3. Xoá phn đối tượng x lý nm bên ngoài đối tượng chun ................................................................ 32
4.4. Ct chia đối tượng được x lý theo ranh gii ca các đối tượng chun.............................................. 32
5.1. Sp xếp th t các lp d liu............................................................................................................. 39
5.2. Thay đổi cách th hin ca đối tượng ................................................................................................. 39
5.3. Ghi chú trên bn đồ............................................................................................................................. 41
5.4. Xây dng bn đồ chuyên đề................................................................................................................ 42
5.5. Định lưới ta độ địa lý và t l bn đồ................................................................................................ 49
5.6. Sp xếp trang in (Layout) ................................................................................................................... 51
6.1. Thao tác trên các đối tượng................................................................................................................. 53
6.2. Thao tác trên tp tin ca lp d liu (Table)....................................................................................... 53
6.2.1. Đổi tên lp d liu..................................................................................................................... 54
6.2.2. Xoá lp d liu trên đĩa............................................................................................................. 54
6.2.3. Xoá khong dung lượng đĩa ca các đối tượng đã b sa đổi .................................................... 54
6.2.4. Th hin d liu bng biu đồ ................................................................................................... 55
6.2.5. Xut nhp các dng d liu để trao đổi vi các phn mn khác................................................ 57
6.3. Kết xut d liu đo đạc bng GPS và đăng nhp vào MapInfo .......................................................... 60
6.3.1. Kết xut liu đo đạc t máy định v GPS .................................................................................. 60
6.3.2. Đăng nhp d liu vào MapInfo................................................................................................ 62
6.4. Chnh sa d liu ca bn đồ s hoá................................................................................................... 63
Ứng dụng MapInfo trong xây dựng bản đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng MapInfo trong xây dựng bản đồ - Người đăng: Lê Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Ứng dụng MapInfo trong xây dựng bản đồ 9 10 950